lagen.nu

Förordning (2008:892) om europeiskt betalningsföreläggande

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2008-11-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:415
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-14

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande.

Ansökan

2 § Om en uppgift om parterna, som sökanden har lämnat i ansökan eller på något annat sätt, behöver ändras eller kompletteras, ska detta genast anmälas till Kronofogdemyndigheten.

3 § Vid inbetalning av ansökningsavgiften ska sökanden ange svarandens personnummer eller organisationsnummer.

4 § Kronofogdemyndigheten får besluta att ansökningar görs på medium för automatisk databehandling.

Sådant tillstånd får ges en ingivare som kan antas på ett betryggande och tekniskt ändamålsenligt sätt ge in ett stort antal ansökningar. Tillståndet får återkallas, om det finns skäl för det.

5 § Om en ansökan avser någon som inte har fyllt 18 år, ska Kronofogdemyndigheten genast sända en underrättelse om detta till överförmyndaren tillsammans med en kopia av ansökan.

Föreläggande för svaranden

6 § Ett föreläggande enligt artikel 12 i förordning (EG) nr 1896/2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande ska innehålla information om förenklad delgivning enligt 11 a § lagen (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande. Förordning (2017:415).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:165

Bestridande av ansökan

7 § Om standardformulär F inte används vid bestridande, ska bestridandet avfattas på svenska.

8 § Har upphävts genom förordning (2013:1064).

Utfärdande av intyg

9 § Kronofogdemyndigheten ska, om någon begär det, på en kopia av ett europeiskt betalningsföreläggande som har utfärdats av myndigheten intyga att föreläggandet är äkta.

Verkställighet

10 § Vid ansökan om verkställighet i Sverige av ett europeiskt betalningsföreläggande som förklarats verkställbart i en annan medlemsstat ska betalningsföreläggandet vara översatt till svenska eller engelska.

Bestyrkande av översättningar

11 § En auktoriserad translator är behörig att bestyrka översättningar enligt artikel 21.2 b) i förordning (EG) nr 1896/2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande.

Dagbok och aktbildning

12 § Kronofogdemyndigheten får meddela föreskrifter om hur dagbok i målen ska föras i betalningsföreläggande- och handräckningsdatabasen.

I lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet regleras vilka uppgifter som får behandlas i databasen.

13 § Skriftliga ansökningar och yttranden från parterna i målet ska föras samman till en akt. Delgivningsbevis ska föras samman för sig eller föras till akten.

14 § Om ett mål överlämnas till en domstol med stöd av 10 § lagen (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande, ska Kronofogdemyndigheten lämna över alla handlingar i målet inklusive delgivningsbevis. Vid behov ska Kronofogdemyndigheten ta fram utskrift av ansökan, förelägganden, beslut, dagbok och andra uppgifter som kan vara av betydelse för den fortsatta handläggningen ur den betalningsföreläggande- och handräckningsdatabas som förs enligt lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet. Handlingarna ska sedan ingå i den mottagande domstolens akt. Förordning (2017:415).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:415

Underrättelse till kreditupplysningsföretag

15 § Om en uppgift i ett mål om europeiskt betalningsföreläggande har lämnats ut till ett kreditupplysningsföretag, ska Kronofogdemyndigheten genast underrätta kreditupplysningsföretaget om uppgiften blockeras med stöd av 3 kap. 3 a § lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2008:892

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet DOM
Förarbeten
EUTL399/2006 s1
Ikraft
2008-12-12
SFS-nummer
2008:892
CELEX-nr
32006R1896

Förordning (2011:165) om ändring i förordningen (2008:892) om europeiskt betalningsföreläggande

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2011-04-01
SFS-nummer
2011:165
Rubrik
Förordning (2011:165) om ändring i förordningen (2008:892) om europeiskt betalningsföreläggande

Förordning (2013:1064) om ändring i förordningen (2008:892) om europeiskt betalningsföreläggande

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 8 §;rubr. närmast före 8 §
Ikraft
2014-01-01
SFS-nummer
2013:1064
Rubrik
Förordning (2013:1064) om ändring i förordningen (2008:892) om europeiskt betalningsföreläggande

Förordning (2017:415) om ändring i förordningen (2008:892) om europeiskt betalningsföreläggande

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6, 14 §
Ikraft
2017-07-14
SFS-nummer
2017:415
Rubrik
Förordning (2017:415) om ändring i förordningen (2008:892) om europeiskt betalningsföreläggande
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation