lagen.nu

Förordning (2008:808) med kompletterande föreskrifter till EG:s delgivningsförordning

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2008-10-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:983
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av den 13 november 2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (EG:s delgivningsförordning).

2 § Länsstyrelsen i Stockholms län är mottagande organ enligt artikel 2.2 i EG:s delgivningsförordning med behörighet att ta emot handlingar i mål och ärenden från en annan medlemsstat. Förordning (2013:983).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:983

3 § Sändande organ enligt artikel 2.1 i EG:s delgivningsförordning är domstolar, Kronofogdemyndigheten samt andra svenska myndigheter som ska delge handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.

4 § Om handlingar har översänts till Länsstyrelsen i Stockholms län i dess egenskap av mottagande organ på något annat sätt än genom post, bud eller telefax, behöver länsstyrelsen inte delge eller låta delge handlingarna. Detta gäller dock inte, om det har träffats en överenskommelse i det enskilda fallet och handlingarna har översänts enligt överenskommelsen. Förordning (2013:983).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:983

5 § Handlingar som har översänts till Länsstyrelsen i Stockholms län i dess egenskap av mottagande organ behöver länsstyrelsen delge eller låta delge endast om det i artikel 4.3 i EG:s delgivningsförordning angivna standardformuläret är ifyllt på svenska eller engelska. Förordning (2013:983).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:983

6 § Länsstyrelsen i Stockholms län är central enhet enligt artikel 3 i EG:s delgivningsförordning. Förordning (2013:983).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:983

7 § I förhållande till Danmark och Finland gäller den nordiska överenskommelsen den 26 april 1974 om inbördes rättshjälp genom delgivning och bevisupptagning (SÖ 1975:42).

Ändringar och övergångsbestämmelser

2008:808

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet DOM
Förarbeten
EUTL324/2007 s79
Ikraft
2008-11-13
SFS-nummer
2008:808
CELEX-nr
32007R1393

Förordning (2013:983) om ändring i förordningen (2008:808) med kompletterande föreskrifter till EG:s delgivningsförordning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 4, 5, 6 §§
Ikraft
2014-01-01
SFS-nummer
2013:983
Rubrik
Förordning (2013:983) om ändring i förordningen (2008:808) med kompletterande föreskrifter till EG:s delgivningsförordning
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation