lagen.nu

Lag (2008:584) om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal inom motorfordonssektorn

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
2008-06-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1354
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-10-15

1 § Denna lag tillämpas på vertikala avtal, om de avser de villkor enligt vilka parterna kan köpa, sälja eller återförsälja reservdelar till motorfordon eller tillhandahålla reparations- och underhållstjänster för motorfordon.

Bestämmelsen i 1 kap. 6 § konkurrenslagen (2008:579) ska även tillämpas på avtal enligt denna lag. Lag (2010:1354).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1354

2 § Under de villkor som följer av 3 § gäller för sådana avtal som avses i 1 § vilka innehåller konkurrensbegränsningar (vertikala begränsningar) och som omfattas av 2 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579) undantag från förbudet i samma paragraf mot sådana avtal. Undantag gäller dock endast för sådana grupper av avtal som uppfyller förutsättningarna för undantag i 2 kap. 2 § konkurrenslagen.

Av 2 kap. 3 § konkurrenslagen följer att Konkurrensverket kan besluta att ett enskilt avtal, som till följd av ett gruppundantag enligt denna lag är undantaget från förbudet i 2 kap. 1 § samma lag, inte ska omfattas av undantaget om avtalet har följder som är oförenliga med 2 kap. 2 § konkurrenslagen.

Lagrumshänvisningar hit (1)

3 § I fråga om avtalen tillämpas bestämmelserna i kommissionens förordning (EU) nr 461/2010 av den 27 maj 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på grupper av vertikala avtal och samordnade förfaranden inom motorfordonssektorn på motsvarande sätt, med undantag av artiklarna 2–4 och 6–8. Dock ska hänvisningar till undantaget avse 2 § i förening med 1 §.

För avtalen gäller att kraven för undantag enligt lagen (2008:581) om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal ska vara uppfyllda. Lag (2010:1354).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1354

Ändringar och övergångsbestämmelser

2008:584

Tryckt format (PDF)

Departement
Näringsdepartementet RSN
Förarbeten
Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237, EGTL203/2002 s30
Ikraft
2008-11-01
SFS-nummer
2008:584
CELEX-nr
32002R1400

Lag (2010:1354) om ändring i lagen (2008:584) om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal inom motorfordonssektorn

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:236, bet. 2010/11:NU5, rskr. 2010/11:10, EUTL129/2010 s52
Ikraft
2011-01-01
CELEX-nr
32010R0461
Omfattning
ändr. 1, 3 §§
SFS-nummer
2010:1354
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
  • 2. Äldre föreskrifter gäller till utgången av maj 2013 för vertikala avtal, om de avser villkoren för parternas inköp, försäljning eller återförsäljning av nya motorfordon.
Rubrik
Lag (2010:1354) om ändring i lagen (2008:584) om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal inom motorfordonssektorn
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation