lagen.nu

Lag (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2008-06-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:61
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-06-01

Inledande bestämmelser

1 § Vid insatser till stöd för utlandsmyndigheter och nödställda i en situation då många människor med anknytning till Sverige drabbas av en allvarlig olycka eller katastrof i utlandet, får ett landsting bedriva hälso- och sjukvård utomlands i syfte att minimera de fysiska och psykiska följdverkningarna av olyckan eller katastrofen (katastrofmedicinska insatser).

Med människor med anknytning till Sverige avses

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:312

1 a § Även vid insatser till stöd för andra än de som enligt 1 § har anknytning till Sverige får ett landsting, i en situation då många människor drabbas av en allvarlig olycka eller katastrof i utlandet, bedriva hälso- och sjukvård utomlands i syfte att minimera de fysiska och psykiska följdverkningarna av olyckan eller katastrofen. Lag (2015:312).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:312

2 § Med hälso- och sjukvård enligt denna lag avses detsamma som anges i 2 kap. 1 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Katastrofmedicinska insatser ska tillhandahållas av de landsting som anges i 6 § första stycket. Övriga landsting får tillhandahålla sådana insatser.

Det som sägs i denna lag om landsting ska också gälla en kommun som inte ingår i ett landsting. Lag (2017:61).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:61

3 § Katastrofmedicinska insatser ska utföras med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.

Beslut om insatser m.m.

4 § Beslut om att inleda eller avsluta katastrofmedicinska insatser fattas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

5 § Socialstyrelsen ska, i nära samverkan med övriga berörda myndigheter, leda och samordna de katastrofmedicinska insatserna och får i övrigt besluta om hur landstingens resurser ska användas vid sådana insatser.

Katastrofmedicinsk beredskap

6 § Beredskap för katastrofmedicinska insatser enligt denna lag ska upprätthållas av landstingen i Stockholms, Västra Götalands, Skåne, Östergötlands, Uppsala och Västerbottens län.

Övriga landsting får upprätthålla sådan beredskap.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ersättning till landsting

7 § Ett landsting har rätt till ersättning av staten för kostnader som är direkt hänförliga till katastrofmedicinska insatser som landstinget har utfört enligt denna lag.

Landsting som avses i 6 § första stycket har rätt till ersättning av staten för kostnader som är direkt hänförliga till beredskap som avses i 6 §. Detsamma gäller övriga landsting efter överenskommelse med Socialstyrelsen om att sådan ersättning ska lämnas.

Bemyndigande

8 § Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om sådan beredskap som avses i 6 § samt om ersättning enligt 7 §.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2008:552

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Prop. 2007/08:138, bet. 2007/08:SoU18, rskr. 2007/08:227
Ikraft
2008-09-01
SFS-nummer
2008:552

Lag (2015:312) om ändring i lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:76, bet. 2014/15:SoU15, rskr. 2014/15:199
Omfattning
ändr. 1 §;ny 1 a §
Ikraft
2015-07-01
SFS-nummer
2015:312
Rubrik
Lag (2015:312) om ändring i lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands

Lag (2017:61) om ändring i lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2017-04-01
SFS-nummer
2017:61
Rubrik
Lag (2017:61) om ändring i lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation