lagen.nu

Konkurrensförordning (2008:604)

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
2008-06-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:989
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-10-15

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om

 • - verkställighetsföreskrifter till konkurrenslagen (2008:579),
 • - föreskrifter om behörig myndighet i vissa fall,
 • - föreskrifter om underrättelse om vissa avgöranden, och
 • - föreskrifter om länsstyrelsernas uppgifter på konkurrensområdet.

2 § En anmälan till Konkurrensverket enligt 4 kap. 6 eller 7 § konkurrenslagen (2008:579) ska göras skriftligen.

Lagrumshänvisningar hit (1)

3 § Konkurrensverket får

 • 1. meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas i en sådan anmälan som anges i 2 §, och
 • 2. fastställa blanketter för anmälan.

3 a § Innan Konkurrensverket beslutar om förbud enligt 4 kap. 1 § eller åläggande enligt 4 kap. 2 § konkurrenslagen (2008:579), ska verket ge den som avses med beslutet tillfälle att yttra sig över ett utkast till beslut. Förordning (2017:989).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:989

4 § I rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget anges i enskilda artiklar uppgifter som en nationell konkurrensmyndighet har. I den mån motsvarande uppgifter enligt bestämmelser i konkurrenslagen (2008:579) ges till Konkurrensverket eller allmän domstol är myndigheten konkurrensmyndighet enligt den tillämpliga artikeln.

När det gäller sådana uppgifter som en nationell konkurrensmyndighet har enligt enskilda artiklar i rådets förordning, och som saknar motsvarighet i konkurrenslagen, ska Konkurrensverket vara konkurrensmyndighet. Förordning (2016:241).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:241

5 § Konkurrensverket är sådan behörig myndighet som avses i rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer.

Konkurrensverket ska vidta de åtgärder som ankommer på en medlemsstat enligt artiklarna 4, 9 och 22 i rådets förordning.

6 § När en allmän domstol meddelar en dom eller ett slutligt beslut som gäller tillämpningen av artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, ska en kopia av domen eller beslutet samma dag skickas till Konkurrensverket. Konkurrensverket ska utan dröjsmål överlämna kopian till Europeiska kommissionen. Förordning (2016:241).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:646, 2016:241

7 § Länsstyrelserna ska i länet verka för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna.

Länsstyrelserna ska därvid särskilt

 • 1. informera om konkurrensfrågor,
 • 2. uppmärksamma Konkurrensverket på förhållanden som tyder på överträdelser av konkurrensbestämmelserna,
 • 3. uppmärksamma regleringar som hindrar en effektiv konkurrens,
 • 4. lämna förslag till och, efter samråd med Konkurrensverket, följa upp avregleringsåtgärder,
 • 5. uppmärksamma olika typer av hinder för en effektiv konkurrens i offentlig förvaltning och lämna förslag till åtgärder för att undanröja dessa, samt
 • 6. verka för att konkurrensaspekter beaktas hos länsstyrelsen och i regionala och lokala organ.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2008:604

Tryckt format (PDF)

Departement
Näringsdepartementet RSN
Förarbeten
EGTL1/2003 s1, EUTL24/2004 s1
Ikraft
2008-11-01
SFS-nummer
2008:604
CELEX-nr
32003R001, 32004R0139

Förordning (2010:646) om ändring i konkurrensförordningen (2008:604)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2010-08-01
SFS-nummer
2010:646
Rubrik
Förordning (2010:646) om ändring i konkurrensförordningen (2008:604)

Förordning (2016:241) om ändring i konkurrensförordningen (2008:604)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4, 6 §§
Ikraft
2016-09-01
SFS-nummer
2016:241
Rubrik
Förordning (2016:241) om ändring i konkurrensförordningen (2008:604)

Förordning (2017:989) om ändring i konkurrensförordningen (2008:604)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 3 a §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:989
Rubrik
Förordning (2017:989) om ändring i konkurrensförordningen (2008:604)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation