lagen.nu

Lag (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
2008-06-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:959
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-15

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

An unofficial translation is available from the Government Offices

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

1 § Diskrimineringsombudsmannen har de uppgifter som framgår av diskrimineringslagen (2008:567).

Ombudsmannen ska därutöver verka för att diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder inte förekommer på några områden av samhällslivet.

Ombudsmannen ska också i övrigt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag (2014:959).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:959

2 § Diskrimineringsombudsmannen ska genom råd och på annat sätt medverka till att den som utsatts för diskriminering kan ta till vara sina rättigheter.

3 § Diskrimineringsombudsmannen ska vidare inom sitt verksamhetsområde

  • - informera, utbilda, överlägga och ha andra kontakter med myndigheter, företag, enskilda och organisationer,
  • - följa den internationella utvecklingen och ha kontakter med internationella organisationer,
  • - följa forsknings- och utvecklingsarbete,
  • - hos regeringen föreslå författningsändringar eller andra åtgärder som kan motverka diskriminering, och
  • - ta initiativ till andra lämpliga åtgärder.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2008:568

Tryckt format (PDF)

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Förarbeten
Prop. 2007/08:95, bet. 2007/08:AU7, rskr. 2007/08:219
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:568

Lag (2014:959) om ändring i lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:198, bet. 2013/14:AU8, rskr. 2013/14:367
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:959
Rubrik
Lag (2014:959) om ändring i lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation