lagen.nu

Lag (2008:582) om gruppundantag för konkurrensbegränsande specialiseringsavtal

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
2008-06-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:873
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-10-15

1 § Denna lag tillämpas på följande avtal som ingås mellan företag (parterna) om villkoren för deras produktspecialisering (specialiseringsavtal):

  • 1. Avtal om ensidig specialisering mellan två parter som är verksamma på samma produktmarknad, varigenom en part samtycker till att helt eller delvis upphöra med produktion av vissa produkter eller att avstå från att producera dessa produkter och att köpa dem från den andra parten som förbinder sig att producera och leverera dessa produkter.
  • 2. Avtal om ömsesidig specialisering mellan två eller flera parter som är verksamma på samma produktmarknad, varigenom två eller flera parter ömsesidigt samtycker till att helt eller delvis upphöra med eller avstå från tillverkning av vissa, men skilda produkter och att i stället köpa dessa produkter från övriga parter, som förbinder sig att producera och leverera dem.
  • 3. Avtal om gemensam produktion, varigenom två eller flera parter förbinder sig att gemensamt tillverka vissa produkter.

Bestämmelsen i 1 kap. 6 § konkurrenslagen (2008:579) ska även tillämpas på avtal enligt denna lag. Lag (2011:873).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:873

2 § Under de villkor som följer av 3 § gäller för sådana specialiseringsavtal vilka innehåller konkurrensbegränsningar som omfattas av 2 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579) undantag från förbudet i samma paragraf mot sådana avtal. Undantag gäller dock endast för sådana grupper av avtal som uppfyller förutsättningarna för undantag i 2 kap. 2 § konkurrenslagen.

Av 2 kap. 3 § konkurrenslagen följer att Konkurrensverket kan besluta att ett enskilt avtal, som till följd av ett gruppundantag enligt denna lag är undantaget från förbudet i 2 kap. 1 § samma lag, inte ska omfattas av undantaget om avtalet har följder som är oförenliga med 2 kap. 2 § konkurrenslagen.

Lagrumshänvisningar hit (1)

3 § I fråga om avtalen tillämpas bestämmelserna i kommissionens förordning (EU) nr 1218/2010 av den 14 december 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa grupper av specialiseringsavtal på motsvarande sätt, med undantag av artiklarna 2.1, 6 och 7. Dock ska hänvisningarna till undantaget i artikel 2.2 och 2.3 samt artiklarna 3–5 avse 2 § i förening med 1 §. Lag (2011:873).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:873

Ändringar och övergångsbestämmelser

2008:582

Tryckt format (PDF)

Departement
Näringsdepartementet RSN
Förarbeten
Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237, EGTL304/2000 s3
Ikraft
2008-11-01
SFS-nummer
2008:582
CELEX-nr
32000R2658

Lag (2011:873) om ändring i lagen (2008:582) om gruppundantag för konkurrensbegränsande specialiseringsavtal

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:59, bet. 2010/11:NU23, rskr. 2010/11:306, EUTL335/2010 s43
Ikraft
2011-08-01
CELEX-nr
32010R1218
Omfattning
ändr. 1, 3 §§
SFS-nummer
2011:873
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.
  • 2. Äldre föreskrifter gäller till utgången av december 2012 för avtal som var i kraft den 1 augusti 2011. Äldre föreskrifter gäller dock inte för avtal som vid ikraftträdandet uppfyller villkoren för gruppundantag enligt de nya föreskrifterna.
Rubrik
Lag (2011:873) om ändring i lagen (2008:582) om gruppundantag för konkurrensbegränsande specialiseringsavtal
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation