lagen.nu

Lag (2008:586) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
2008-06-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:935
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-10-15

1 § Denna lag tillämpas på avtal om tekniköverföring.

Bestämmelsen i 1 kap. 6 § konkurrenslagen (2008:579) ska även tillämpas på avtal enligt denna lag.

Lagen tillämpas inte på licensavtal som omfattas av lagen (2008:582) om gruppundantag för konkurrensbegränsande specialiseringsavtal eller lagen (2008:583) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om forskning och utveckling. Lag (2014:935).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:935

2 § Under de villkor som följer av 3 § gäller för sådana avtal om tekniköverföring vilka innehåller konkurrensbegränsningar och som omfattas av 2 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579) undantag från förbudet i samma paragraf mot sådana avtal. Undantag gäller dock endast för sådana grupper av avtal som uppfyller förutsättningarna för undantag i 2 kap. 2 § konkurrenslagen.

Av 2 kap. 3 § konkurrenslagen följer att Konkurrensverket kan besluta att ett enskilt avtal, som till följd av ett gruppundantag enligt denna lag är undantaget från förbudet i 2 kap. 1 § samma lag, inte ska omfattas av undantaget om avtalet har följder som är oförenliga med 2 kap. 2 § konkurrenslagen. Lag (2014:935).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:935

3 § I fråga om avtalen tillämpas bestämmelserna i kommissionens förordning (EU) nr 316/2014 av den 21 mars 2014 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på grupper av avtal om tekniköverföring på motsvarande sätt, med undantag av artiklarna 2.1, 6, 7 och 9–11. Vidare ska hänvisningar till undantaget i artikel 2 avse 2 § första stycket i förening med 1 § första och andra stycket. Lag (2014:935).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:935

Ändringar och övergångsbestämmelser

2008:586

Tryckt format (PDF)

Departement
Näringsdepartementet RSN
Förarbeten
Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237, EUTL123/2004 s11
Ikraft
2008-11-01
SFS-nummer
2008:586
CELEX-nr
32004R0772

Lag (2014:935) om ändring i lagen (2008:586) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:221, bet. 2013/14:NU22, rskr. 2013/14:362, EUTL93/2014 s17
Ikraft
2014-08-01
CELEX-nr
32014R0316
Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
SFS-nummer
2014:935
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.
  • 2. Äldre föreskrifter gäller till utgången av april 2015 för avtal som var i kraft den 1 augusti 2014. Äldre föreskrifter gäller dock inte för avtal som vid ikraftträdandet uppfyller villkoren för gruppundantag enligt de nya föreskrifterna.
Rubrik
Lag (2014:935) om ändring i lagen (2008:586) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation