lagen.nu

Förordning (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2008-10-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:541
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-14
Övrigt
Rättelseblad 2010:233 har iakttagits.

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning i matematik eller naturvetenskapliga, teknikvetenskapliga, samhällsvetenskapliga eller humanistiska ämnen. Förordningen gäller för utbildning som påbörjas under tiden 1 juli 2009–30 juni 2022.

Med spetsutbildning enligt denna förordning avses en gymnasial utbildning som

 • 1. innehåller gymnasiekurser med särskild fördjupning och breddning inom det ämne eller ämnesområde som spetsutbildningen är inriktad mot, utöver vad som får förekomma på det nationella program och den inriktning som närmast motsvarar spetsutbildningen, och
 • 2. gör det möjligt för en elev att vid sidan av viss del av sina gymnasiestudier läsa kurser vid ett universitet eller en högskola. Förordning (2017:541).

Ändringar/Förarbeten (4)

Villkor för huvudmannens deltagande

2 § En kommunal huvudman får beviljas att delta i försöksverksamheten genom att Statens skolverk beslutar att en utbildning ska vara riksrekryterande. Enskilda huvudmän som har godkänts enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) får beviljas att delta i försöksverksamheten av Skolverket. Deltagande i försöksverksamheten får beviljas om huvudmannen

 • 1. har ett etablerat samarbete med ett universitet eller en högskola som kan erbjuda kurser i det ämne eller ämnesområde som spetsutbildningen är inriktad mot, och
 • 2. kan erbjuda en spetsutbildning av god kvalitet som uppfyller kraven i denna förordning.

Skolverket får fatta beslut om deltagande i försöksverksamheten för högst 25 utbildningar. Skolverket ska sträva efter att utbildningarna är jämnt fördelade över landet. Vid varje utbildning som ingår i försöksverksamheten får varje år högst 30 elever påbörja spetsutbildningen. Av de utbildningar som ingår i försöksverksamheten ska högst 10 utbildningar avse matematik eller naturvetenskapliga ämnen, högst 10 utbildningar avse samhällsvetenskapliga eller humanistiska ämnen och högst 5 utbildningar avse teknikvetenskapliga ämnen.

Skolverkets beslut enligt första stycket ska fattas efter samråd med Universitetskanslersämbetet. Förordning (2017:541).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2011:522, 2012:727, 2017:541

Ansökan

3 § Ansökan om att en utbildning ska vara riksrekryterande inom ramen för försöksverksamheten eller om att få delta i försöksverksamheten ska lämnas in till Statens skolverk första gången senast den 1 december 2008 och därefter senast den 15 september kalenderåret före det år utbildningen ska starta.

Skolverket får meddela föreskrifter om vilka uppgifter en ansökan ska innehålla och om vilka handlingar som ska ges in tillsammans med ansökan.

Gymnasieförordningens tillämplighet

4 § I gymnasieförordningen (2010:2039) finns ytterligare bestämmelser om gymnasieskolan som gäller för utbildningen i tillämpliga delar. Förordning (2011:522).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:233, 2011:522

Hur skolarbetet ska förläggas

5 § Huvudmannen får besluta att elevernas skolarbete ska förläggas på annat sätt än vad som gäller enligt 3 kap. 1 och 3 §§ gymnasieförordningen (2010:2039). Förordning (2011:522).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:233, 2011:522

Urval

6 § Vid urval bland behöriga sökande får, förutom till betygen, hänsyn tas till ett prov som underlag för bedömning av den sökandes färdigheter eller kunskaper inom det ämne eller ämnesområde som spetsutbildningen är inriktad mot.

Utbildningens innehåll

7 § Utbildningen ska bedrivas som en särskild variant eller nationell inriktning inom ett nationellt program.

Utöver vad som får förekomma på det nationella program och den inriktning som närmast motsvarar spetsutbildningen, ska utbildningen innehålla gymnasiekurser med särskild fördjupning och breddning inom det ämne eller ämnesområde som spetsutbildningen är inriktad mot.

Eget examensmål får inte finnas på utbildningar inom ramen för försöksverksamheten. Förordning (2010:233).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:233

Betyg

8 § I en elevs examensbevis eller studiebevis ska det antecknas att eleven gått en utbildning inom ramen för försöksverksamheten med spetsutbildning. Till beviset ska det fogas en beskrivning av spetsutbildningens innehåll. Förordning (2011:522).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:522

Ersättning mellan huvudmän

9 § Om en kommun har antagit en elev på en riksrekryterande spetsutbildning har den kommunen rätt till ersättning för sina kostnader för elevens utbildning från elevens hemkommun enligt följande.

Ersättning ska lämnas med det belopp som framgår för respektive program och i förekommande fall inriktning enligt de föreskrifter som Statens skolverk har meddelat med stöd av 13 kap. 9 § gymnasieförordningen (2010:2039).

Om 16 kap. 55 § första stycket skollagen (2010:800) inte kan tillämpas när det gäller det bidrag elevens hemkommun ska lämna till en fristående gymnasieskola, ska bidrag lämnas med det belopp som följer av andra stycket. Förordning (2014:1001).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2010:233, 2011:522, 2014:1001

Överklagande

10 § Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Uppföljning och utvärdering

11 § De huvudmän som deltar i försöksverksamheten är skyldiga att medverka i uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten.

12 § Statens skolverk ska senast den 15 augusti 2017 lämna en fördjupad redovisning av försöksverksamheten till Regeringskansliet. Skolverket ska senast den 30 april under 2019, 2021 och 2023 lämna en redovisning av omfattningen av försöksverksamheten och en utvärdering av den till Regeringskansliet. Skolverket ska vid utvärderingen och den fördjupade redovisningen samråda med Universitetskanslersämbetet. Förordning (2016:902).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2012:727, 2014:1001, 2016:902

Ändringar och övergångsbestämmelser

2008:793

Tryckt format (PDF)

Departement
Utbildningsdepartementet
Ikraft
2008-11-15
SFS-nummer
2008:793

Förordning (2010:233) om ändring i förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 4, 5, 7, 9 §§
Ikraft
2010-04-15
SFS-nummer
2010:233
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 15 april 2010.
 • 2. Bestämmelserna ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011.
 • 3. För utbildning som påbörjats tidigare ska äldre bestämmelser tillämpas.
 • 4. De huvudmän vars utbildningar har beviljats riksrekrytering inom ramen för försöksverksamheten ska senast den 15 augusti 2010 anmäla till Statens skolverk inom vilket nationellt program och nationell inriktning de avser att bedriva utbildningen eller om utbildning ska bedrivas som en särskild variant inom ett nationellt program efter den 1 juli 2011. Om en huvudman inte gör en sådan anmälan får Skolverket besluta vilket nationellt program och vilken nationell inriktning huvudmannen får bedriva inom ramen för försöksverksamheten för utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011.
 • 5. Fristående gymnasieskolor som deltar i försöksverksamheten ska ansöka hos Statens skolinspektion om rätt till bidrag för utbildning enligt förordningen (2010:232) om en förenklad prövning av fristående skolor som förklarats berättigade till bidrag enligt 9 kap. 8 § skollagen (1985:1100) i dess lydelse före den 1 mars 2010. I en sådan ansökan ska skolan göra en anmälan enligt 4. Om en sådan anmälan inte görs, gäller det som föreskrivs i 4 andra meningen.
 • 6. Försöksverksamheten får utvidgas med sex utbildningar för sådana huvudmän som avses i 2 § under förutsättning att ansökan avser en utbildning som den aktuella huvudmannen redan bedriver. I övrigt ska bestämmelserna i förordningen tillämpas.
Rubrik
Förordning (2010:233) om ändring i förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Förordning (2011:522) om ändring i förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 4, 5, 8, 9 §§
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:522
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011 och ska tillämpas på utbildning som påbörjas därefter.
 • 2. För utbildningar som påbörjats tidigare ska äldre bestämmelser tillämpas.
Rubrik
Förordning (2011:522) om ändring i förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Förordning (2012:727) om ändring i förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 12 §§
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:727
Rubrik
Förordning (2012:727) om ändring i förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Förordning (2014:1001) om ändring i förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 9, 12 §§
Ikraft
2014-08-05
SFS-nummer
2014:1001
Rubrik
Förordning (2014:1001) om ändring i förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Förordning (2016:902) om ändring i förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2016-11-08
SFS-nummer
2016:902
Rubrik
Förordning (2016:902) om ändring i förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Förordning (2017:541) om ändring i förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
2017-07-15
SFS-nummer
2017:541
Rubrik
Förordning (2017:541) om ändring i förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation