lagen.nu

Lag (2008:826) om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2008-10-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1424
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Inledande bestämmelser

1 § Den som är ägare av en fastighet tillgodoräknas skattereduktion för kommunal fastighetsavgift under de förutsättningar och i den omfattning som anges i denna lag.

2 § Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområden som i fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

Bestämmelserna i denna lag om fastighet som är småhusenhet eller lantbruksenhet gäller också del av fastighet, flera fastigheter eller delar av fastigheter som är sådan enhet. Lag (2011:1424).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1424

Villkor för skattereduktion

Vem som tillgodoräknas skattereduktion

3 § Skattereduktion enligt denna lag tillgodoräknas en fysisk person som under hela beskattningsåret varit ägare av en reduktionsfastighet för vilken han eller hon är avgiftsskyldig enligt lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift och som

  • 1. fyllt 65 år vid ingången av beskattningsåret,
  • 2. under beskattningsåret har fått sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken, eller
  • 3. under beskattningsåret har fått ersättning enligt lagstiftning om social trygghet i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om ersättningen betalas ut enligt grunder som är jämförbara med vad som gäller för sjuk- eller aktivitetsersättning. Lag (2011:1424).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:1304, 2011:1424

Reduktionsfastigheten

4 § Med reduktionsfastighet avses en småhusenhet eller ett småhus som är inrättat till bostad åt en eller två familjer med tillhörande tomtmark på en lantbruksenhet, där ägaren varit bosatt hela beskattningsåret.

Den avgiftsskyldige anses bosatt på den fastighet där han eller hon rätteligen ska vara folkbokförd. Lag (2011:1424).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1424

Skattereduktionens storlek

Spärrbeloppet

5 § För beräkningen av skattereduktion fastställs ett spärrbelopp. Spärrbeloppet är fyra procent av summan av

Spärrbeloppet får för år 2008 fastställas till lägst 2 800 kronor. För år 2009 och senare år får spärrbeloppet inte fastställas till ett lägre belopp än 2 800 kronor ökat eller minskat med ett belopp motsvarande prisbasbeloppets förändring mellan år 2008 och det aktuella året uttryckt i procent med två decimaler. Spärrbeloppet uttrycks i hela krontal så att öretal faller bort.

Med prisbasbelopp avses prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1304).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1304

Skattereduktionen

6 § Om den fastighetsavgift som ska betalas av den avgiftsskyldige för reduktionsfastigheten enligt bestämmelserna i lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift överstiger spärrbeloppet, ska den avgiftsskyldige tillgodoräknas en skattereduktion som motsvarar skillnaden mellan fastighetsavgiften och spärrbeloppet.

Förfarandet

7 § I fråga om skattereduktion enligt denna lag tillämpas det som gäller om bestämmande och debitering av slutlig skatt enligt skatteförfarandelagen (2011:1244).

Skattereduktionen ska räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt.

Bestämmelser om att hänsyn ska tas till skattereduktion vid beslut om slutlig skatt finns i 56 kap. 7 § skatteförfarandelagen. Lag (2011:1424).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1424

Ändringar och övergångsbestämmelser

2008:826

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S1
Förarbeten
Prop. 2007/08:156, bet. 2008/09:SkU3, rskr. 2008/09:5
Ikraft
2008-12-01
SFS-nummer
2008:826
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 december 2008 och tillämpas första gången vid 2009 års taxering.

Lag (2010:1304) om ändring i lagen (2008:826) om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ikraft
2011-01-01
Omfattning
ändr. 3, 5 §§
SFS-nummer
2010:1304
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas första gången vid 2012 års taxering.
  • 2. Vid tillämpning av 3 § likställs med sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken motsvarande ersättning enligt den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Rubrik
Lag (2010:1304) om ändring i lagen (2008:826) om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift

Lag (2011:1424) om ändring i lagen (2008:826) om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ikraft
2012-01-01
Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 7 §§
SFS-nummer
2011:1424
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
  • 2. Lagen tillämpas första gången vid beslut om slutlig skatt för beskattningsår som börjar den 1 januari 2013.
Rubrik
Lag (2011:1424) om ändring i lagen (2008:826) om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation