lagen.nu

Förordning (2008:936) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AA
Utfärdad
2008-11-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:543
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-03-01

1 § I denna förordning finns kompletterande föreskrifter om sådan behandling av personuppgifter som omfattas av lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

2 § Personuppgifter som får behandlas enligt 5 § lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får lämnas ut på medium för automatiserad behandling till Arbetsförmedlingen.

3 § Arbetsförmedlingen får för de ändamål som anges i 5 § lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen ha direktåtkomst till följande uppgifter ur statistik- och tillsynsdatabasen om en person som får arbetslöshetsersättning:

 • 1. personnummer, postnummer, arbetslöshetskassans beteckning och, i förekommande fall, beteckningen på den avdelning hos kassan som personen tillhör,
 • 2. år och veckonummer för början på den aktuella ersättningsperioden,
 • 3. uppgivna förvärvsinkomster och lönetyp,
 • 4. beräknad normalarbetstid,
 • 5. arbetsutbud i timmar per vecka,
 • 6. antalet dagar med ersättning och karens,
 • 7. antalet återstående ersättningsdagar i ersättningsperioden efter utbetalningstillfället,
 • 8. utbetalat bruttobelopp per vecka som utbetalningen avser,
 • 9. för en person som för första gången kvalificerat sig för rätt till ersättning, uppgift om huruvida detta skett med stöd av 12 § första stycket 1 eller 2 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,
 • 10. om personen utför eller deklarerar deltidsarbete,
 • 11. om 35 eller 35 a § lagen om arbetslöshetsförsäkring tillämpas,
 • 12. om dagpenning lämnas i form av grundbelopp eller inkomstrelaterad ersättning och uppgift om ersättningens storlek,
 • 13. om en person som har mindre än 70 ersättningsdagar kvar av ersättningsperioden av kassan bedöms komma att uppfylla villkoren för en ny ersättningsperiod,
 • 14. om personen har beslut om bisyssla, det antal timmar per vecka bisysslan omfattar och inkomsten per vecka av bisysslan, och
 • 15. om personen bedriver studier under den period som arbetslöshetsersättning lämnas. Förordning (2011:543).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:543

3 a § Personuppgifter som får behandlas enligt 5 § andra stycket lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får lämnas ut på medium för automatiserad behandling, om det i det enskilda fallet bedöms lämpligt ur integritetssynpunkt. Förordning (2011:543).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:543

4 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela de närmare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2008:936

Tryckt format (PDF)

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AA
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:936

Förordning (2011:543) om ändring i förordningen (2008:936) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §;ny 3 a §
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:543
Rubrik
Förordning (2011:543) om ändring i förordningen (2008:936) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation