lagen.nu

Lag (2008:812) om statliga garantier till insättare i utländska instituts filialer i Sverige

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
2008-10-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:206
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Regeringen får ställa ut garantier för att insättare i ett utländskt instituts filial i Sverige får ersättning motsvarande vad som skulle ha betalats ut enligt det system för garanti av insättningar som gäller i institutets hemland. Garantier får dock ställas ut endast om det finns risk för att den utländska garantin inte kan uppfyllas och en bristande uppfyllelse bedöms medföra störningar i det svenska finansiella systemet.

Med ett utländskt institut avses ett utländskt bankföretag, ett utländskt kreditföretag och ett utländskt värdepappersföretag, om de har eller har haft tillstånd att ta emot kunders medel på konto.

2 § Om det finns synnerliga skäl får regeringen avvika från vad som föreskrivs om avgifter i 6 kap. 4 § budgetlagen (2011:203). Lag (2011:206).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:206

Ändringar och övergångsbestämmelser

2008:812

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet B
Förarbeten
Prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, rskr. 2008/09:16
Ikraft
2008-10-30
SFS-nummer
2008:812

Lag (2011:206) om ändring i lagen (2008:812) om statliga garantier till insättare i utländska instituts filialer i Sverige

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:40, bet. 2010/11:KU14, rskr. 2010/11:177
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2011-04-01
SFS-nummer
2011:206
Rubrik
Lag (2011:206) om ändring i lagen (2008:812) om statliga garantier till insättare i utländska instituts filialer i Sverige
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation