lagen.nu

Marknadsföringslag (2008:486)

Departement
Finansdepartementet KO
Utfärdad
2008-06-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:420
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-24

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

Marknadsföringslagen (MFL) styr hur näringsidkare får använda reklam och övriga åtgärder för att marknadsföra sina produkter. Om en näringsidkare bryter mot god marknadsföringssed kan denne förbjudas att fortsätta med marknadsföringen av Konsumentombudsmannen (KO) eller Marknadsföringsdomstolen (MD). Vid grövre överträdelser kan Stockholms tingsrätt, på talan från KO, utdöma marknadsstörningsavgift.

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

Inledande bestämmelse

(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

1 § Denna lag har till syfte att främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

Bestämmelser om marknadsföring finns bl.a. i

– socialförsäkringsbalken,

tobakslagen (1993:581),

sjölagen (1994:1009),

– lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,

– lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet,

– lagen (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas,

– lagen (1999:158) om investerarskydd,

– lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster,

– lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

– lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

prisinformationslagen (2004:347),

– lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler,

försäkringsavtalslagen (2005:104),

– lagen (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet,

– lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

– lagen (2010:510) om lufttransporter,

– radio-_och_tv-lagen (2010:696),

– lagen (2010:751) om betaltjänster,

alkohollagen (2010:1622),

konsumentkreditlagen (2010:1846),

– lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt,

– lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

– lagen (2013:1054) om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring,

– lagen (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar,

– lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden,

– lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter,

– lagen (2016:415) om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner,

– lagen (2016:915) om krav på installationer för alternativa drivmedel,

– lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare,

paketreselagen (2018:1217),

– lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution, och

spellagen (2018:1138). Lag (2018:1263).

(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

1 § Denna lag har till syfte att främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

Bestämmelser om marknadsföring finns bl.a. i

– socialförsäkringsbalken,

sjölagen (1994:1009),

– lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,

– lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet,

– lagen (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas,

– lagen (1999:158) om investerarskydd,

– lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster,

– lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

– lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

prisinformationslagen (2004:347),

– lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler,

försäkringsavtalslagen (2005:104),

– lagen (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet, – lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

– lagen (2010:510) om lufttransporter,

– radio-_och_tv-lagen (2010:696),

– lagen (2010:751) om betaltjänster,

alkohollagen (2010:1622),

konsumentkreditlagen (2010:1846),

– lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt,

– lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

– lagen (2013:1054) om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring,

– lagen (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar,

– lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden,

– lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter,

– lagen (2016:415) om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner,

– lagen (2016:915) om krav på installationer för alternativa drivmedel,

paketreselagen (2018:1217),

– lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution,

spellagen (2018:1138), och

– lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Lag (2018:2092).

(Träder i kraft 2019-07-02 00:00:00)

1 § Denna lag har till syfte att främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

Bestämmelser om marknadsföring finns bl.a. i

– socialförsäkringsbalken,

sjölagen (1994:1009),

– lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,

– lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet,

– lagen (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas,

– lagen (1999:158) om investerarskydd,

– lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster,

– lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

– lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

prisinformationslagen (2004:347),

– lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler,

försäkringsavtalslagen (2005:104),

– lagen (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet,

– lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

– lagen (2010:510) om lufttransporter,

– radio-_och_tv-lagen (2010:696),

– lagen (2010:751) om betaltjänster,

alkohollagen (2010:1622),

konsumentkreditlagen (2010:1846),

– lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt,

– lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

– lagen (2013:1054) om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring,

– lagen (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar,

– lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden,

– lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter,

– lagen (2016:415) om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner,

– lagen (2016:915) om krav på installationer för alternativa drivmedel,

spellagen (2018:1138),

paketreselagen (2018:1217),

– lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution,

– lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, och

– lagen (2019:182) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster. Lag (2019:182).

(Träder i kraft 2019-07-21 00:00:00)

1 § Denna lag har till syfte att främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

Bestämmelser om marknadsföring finns bl.a. i

Lagens tillämpningsområde

2 § Lagen tillämpas

Bestämmelserna om garantier i 22 § tillämpas inte i fråga om en tjänst som tillhandahålls av en näringsidkare som är etablerad i en annan stat än Sverige inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Detsamma gäller 4 § tredje stycket och 7 § när en näringsidkare, som är etablerad i en annan stat än Sverige inom EES, riktar marknadsföring mot en annan näringsidkare. Förordning (2011:1216).

Rättsfall (1)

MD 2008:17: Vid marknadsföring av hygienmadrasser har vart och ett av partsbolagen använt...

Ändringar/Förarbeten (3)

Definitioner

3 § I denna lag avses med

affärsbeslut: ett beslut som fattas av en konsument eller en näringsidkare om huruvida, hur och under vilka förutsättningar en produkt ska köpas, om hela eller delar av köpesumman ska betalas, om produkten ska behållas eller överlåtas, eller om en avtalsenlig rättighet i samband med produkten ska utnyttjas, oavsett om konsumenten eller näringsidkaren beslutar att handla eller att avstå från att handla,

elektronisk post: ett adresserat eller på något annat sätt individualiserat elektroniskt meddelande i form av text, röst, ljud eller bild som sänds via ett allmänt kommunikationsnät och som kan lagras i nätet eller i mottagarens terminalutrustning tills mottagaren hämtar det,

god marknadsföringssed: god affärssed eller andra vedertagna normer som syftar till att skydda konsumenter och näringsidkare vid marknadsföring av produkter,

konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet,

marknadsföring: reklam och andra åtgärder i näringsverksamhet som är ägnade att främja avsättningen av och tillgången till produkter inbegripet en näringsidkares handlande, underlåtenhet eller någon annan åtgärd eller beteende i övrigt före, under eller efter försäljning eller leverans av produkter till konsumenter eller näringsidkare,

näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten,

produkter: varor, tjänster, fast egendom, arbetstillfällen och andra nyttigheter.

Rättsfall (10)

MD 2010:21: Marknadsföring av vin i viss förpackning har varken ansetts utgöra vilseledande...
MD 2010:23: Företrädare för ett bolag har i e-postmeddelanden och brev till ett annat...
MD 2011:24: Marknadsföringserbjudande om anslutning till fibernät har ansetts vara såväl...
MD 2011:25: Ett bolag har till annat bolags samarbetspartner och finansiär skickat...
MD 2011:30: Marknadsföring av resa till New York i form av en annons införd i en...
MD 2011:4: Företrädare för ett bolag har på en webbplats framfört påståenden om annat...
MD 2012:8: Marknadsföring av läkemedel. Fråga bl.a. om påtalade påståenden med beaktande...
MD 2014:17: Fråga om marknadsföring av erbjudanden som innehållit inbetalningskort varit...
MD 2015:13: Marknadsföring av snus på bl.a. webbplats, i vilken en konkurrents produkter...
MD 2015:22: Marknadsföring av glasögon m.m. genom bl.a. påståenden om att vara...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Otillbörlig marknadsföring

Direktivbilagan

4 § Bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG,

98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 ska gälla som lag i Sverige. Regeringen tillkännager den aktuella bilagan i Svensk författningssamling.

Vid en prövning enligt någon av bestämmelserna i bilaga I till direktivet ska denna lag tillämpas.

Bestämmelserna i punkterna 1-31 i bilaga I till direktivet ska tillämpas även om marknadsföringen riktas till näringsidkare.

Bestämmelsen i punkt 14 i bilaga I till direktivet ska tillämpas på åtgärder som skett i strid med denna punkt om inte åtgärden omfattas av lotterilagen (1994:100).

Rättsfall (4)

MD 2012:14: Fråga om det på en s.k. spelcommunity på internet förekommit förfaranden som...
MD 2012:4: Del av kombinationserbjudande, avseende mobiltelefonabonnemang och...
MD 2013:7: Marknadsföring av bantningsmedel och hälsoprodukter har skett i strid mot krav...
MD 2014:17: Fråga om marknadsföring av erbjudanden som innehållit inbetalningskort varit...

Lagrumshänvisningar hit (2)

God marknadsföringssed

5 § Marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed.

Rättsfall (62)

MD 2008:14: Ett bolag har vid marknadsföring av centraldammsugare använt påståenden med...
MD 2008:15: En näringsidkare har marknadsfört tre ficklampor vilka påståtts utgöra...
MD 2009:10: En s.k. cardsplitter av visst angivet märke har ansetts vara en nödvändig del...
MD 2009:12: Ett företag har marknadsfört päronlikör i en flaska som påståtts utgöra en...
MD 2009:14: Ett telekommunikationsföretag har vid marknadsföring använt begreppet mobilt...
MD 2009:16: Ett bolag har låtit anordna en öppan temakväll på en restaurang för en...
MD 2009:18: Ett telekommunikationsbolag har vid marknadsföring av telefonitjänst använt sig...
MD 2009:19: Ett bolag har på reklampelare på allmän plats i närheten av arenan Nya Ullevi i...
MD 2009:24: Ett företag som tillhandahåller factoringtjänster har i två s.k. kundbrev gjort...
MD 2009:32: Ett reserföretag har vid marknadsföring av resor på Internet sålt vissa...
MD 2009:33: Ett bolag har marknadsfört två första hjälpen-tavlor vilkas utformning och...
MD 2009:37: Ett bolag har vid marknadsföring av medietjänster gjort vissa påståenden om ett...
MD 2009:41: Bolag har marknadsfört hälsoprodukter och läkemedel. Bl.a. har påståenden...
MD 2009:9: Ett bolag har vid marknadsföring av sin produkt Swedish Film Licens - en licens...
MD 2010:15: Ett bolag har marknadsfört en matfettsblandning som smör trots att den inte...
MD 2010:2: Ett bolags marknadsföring av korthållare och yoyoar har inte ansetts utgöra...
MD 2010:21: Marknadsföring av vin i viss förpackning har varken ansetts utgöra vilseledande...
MD 2010:22: Ett bolags marknadsföring av madrasser avsedda för trycksårspreventiion har...
MD 2010:23: Företrädare för ett bolag har i e-postmeddelanden och brev till ett annat...
MD 2010:27: Ett fläckborttagningsmedel som marknadsförts har inte ansetts utgöra en...
MD 2010:29: Ett företag har marknadsfört en chokladdragé i en förpackning som påståtts...
MD 2010:3: Ett bolags första hjälpen-tavla har inte ansetts utgöra vilseledande...
MD 2010:30: Ett bolag som tillhandahåller konsumentkrediter har via s.k. metataggar skapat...
MD 2010:31: Ett bolags marknadsföring av fonder gentemot konsument har befunnits vara...
MD 2010:4: Ett bolags marknadsföring av energidryck har ansetts utgöra vilseledande...
MD 2010:6: Två bolag som har marknadsfört tjänstepensionsförsäkringar har jämfört sina...
MD 2010:9: Ett bolag har vid marknadsföring av djurfoder använt en reklamfilm samt ett...
MD 2011:1: Marknadsföring av kläder med viss etikett har varken ansetts utgöra...
MD 2011:11: Marknadsföring av guldköptjänster på olika webbplatser har ansetts utgöra...
MD 2011:12: Ett bolag har i en annons för personbil använt uttrycket...
MD 2011:15: Ett bolag har vid marknadsföring av telefonitjänster (s.k. telemarketing) inte...
MD 2011:22: Ett bolag har i marknadsföring av internettjänster påstått att det är bråttom...
MD 2011:25: Ett bolag har till annat bolags samarbetspartner och finansiär skickat...
MD 2011:27: Marknadsföring av pinnstol med viss text, som förekommit dels som hängetikett...
MD 2011:5: Ett bolags kombinationserbjudande avseende folköl och en DVD-film med...
MD 2011:6: Ett bolags påstående om marknadsledande ställning har såsom ostyrkt ansetts...
MD 2012:10: Två bolag på den s.k. jultidningsmarknaden har marknadsfört bl.a. hobbyarbete...
MD 2012:11: En näringsidkare har inom ramen för sin enskilda firma använt sig av en...
MD 2012:14: Fråga om det på en s.k. spelcommunity på internet förekommit förfaranden som...
MD 2012:15: En konkurrent har använt annans varumärke i s.k. sökordsmarknadsföring på...
MD 2012:2: Ett bolag har påstått att dess tjänst är ledande i Sverige. Då det inte visats...
MD 2012:5: Marknadsföring av glasögon m.m. Fråga bl.a. om tester till vilka hänvisning...
MD 2012:6: Vid marknadsföring av s.k. vårdmadrasser har ett bolag använt påståenden...
MD 2013:12: Fråga om användning av ordet "kvinna" och/eller dess typografiska utformning i...
MD 2013:13: Fråga om marknadsföring av kosttillskott m.m. Även fråga om utformning av...
MD 2013:18: Fråga om vilseledande efterbildning och renommésnyltning vid marknadsföring av...
MD 2013:7: Marknadsföring av bantningsmedel och hälsoprodukter har skett i strid mot krav...
MD 2013:9: Fråga om Sulake Sverige AB:s affärsmetod att låta underåriga ingå köpeavtal på...
MD 2014:14: Fråga om förbud enligt 14 och 14 a§§tobakslagen (1993:581) mot marknadsföring...
MD 2014:17: Fråga om marknadsföring av erbjudanden som innehållit inbetalningskort varit...
MD 2014:7: Fråga om marknadsföring av konsumentkredit, bl.a. fråga om vilken målgrupp...
MD 2014:9: Fråga om vilseledande marknadsföring av el.
MD 2015:13: Marknadsföring av snus på bl.a. webbplats, i vilken en konkurrents produkter...
MD 2015:16: Marknadsföring av kontaktlinser m.m. har ansetts vara misskrediterande...
MD 2015:18: Marknadsföring av havrebaserade livsmedel genom bl.a. påståenden och...
MD 2015:19: En näringsidkare som sålt elsaneringstjänster avsedda för bostäder och bilar...
MD 2015:20: Fråga om marknadsföring av matfettsblandningen "Flora MED SMÖR" strider mot...
MD 2015:22: Marknadsföring av glasögon m.m. genom bl.a. påståenden om att vara...
MD 2015:7: Marknadsföring av vin, genom direktadresserade postförsändelser med visst...
MD 2015:8: Marknadsföring till konsument genom påringning till mobiltelefon har ansetts...
MD 2016:10: Affärsmetod som innefattat fakturering utan att avtal kommit till stånd har...
MD 2016:9: Fråga om marknadsföring av förvaltnings/förmedlingstjänst av elavtal har varit...

Lagrumshänvisningar hit (13)

6 § Marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed enligt 5 § är att anse som otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Rättsfall (50)

MD 2008:14: Ett bolag har vid marknadsföring av centraldammsugare använt påståenden med...
MD 2008:15: En näringsidkare har marknadsfört tre ficklampor vilka påståtts utgöra...
MD 2009:12: Ett företag har marknadsfört päronlikör i en flaska som påståtts utgöra en...
MD 2009:14: Ett telekommunikationsföretag har vid marknadsföring använt begreppet mobilt...
MD 2009:18: Ett telekommunikationsbolag har vid marknadsföring av telefonitjänst använt sig...
MD 2009:24: Ett företag som tillhandahåller factoringtjänster har i två s.k. kundbrev gjort...
MD 2009:32: Ett reserföretag har vid marknadsföring av resor på Internet sålt vissa...
MD 2009:33: Ett bolag har marknadsfört två första hjälpen-tavlor vilkas utformning och...
MD 2009:37: Ett bolag har vid marknadsföring av medietjänster gjort vissa påståenden om ett...
MD 2009:9: Ett bolag har vid marknadsföring av sin produkt Swedish Film Licens - en licens...
MD 2010:15: Ett bolag har marknadsfört en matfettsblandning som smör trots att den inte...
MD 2010:2: Ett bolags marknadsföring av korthållare och yoyoar har inte ansetts utgöra...
MD 2010:21: Marknadsföring av vin i viss förpackning har varken ansetts utgöra vilseledande...
MD 2010:22: Ett bolags marknadsföring av madrasser avsedda för trycksårspreventiion har...
MD 2010:23: Företrädare för ett bolag har i e-postmeddelanden och brev till ett annat...
MD 2010:29: Ett företag har marknadsfört en chokladdragé i en förpackning som påståtts...
MD 2010:3: Ett bolags första hjälpen-tavla har inte ansetts utgöra vilseledande...
MD 2010:30: Ett bolag som tillhandahåller konsumentkrediter har via s.k. metataggar skapat...
MD 2010:31: Ett bolags marknadsföring av fonder gentemot konsument har befunnits vara...
MD 2010:4: Ett bolags marknadsföring av energidryck har ansetts utgöra vilseledande...
MD 2010:6: Två bolag som har marknadsfört tjänstepensionsförsäkringar har jämfört sina...
MD 2010:9: Ett bolag har vid marknadsföring av djurfoder använt en reklamfilm samt ett...
MD 2011:1: Marknadsföring av kläder med viss etikett har varken ansetts utgöra...
MD 2011:11: Marknadsföring av guldköptjänster på olika webbplatser har ansetts utgöra...
MD 2011:12: Ett bolag har i en annons för personbil använt uttrycket...
MD 2011:15: Ett bolag har vid marknadsföring av telefonitjänster (s.k. telemarketing) inte...
MD 2011:22: Ett bolag har i marknadsföring av internettjänster påstått att det är bråttom...
MD 2011:25: Ett bolag har till annat bolags samarbetspartner och finansiär skickat...
MD 2011:27: Marknadsföring av pinnstol med viss text, som förekommit dels som hängetikett...
MD 2011:6: Ett bolags påstående om marknadsledande ställning har såsom ostyrkt ansetts...
MD 2012:10: Två bolag på den s.k. jultidningsmarknaden har marknadsfört bl.a. hobbyarbete...
MD 2012:11: En näringsidkare har inom ramen för sin enskilda firma använt sig av en...
MD 2012:14: Fråga om det på en s.k. spelcommunity på internet förekommit förfaranden som...
MD 2012:2: Ett bolag har påstått att dess tjänst är ledande i Sverige. Då det inte visats...
MD 2012:5: Marknadsföring av glasögon m.m. Fråga bl.a. om tester till vilka hänvisning...
MD 2012:6: Vid marknadsföring av s.k. vårdmadrasser har ett bolag använt påståenden...
MD 2012:8: Marknadsföring av läkemedel. Fråga bl.a. om påtalade påståenden med beaktande...
MD 2013:12: Fråga om användning av ordet "kvinna" och/eller dess typografiska utformning i...
MD 2013:13: Fråga om marknadsföring av kosttillskott m.m. Även fråga om utformning av...
MD 2013:18: Fråga om vilseledande efterbildning och renommésnyltning vid marknadsföring av...
MD 2013:7: Marknadsföring av bantningsmedel och hälsoprodukter har skett i strid mot krav...
MD 2013:9: Fråga om Sulake Sverige AB:s affärsmetod att låta underåriga ingå köpeavtal på...
MD 2014:17: Fråga om marknadsföring av erbjudanden som innehållit inbetalningskort varit...
MD 2014:18: Fråga om marknadsföring av konsumentkredit, bl.a. fråga om vilken målgrupp...
MD 2014:7: Fråga om marknadsföring av konsumentkredit, bl.a. fråga om vilken målgrupp...
MD 2014:9: Fråga om vilseledande marknadsföring av el.
MD 2015:16: Marknadsföring av kontaktlinser m.m. har ansetts vara misskrediterande...
MD 2015:22: Marknadsföring av glasögon m.m. genom bl.a. påståenden om att vara...
MD 2016:10: Affärsmetod som innefattat fakturering utan att avtal kommit till stånd har...
MD 2016:9: Fråga om marknadsföring av förvaltnings/förmedlingstjänst av elavtal har varit...

Aggressiv marknadsföring

7 § En näringsidkare får inte använda sig av aggressiv marknadsföring.

Marknadsföringen är att anse som aggressiv om den innefattar trakasserier, tvång, fysiskt våld, hot eller annat aggressivt påtryckningsmedel.

Aggressiv marknadsföring är att anse som otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Sådan aggressiv marknadsföring som anges i punkterna 24-31 i bilaga I till direktiv 2005/29/EG är alltid att anse som otillbörlig.

Rättsfall (3)

MD 2011:22: Ett bolag har i marknadsföring av internettjänster påstått att det är bråttom...
MD 2011:25: Ett bolag har till annat bolags samarbetspartner och finansiär skickat...
MD 2012:14: Fråga om det på en s.k. spelcommunity på internet förekommit förfaranden som...

Lagrumshänvisningar hit (3)

7 a § Vid bedömningen av om marknadsföringen är aggressiv ska dess art samt tidpunkten, varaktigheten och platsen för marknadsföringen särskilt beaktas. Det ska också särskilt beaktas om näringsidkaren

 • 1. använder ett hotfullt eller kränkande språk eller beteende,
 • 2. utnyttjar ett speciellt missöde eller omständigheter, som näringsidkaren känner till och som är av sådan vikt att de försämrar konsumentens omdöme, för att påverka konsumentens beslut i fråga om produkten,
 • 3. använder betungande eller oproportionerliga hinder som inte följer av avtalet när en konsument vill utöva sina rättigheter enligt avtalet, inbegripet rätten att häva ett avtal eller att byta till en annan produkt eller en annan näringsidkare, eller
 • 4. uppger sig komma att vidta åtgärder som inte lagligen kan genomföras. Lag (2016:22).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:22

Vilseledande marknadsföring

8 § Marknadsföring som är vilseledande enligt någon av bestämmelserna i 9, 10 eller 12-17 §§ är att anse som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Sådan vilseledande marknadsföring som anges i punkterna 1-23 i bilaga I till direktiv 2005/29/EG är alltid att anse som otillbörlig.

Rättsfall (96)

MD 2008:14: Ett bolag har vid marknadsföring av centraldammsugare använt påståenden med...
MD 2008:15: En näringsidkare har marknadsfört tre ficklampor vilka påståtts utgöra...
MD 2008:16: I ett överklagat mål vari ett företags burk för rengöringsmedel har befunnits...
MD 2008:17: Vid marknadsföring av hygienmadrasser har vart och ett av partsbolagen använt...
MD 2008:19: Ett bolag har vid marknadsföring av paketresor underlåtit att ställa den...
MD 2008:20: Användning av viss taklykta och logotyp i kombination med varandra vid...
MD 2009:12: Ett företag har marknadsfört päronlikör i en flaska som påståtts utgöra en...
MD 2009:14: Ett telekommunikationsföretag har vid marknadsföring använt begreppet mobilt...
MD 2009:15: Bolags marknadsföring av lotter genom vissa påståenden i en annonstidning har...
MD 2009:17: Ett bolag har vid marknadsföring av paketresor underlåtit att ställa...
MD 2009:18: Ett telekommunikationsbolag har vid marknadsföring av telefonitjänst använt sig...
MD 2009:2: Ett bolag har vid marknadsföring av glasögon i Göteborg använt påståendet...
MD 2009:22: Ett bolag har tillställt ett annat bolags kunder handlingar betecknade...
MD 2009:23: Ett bolags marknadsföring av fordonskedjor har inte ansetts utgöra vilseledande...
MD 2009:24: Ett företag som tillhandahåller factoringtjänster har i två s.k. kundbrev gjort...
MD 2009:25: En näringsidkare har vid marknadsföring av spel använt vissa formuleringar som...
MD 2009:26: Ett företag, som är ny distributör av en viss vattenkolsyresättare, har i brev...
MD 2009:29: Åläggande har meddelats ett företag att vid marknadsföring av kredit till...
MD 2009:3: Ett bolag har vid marknadsföring av paketresor underlåtit att ställa...
MD 2009:31: Ett bolags marknadsföring av företagskataloger och branschregister på Internet...
MD 2009:36: Ett bolag har vid marknadsföring av företagskataloger och branschregister...
MD 2009:37: Ett bolag har vid marknadsföring av medietjänster gjort vissa påståenden om ett...
MD 2009:38: Ett bolag har vid marknadsföring av hemelektronik använt påståenden som gett...
MD 2009:39: I sin marknadsföring av konsumentkrediter har en bank, som huvudsakligen är en...
MD 2009:40: Ett bolag har marknadsfört vidsvinsfällor utan att dessa varit godkända i...
MD 2009:41: Bolag har marknadsfört hälsoprodukter och läkemedel. Bl.a. har påståenden...
MD 2009:6: Användning av viss taklykta och logotyp i kombination med varandra vid...
MD 2009:7: Vid marknadsföring genom telefonförsäljning har ett bolag dels underlåtit att...
MD 2009:8: Ett bolag, som på distans marknadsfört värderingstjänster, har ansetts inte...
MD 2009:9: Ett bolag har vid marknadsföring av sin produkt Swedish Film Licens - en licens...
MD 2010:1: Ett bolag har tillställt ett annat bolags kunder handlingar betecknade...
MD 2010:11: Ett bolag har vid marknadsföring av bostadsrätter använt sig av s.k....
MD 2010:13: Ett bolag har vid marknadsföring av diskmaskinstabletter, använt påståendena "....
MD 2010:14: Ett bolag har vid marknadsföring av mobilabonnemang på en webbplats använt...
MD 2010:16: Ett bolag har tillställt ett annat bolags kunder handlingar betecknade...
MD 2010:17: Ett bolag har bedrivit telefonförsäljning avseende införande av företags...
MD 2010:18: Ett bolag har vid marknadsföring av bemanningstjänster använt påståendena "Vi...
MD 2010:19: Ett bolag har vid marknadsföring av glasögon genom tidningsannons använt sig av...
MD 2010:2: Ett bolags marknadsföring av korthållare och yoyoar har inte ansetts utgöra...
MD 2010:20: Ett bolag har vid marknadsföring av glasögon använt formuleringarna "2 för 1"...
MD 2010:21: Marknadsföring av vin i viss förpackning har varken ansetts utgöra vilseledande...
MD 2010:22: Ett bolags marknadsföring av madrasser avsedda för trycksårspreventiion har...
MD 2010:23: Företrädare för ett bolag har i e-postmeddelanden och brev till ett annat...
MD 2010:24: Ett bolag har vid marknadsföring av översättningstjänster påstått att det...
MD 2010:27: Ett fläckborttagningsmedel som marknadsförts har inte ansetts utgöra en...
MD 2010:28: Ett bolag har vid marknadsföring av ansiktskrämer använt sig av påståenden som...
MD 2010:3: Ett bolags första hjälpen-tavla har inte ansetts utgöra vilseledande...
MD 2010:4: Ett bolags marknadsföring av energidryck har ansetts utgöra vilseledande...
MD 2010:6: Två bolag som har marknadsfört tjänstepensionsförsäkringar har jämfört sina...
MD 2010:8: Ett bolag har i en annonskampanj för en personbil använt påståendet "säkrast i...
MD 2010:9: Ett bolag har vid marknadsföring av djurfoder använt en reklamfilm samt ett...
MD 2011:1: Marknadsföring av kläder med viss etikett har varken ansetts utgöra...
MD 2011:10: Ett bolag har till företag skickat ut s.k. erbjudanden utformade som fakturor...
MD 2011:11: Marknadsföring av guldköptjänster på olika webbplatser har ansetts utgöra...
MD 2011:12: Ett bolag har i en annons för personbil använt uttrycket...
MD 2011:15: Ett bolag har vid marknadsföring av telefonitjänster (s.k. telemarketing) inte...
MD 2011:16: Utformningen av en taxibil har ansetts förväxlingsbar med Taxi Göteborgs kända...
MD 2011:17: Utformningen av en taxibil har ansetts förväxlingsbar med Taxi Göteborgs kända...
MD 2011:20: Bolag har i marknadsföring av tandkräm påstått att dess tandkräm varit ensam på...
MD 2011:22: Ett bolag har i marknadsföring av internettjänster påstått att det är bråttom...
MD 2011:24: Marknadsföringserbjudande om anslutning till fibernät har ansetts vara såväl...
MD 2011:25: Ett bolag har till annat bolags samarbetspartner och finansiär skickat...
MD 2011:27: Marknadsföring av pinnstol med viss text, som förekommit dels som hängetikett...
MD 2011:29: Tre bolag har marknadsfört en USB-modul vars enda syfte har varit att kirnggå...
MD 2011:3: Ett företags marknadsföring vid telefonförsäljning av vissa internetbaserade...
MD 2011:30: Marknadsföring av resa till New York i form av en annons införd i en...
MD 2011:6: Ett bolags påstående om marknadsledande ställning har såsom ostyrkt ansetts...
MD 2011:9: En enskild firma har skickat ut fakturor avseende införande av företags...
MD 2012:10: Två bolag på den s.k. jultidningsmarknaden har marknadsfört bl.a. hobbyarbete...
MD 2012:12: Marknadsföring av en wc-stol. Fråga om vissa wc-stolar har varit kända och...
MD 2012:17: Marknadsföring av premierådgivningstjänster m.m. Fråga bl.a. om bestämmande av...
MD 2012:2: Ett bolag har påstått att dess tjänst är ledande i Sverige. Då det inte visats...
MD 2012:4: Del av kombinationserbjudande, avseende mobiltelefonabonnemang och...
MD 2012:5: Marknadsföring av glasögon m.m. Fråga bl.a. om tester till vilka hänvisning...
MD 2012:6: Vid marknadsföring av s.k. vårdmadrasser har ett bolag använt påståenden...
MD 2013:13: Fråga om marknadsföring av kosttillskott m.m. Även fråga om utformning av...
MD 2013:15: Marknadsföring av en bantningsprodukt kallad "Slimvest" har befunnits...
MD 2013:16: Ett byggvaruhus har i sin marknadsföring använt sig av uttrycket "där bättre...
MD 2013:17: Ett företag som säljer fönster och dörrar har i sin marknadsföring använt...
MD 2013:18: Fråga om vilseledande efterbildning och renommésnyltning vid marknadsföring av...
MD 2013:3: Fråga om ett bolags användande av en logotyp inneburit en risk för förväxling...
MD 2013:6: Fråga om påståenden, i marknadsföring av apparater för behandling av celluliter...
MD 2013:7: Marknadsföring av bantningsmedel och hälsoprodukter har skett i strid mot krav...
MD 2013:8: En s.k. oberoende verkstadskedja har i sin marknadsföring gjort påståenden...
MD 2014:10: Kännetecken som använts på en taxibil har ansetts vara förväxlingsbara med...
MD 2014:11: Marknadsföring av förbränningstoalett på bl.a. webbplats har ansetts vara...
MD 2014:13: Marknadsföring av kosttillskott och magnetprodukter har ansetts vara...
MD 2014:15: Marknadsföring av ett s.k. ryggbord har ansetts vara vilseledande.
MD 2014:17: Fråga om marknadsföring av erbjudanden som innehållit inbetalningskort varit...
MD 2015:14: Ett företag som säljer bärselar har i sin marknadsföring bl.a. använt...
MD 2015:16: Marknadsföring av kontaktlinser m.m. har ansetts vara misskrediterande...
MD 2015:19: En näringsidkare som sålt elsaneringstjänster avsedda för bostäder och bilar...
MD 2015:2: Ett företags marknadsföring av dejtingtjänster på internet har ansetts...
MD 2015:22: Marknadsföring av glasögon m.m. genom bl.a. påståenden om att vara...
MD 2016:6: Marknadsföring av matfettsblandning har ansetts vara vilseledande. Även fråga...
MD 2016:9: Fråga om marknadsföring av förvaltnings/förmedlingstjänst av elavtal har varit...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Reklamidentifiering

9 § All marknadsföring ska utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring.

Det ska också tydligt framgå vem som svarar för marknadsföringen. Detta gäller dock inte framställningar vars enda syfte är att skapa uppmärksamhet inför uppföljande framställningar.

Rättsfall (5)

MD 2009:15: Bolags marknadsföring av lotter genom vissa påståenden i en annonstidning har...
MD 2009:7: Vid marknadsföring genom telefonförsäljning har ett bolag dels underlåtit att...
MD 2010:17: Ett bolag har bedrivit telefonförsäljning avseende införande av företags...
MD 2011:10: Ett bolag har till företag skickat ut s.k. erbjudanden utformade som fakturor...
MD 2011:9: En enskild firma har skickat ut fakturor avseende införande av företags...

Lagrumshänvisningar hit (5)

Förbud mot vilseledande marknadsföring

10 § En näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet.

Första stycket gäller särskilt framställningar som rör

 • 1. produktens förekomst, art, mängd, kvalitet och andra utmärkande egenskaper,
 • 2. produktens ursprung, användning och risker såsom inverkan på hälsa och miljö,
 • 3. kundservice, reklamationshantering samt metod och datum för tillverkning eller tillhandahållande,
 • 4. produktens pris, grunderna för prisberäkningen, särskilda prisfördelar och betalningsvillkoren,
 • 5. näringsidkarens egna eller andra näringsidkares kvalifikationer, ställning på marknaden, åtaganden, varumärken, varunamn, kännetecken och andra rättigheter,
 • 6. belöningar och utmärkelser som har tilldelats näringsidkaren,
 • 7. leveransvillkor för produkten,
 • 8. behovet av service, reservdelar, byte eller reparation,
 • 9. näringsidkarens åtagande att följa uppförandekoder, och
 • 10. konsumentens rättigheter enligt lag eller annan författning.

En näringsidkare får inte heller utelämna väsentlig information i marknadsföringen av sin egen eller någon annans näringsverksamhet. Med vilseledande utelämnande avses även sådana fall när den väsentliga informationen ges på ett oklart, obegripligt, tvetydigt eller annat olämpligt sätt.

Rättsfall (92)

MD 2008:14: Ett bolag har vid marknadsföring av centraldammsugare använt påståenden med...
MD 2008:16: I ett överklagat mål vari ett företags burk för rengöringsmedel har befunnits...
MD 2008:17: Vid marknadsföring av hygienmadrasser har vart och ett av partsbolagen använt...
MD 2009:14: Ett telekommunikationsföretag har vid marknadsföring använt begreppet mobilt...
MD 2009:15: Bolags marknadsföring av lotter genom vissa påståenden i en annonstidning har...
MD 2009:18: Ett telekommunikationsbolag har vid marknadsföring av telefonitjänst använt sig...
MD 2009:2: Ett bolag har vid marknadsföring av glasögon i Göteborg använt påståendet...
MD 2009:22: Ett bolag har tillställt ett annat bolags kunder handlingar betecknade...
MD 2009:23: Ett bolags marknadsföring av fordonskedjor har inte ansetts utgöra vilseledande...
MD 2009:24: Ett företag som tillhandahåller factoringtjänster har i två s.k. kundbrev gjort...
MD 2009:25: En näringsidkare har vid marknadsföring av spel använt vissa formuleringar som...
MD 2009:26: Ett företag, som är ny distributör av en viss vattenkolsyresättare, har i brev...
MD 2009:29: Åläggande har meddelats ett företag att vid marknadsföring av kredit till...
MD 2009:31: Ett bolags marknadsföring av företagskataloger och branschregister på Internet...
MD 2009:36: Ett bolag har vid marknadsföring av företagskataloger och branschregister...
MD 2009:37: Ett bolag har vid marknadsföring av medietjänster gjort vissa påståenden om ett...
MD 2009:38: Ett bolag har vid marknadsföring av hemelektronik använt påståenden som gett...
MD 2009:39: I sin marknadsföring av konsumentkrediter har en bank, som huvudsakligen är en...
MD 2009:41: Bolag har marknadsfört hälsoprodukter och läkemedel. Bl.a. har påståenden...
MD 2009:5: Ett bolag har vid marknadsföring av byggnadsställningar utelämnat information...
MD 2009:7: Vid marknadsföring genom telefonförsäljning har ett bolag dels underlåtit att...
MD 2009:8: Ett bolag, som på distans marknadsfört värderingstjänster, har ansetts inte...
MD 2009:9: Ett bolag har vid marknadsföring av sin produkt Swedish Film Licens - en licens...
MD 2010:1: Ett bolag har tillställt ett annat bolags kunder handlingar betecknade...
MD 2010:11: Ett bolag har vid marknadsföring av bostadsrätter använt sig av s.k....
MD 2010:13: Ett bolag har vid marknadsföring av diskmaskinstabletter, använt påståendena "....
MD 2010:14: Ett bolag har vid marknadsföring av mobilabonnemang på en webbplats använt...
MD 2010:16: Ett bolag har tillställt ett annat bolags kunder handlingar betecknade...
MD 2010:17: Ett bolag har bedrivit telefonförsäljning avseende införande av företags...
MD 2010:18: Ett bolag har vid marknadsföring av bemanningstjänster använt påståendena "Vi...
MD 2010:19: Ett bolag har vid marknadsföring av glasögon genom tidningsannons använt sig av...
MD 2010:2: Ett bolags marknadsföring av korthållare och yoyoar har inte ansetts utgöra...
MD 2010:20: Ett bolag har vid marknadsföring av glasögon använt formuleringarna "2 för 1"...
MD 2010:21: Marknadsföring av vin i viss förpackning har varken ansetts utgöra vilseledande...
MD 2010:22: Ett bolags marknadsföring av madrasser avsedda för trycksårspreventiion har...
MD 2010:23: Företrädare för ett bolag har i e-postmeddelanden och brev till ett annat...
MD 2010:24: Ett bolag har vid marknadsföring av översättningstjänster påstått att det...
MD 2010:27: Ett fläckborttagningsmedel som marknadsförts har inte ansetts utgöra en...
MD 2010:28: Ett bolag har vid marknadsföring av ansiktskrämer använt sig av påståenden som...
MD 2010:4: Ett bolags marknadsföring av energidryck har ansetts utgöra vilseledande...
MD 2010:6: Två bolag som har marknadsfört tjänstepensionsförsäkringar har jämfört sina...
MD 2010:8: Ett bolag har i en annonskampanj för en personbil använt påståendet "säkrast i...
MD 2010:9: Ett bolag har vid marknadsföring av djurfoder använt en reklamfilm samt ett...
MD 2011:1: Marknadsföring av kläder med viss etikett har varken ansetts utgöra...
MD 2011:10: Ett bolag har till företag skickat ut s.k. erbjudanden utformade som fakturor...
MD 2011:11: Marknadsföring av guldköptjänster på olika webbplatser har ansetts utgöra...
MD 2011:12: Ett bolag har i en annons för personbil använt uttrycket...
MD 2011:15: Ett bolag har vid marknadsföring av telefonitjänster (s.k. telemarketing) inte...
MD 2011:19: Ett bolag har marknadsfört konsertbiljetter till en specifik konsert den 14...
MD 2011:20: Bolag har i marknadsföring av tandkräm påstått att dess tandkräm varit ensam på...
MD 2011:22: Ett bolag har i marknadsföring av internettjänster påstått att det är bråttom...
MD 2011:24: Marknadsföringserbjudande om anslutning till fibernät har ansetts vara såväl...
MD 2011:25: Ett bolag har till annat bolags samarbetspartner och finansiär skickat...
MD 2011:27: Marknadsföring av pinnstol med viss text, som förekommit dels som hängetikett...
MD 2011:3: Ett företags marknadsföring vid telefonförsäljning av vissa internetbaserade...
MD 2011:30: Marknadsföring av resa till New York i form av en annons införd i en...
MD 2011:6: Ett bolags påstående om marknadsledande ställning har såsom ostyrkt ansetts...
MD 2011:9: En enskild firma har skickat ut fakturor avseende införande av företags...
MD 2012:10: Två bolag på den s.k. jultidningsmarknaden har marknadsfört bl.a. hobbyarbete...
MD 2012:15: En konkurrent har använt annans varumärke i s.k. sökordsmarknadsföring på...
MD 2012:17: Marknadsföring av premierådgivningstjänster m.m. Fråga bl.a. om bestämmande av...
MD 2012:2: Ett bolag har påstått att dess tjänst är ledande i Sverige. Då det inte visats...
MD 2012:4: Del av kombinationserbjudande, avseende mobiltelefonabonnemang och...
MD 2012:5: Marknadsföring av glasögon m.m. Fråga bl.a. om tester till vilka hänvisning...
MD 2012:6: Vid marknadsföring av s.k. vårdmadrasser har ett bolag använt påståenden...
MD 2013:1: Fråga bl.a. om bildframställning och däri angivna påståenden, som använts i...
MD 2013:13: Fråga om marknadsföring av kosttillskott m.m. Även fråga om utformning av...
MD 2013:15: Marknadsföring av en bantningsprodukt kallad "Slimvest" har befunnits...
MD 2013:16: Ett byggvaruhus har i sin marknadsföring använt sig av uttrycket "där bättre...
MD 2013:17: Ett företag som säljer fönster och dörrar har i sin marknadsföring använt...
MD 2013:2: Marknadsföring av sängar m.m. i tv-reklamfilm. Fråga om marknadsföringen varit...
MD 2013:3: Fråga om ett bolags användande av en logotyp inneburit en risk för förväxling...
MD 2013:6: Fråga om påståenden, i marknadsföring av apparater för behandling av celluliter...
MD 2013:8: En s.k. oberoende verkstadskedja har i sin marknadsföring gjort påståenden...
MD 2014:11: Marknadsföring av förbränningstoalett på bl.a. webbplats har ansetts vara...
MD 2014:13: Marknadsföring av kosttillskott och magnetprodukter har ansetts vara...
MD 2014:15: Marknadsföring av ett s.k. ryggbord har ansetts vara vilseledande.
MD 2014:17: Fråga om marknadsföring av erbjudanden som innehållit inbetalningskort varit...
MD 2014:5: Användning av påståendet "Vi slår varje pris" vid marknadsföring av byggvaror...
MD 2014:6: Fråga om marknadsföring av alkoholdryck (Purity Vodka) varit vilseledande. Även...
MD 2014:8: Marknadsföring av hälsokostprodukter på webbplats och genom direktreklam har...
MD 2014:9: Fråga om vilseledande marknadsföring av el.
MD 2015:10: Fråga om viss marknadsföring avseende konsertbiljetter innefattat en utfästelse...
MD 2015:16: Marknadsföring av kontaktlinser m.m. har ansetts vara misskrediterande...
MD 2015:18: Marknadsföring av havrebaserade livsmedel genom bl.a. påståenden och...
MD 2015:19: En näringsidkare som sålt elsaneringstjänster avsedda för bostäder och bilar...
MD 2015:2: Ett företags marknadsföring av dejtingtjänster på internet har ansetts...
MD 2015:20: Fråga om marknadsföring av matfettsblandningen "Flora MED SMÖR" strider mot...
MD 2015:22: Marknadsföring av glasögon m.m. genom bl.a. påståenden om att vara...
MD 2016:10: Affärsmetod som innefattat fakturering utan att avtal kommit till stånd har...
MD 2016:6: Marknadsföring av matfettsblandning har ansetts vara vilseledande. Även fråga...
MD 2016:9: Fråga om marknadsföring av förvaltnings/förmedlingstjänst av elavtal har varit...

Lagrumshänvisningar hit (5)

Begränsningar i kommunikationsmediet m.m.

11 § Vid bedömningen av om en framställning är vilseledande enligt 10 § tredje stycket, får beaktas det använda kommunikationsmediets begränsningar i tid och utrymme samt de åtgärder som näringsidkaren har vidtagit för att på något annat sätt lämna informationen.

Rättsfall (1)

MD 2013:2: Marknadsföring av sängar m.m. i tv-reklamfilm. Fråga om marknadsföringen varit...

Köperbjudanden

12 § Marknadsföringen är vilseledande om näringsidkaren i en framställning erbjuder konsumenter en bestämd produkt med en prisangivelse utan att följande väsentliga information framgår:

 • 1. produktens utmärkande egenskaper i den omfattning som är lämplig för mediet och produkten,
 • 2. pris och jämförpris angivet på det sätt som framgår av 7-10 §§ prisinformationslagen (2004:347),
 • 3. näringsidkarens identitet och geografiska adress,
 • 4. villkor för betalning, leverans, fullgörande och hantering av reklamationer om dessa avviker från vad som är normalt för branschen eller produkten i fråga,
 • 5. information om ångerrätt eller rätt att häva ett köp som ska lämnas till konsumenten enligt lag.

Marknadsföringen är också vilseledande om näringsidkaren i en framställning erbjuder konsumenter flera bestämda produkter med en uppgift om ett gemensamt pris, utan att erbjudandet innehåller väsentlig information enligt punkterna 1-5 i första stycket.

Rättsfall (4)

MD 2011:30: Marknadsföring av resa till New York i form av en annons införd i en...
MD 2012:5: Marknadsföring av glasögon m.m. Fråga bl.a. om tester till vilka hänvisning...
MD 2014:17: Fråga om marknadsföring av erbjudanden som innehållit inbetalningskort varit...
MD 2015:2: Ett företags marknadsföring av dejtingtjänster på internet har ansetts...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Vilseledande förpackningsstorlekar

13 § En näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda förpackningar som genom sin storlek eller yttre utformning i övrigt är vilseledande i fråga om produktens mängd, storlek eller form.

Vilseledande efterbildningar

14 § En näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda efterbildningar som är vilseledande genom att de lätt kan förväxlas med någon annan näringsidkares kända och särpräglade produkter. Detta gäller dock inte efterbildningar vilkas utformning huvudsakligen tjänar till att göra produkten funktionell.

Rättsfall (20)

MD 2008:15: En näringsidkare har marknadsfört tre ficklampor vilka påståtts utgöra...
MD 2008:16: I ett överklagat mål vari ett företags burk för rengöringsmedel har befunnits...
MD 2008:20: Användning av viss taklykta och logotyp i kombination med varandra vid...
MD 2009:12: Ett företag har marknadsfört päronlikör i en flaska som påståtts utgöra en...
MD 2009:23: Ett bolags marknadsföring av fordonskedjor har inte ansetts utgöra vilseledande...
MD 2009:6: Användning av viss taklykta och logotyp i kombination med varandra vid...
MD 2010:2: Ett bolags marknadsföring av korthållare och yoyoar har inte ansetts utgöra...
MD 2010:21: Marknadsföring av vin i viss förpackning har varken ansetts utgöra vilseledande...
MD 2010:22: Ett bolags marknadsföring av madrasser avsedda för trycksårspreventiion har...
MD 2010:27: Ett fläckborttagningsmedel som marknadsförts har inte ansetts utgöra en...
MD 2010:29: Ett företag har marknadsfört en chokladdragé i en förpackning som påståtts...
MD 2010:3: Ett bolags första hjälpen-tavla har inte ansetts utgöra vilseledande...
MD 2010:4: Ett bolags marknadsföring av energidryck har ansetts utgöra vilseledande...
MD 2011:16: Utformningen av en taxibil har ansetts förväxlingsbar med Taxi Göteborgs kända...
MD 2011:17: Utformningen av en taxibil har ansetts förväxlingsbar med Taxi Göteborgs kända...
MD 2012:10: Två bolag på den s.k. jultidningsmarknaden har marknadsfört bl.a. hobbyarbete...
MD 2012:12: Marknadsföring av en wc-stol. Fråga om vissa wc-stolar har varit kända och...
MD 2013:12: Fråga om användning av ordet "kvinna" och/eller dess typografiska utformning i...
MD 2013:18: Fråga om vilseledande efterbildning och renommésnyltning vid marknadsföring av...
MD 2014:10: Kännetecken som använts på en taxibil har ansetts vara förväxlingsbara med...

Konkursutförsäljningar

15 § En näringsidkare får vid marknadsföringen använda uttrycket "konkurs", ensamt eller i förening med något annat uttryck, bara om produkterna bjuds ut av konkursboet eller för dess räkning.

Utförsäljningar

16 § En näringsidkare får vid marknadsföring av produkter använda uttrycken "slutförsäljning", "utförsäljning" eller något annat uttryck med motsvarande innebörd bara om

 • 1. det är fråga om en slutförsäljning av näringsidkarens hela varulager eller en klart avgränsad del av det,
 • 2. försäljningen sker under en begränsad tid, och
 • 3. priserna är väsentligt lägre än näringsidkarens normala priser för motsvarande produkter.

Realisationer

17 § En näringsidkare får vid marknadsföring av produkter använda uttrycket "realisation" eller något annat uttryck med motsvarande innebörd bara om

 • 1. försäljningen avser produkter som ingår i näringsidkarens ordinarie sortiment,
 • 2. försäljningen sker under en begränsad tid, och
 • 3. priserna är väsentligt lägre än näringsidkarens normala priser för motsvarande produkter.

Lagrumshänvisningar hit (4)

Jämförande reklam

18 § En näringsidkare får i sin reklam direkt eller indirekt peka ut en annan näringsidkare eller dennes produkter bara om jämförelsen

 • 1. inte är vilseledande,
 • 2. avser produkter som svarar mot samma behov eller är avsedda för samma ändamål,
 • 3. på ett objektivt sätt avser väsentliga, relevanta, kontrollerbara och utmärkande egenskaper hos produkterna,
 • 4. inte medför förväxling mellan näringsidkaren och en annan näringsidkare eller mellan deras produkter, varumärken, företagsnamn eller andra kännetecken,
 • 5. inte misskrediterar eller är nedsättande för en annan näringsidkares verksamhet, förhållanden, produkter, varumärken, företagsnamn eller andra kännetecken,
 • 6. i fråga om varor med ursprungsbeteckning alltid avser varor med samma beteckning,
 • 7. inte drar otillbörlig fördel av en annan näringsidkares renommé som är förknippat med näringsidkarens varumärke, företagsnamn eller andra kännetecken eller varans ursprungsbeteckning, och
 • 8. inte framställer en produkt som en imitation eller kopia av en produkt som har ett skyddat varumärke eller företagsnamn. Lag (2018:1684).

Rättsfall (20)

MD 2008:14: Ett bolag har vid marknadsföring av centraldammsugare använt påståenden med...
MD 2009:14: Ett telekommunikationsföretag har vid marknadsföring använt begreppet mobilt...
MD 2009:18: Ett telekommunikationsbolag har vid marknadsföring av telefonitjänst använt sig...
MD 2009:25: En näringsidkare har vid marknadsföring av spel använt vissa formuleringar som...
MD 2009:28: Ett byggvaruhus har i sin marknadsföring jämfört egna byggprodukter och priser...
MD 2010:18: Ett bolag har vid marknadsföring av bemanningstjänster använt påståendena "Vi...
MD 2010:6: Två bolag som har marknadsfört tjänstepensionsförsäkringar har jämfört sina...
MD 2010:9: Ett bolag har vid marknadsföring av djurfoder använt en reklamfilm samt ett...
MD 2011:11: Marknadsföring av guldköptjänster på olika webbplatser har ansetts utgöra...
MD 2011:27: Marknadsföring av pinnstol med viss text, som förekommit dels som hängetikett...
MD 2012:10: Två bolag på den s.k. jultidningsmarknaden har marknadsfört bl.a. hobbyarbete...
MD 2012:5: Marknadsföring av glasögon m.m. Fråga bl.a. om tester till vilka hänvisning...
MD 2012:6: Vid marknadsföring av s.k. vårdmadrasser har ett bolag använt påståenden...
MD 2013:1: Fråga bl.a. om bildframställning och däri angivna påståenden, som använts i...
MD 2013:11: Fråga om vilseledande efterbildning och renommésnyltning vid marknadsföring av...
MD 2014:5: Användning av påståendet "Vi slår varje pris" vid marknadsföring av byggvaror...
MD 2014:6: Fråga om marknadsföring av alkoholdryck (Purity Vodka) varit vilseledande. Även...
MD 2014:9: Fråga om vilseledande marknadsföring av el.
MD 2015:13: Marknadsföring av snus på bl.a. webbplats, i vilken en konkurrents produkter...
MD 2015:16: Marknadsföring av kontaktlinser m.m. har ansetts vara misskrediterande...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1684

Obeställd reklam

19 § En näringsidkare får vid marknadsföring till en fysisk person använda elektronisk post, telefax eller sådana uppringningsautomater eller andra liknande automatiska system för individuell kommunikation som inte betjänas av någon enskild, bara om den fysiska personen har samtyckt till det på förhand.

Har näringsidkaren fått den fysiska personens uppgifter om elektronisk adress för elektronisk post i samband med försäljning av en produkt till personen, gäller inte kravet på samtycke enligt första stycket om,

 • 1. den fysiska personen inte motsatt sig att uppgiften om elektronisk adress används i marknadsföringssyfte med användande av elektronisk post,
 • 2. marknadsföringen avser näringsidkarens egna, likartade produkter och
 • 3. den fysiska personen klart och tydligt ges möjlighet att kostnadsfritt och enkelt motsätta sig att uppgiften används i marknadsföringssyfte när den samlas in och vid varje följande marknadsföringsmeddelande.

Rättsfall (3)

MD 2009:14: Ett telekommunikationsföretag har vid marknadsföring använt begreppet mobilt...
MD 2009:18: Ett telekommunikationsbolag har vid marknadsföring av telefonitjänst använt sig...
MD 2012:14: Fråga om det på en s.k. spelcommunity på internet förekommit förfaranden som...

Lagrumshänvisningar hit (1)

20 § Vid marknadsföring med elektronisk post ska meddelandet alltid innehålla en giltig adress till vilken mottagaren kan sända en begäran om att marknadsföringen ska upphöra. Detta gäller även vid marknadsföring till en juridisk person.

Lagrumshänvisningar hit (1)

20 a § Vid marknadsföring av informationssamhällets tjänster med elektronisk post får mottagaren inte uppmanas att besöka webbplatser vars marknadsföring strider mot 9 § eller 10 § tredje stycket. Lag (2011:591).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:591

21 § En näringsidkare får använda andra metoder för individuell kommunikation på distans än sådana som avses i 19 §, om inte den fysiska personen tydligt motsatt sig att metoden används.

Rättsfall (1)

MD 2016:9: Fråga om marknadsföring av förvaltnings/förmedlingstjänst av elavtal har varit...

Information om garantier

22 § En näringsidkare, som vid marknadsföringen erbjuder sig att genom en garanti eller liknande utfästelse under en viss tid svara för en produkt eller del därav eller för en egenskap hos produkten, ska vid försäljningen lämna köparen tydlig information om utfästelsens innehåll och de uppgifter som är nödvändiga för att köparen ska kunna göra den gällande. Information ska även lämnas om att köparens rättigheter enligt lag inte påverkas av utfästelsen.

Utfästelsen och informationen ska lämnas i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för köparen.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Information innan ett konsumentavtal ingås

22 a § Vid andra avtal än distansavtal och avtal utanför affärslokaler enligt 1 kap. 2 § lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ska näringsidkaren innan avtalet ingås ge konsumenten klar och begriplig information om

 • 1. sitt namn och telefonnummer samt sin gatuadress och e-postadress,
 • 2. produktens huvudsakliga egenskaper i den omfattning som är lämplig med hänsyn till produkten och till hur informationen ges,
 • 3. produktens pris, inbegripet skatter och avgifter, eller, om priset inte kan anges i förväg, hur priset beräknas,
 • 4. kostnader för leverans eller porto och andra tillkommande kostnader,
 • 5. villkoren för betalning samt för leverans eller fullgörande på något annat sätt och tidpunkt för leverans eller fullgörande,
 • 6. den rätt som konsumenten har att reklamera enligt lag och hur reklamation kan göras,
 • 7. garantier eller liknande utfästelser samt den assistans och service som gäller efter försäljningen,
 • 8. avtalets löptid,
 • 9. villkoren för att säga upp avtalet, om det gäller tills vidare eller förnyas automatiskt, och
 • 10. funktionen hos digitalt innehåll, inbegripet tekniska skyddsåtgärder, och vilken maskin- och programvara som krävs för att använda det digitala innehållet.

Informationsskyldigheten enligt första stycket gäller inte, om informationen framgår av sammanhanget. Informationsskyldigheten gäller inte heller i fråga om

 • 1. vardagliga avtal som fullgörs omedelbart,
 • 2. andra avtal om fast egendom än sådana som avser uthyrning av fast egendom, eller
 • 3. avtal som anges i 2 kap. 1 § andra stycket 1, 2 och 6–8 samt fjärde stycket och i 3 kap. lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Lag (2014:16).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:16

Förbud och ålägganden

Förbud mot viss marknadsföring

23 § En näringsidkare vars marknadsföring är otillbörlig får förbjudas att fortsätta med denna eller med någon annan liknande åtgärd.

Ett förbud enligt första stycket får meddelas också

 • 1. en anställd hos näringsidkaren,
 • 2. någon annan som handlar på näringsidkarens vägnar, och
 • 3. var och en som i övrigt väsentligt har bidragit till marknadsföringen.

Rättsfall (76)

MD 2008:15: En näringsidkare har marknadsfört tre ficklampor vilka påståtts utgöra...
MD 2008:16: I ett överklagat mål vari ett företags burk för rengöringsmedel har befunnits...
MD 2008:17: Vid marknadsföring av hygienmadrasser har vart och ett av partsbolagen använt...
MD 2008:19: Ett bolag har vid marknadsföring av paketresor underlåtit att ställa den...
MD 2008:20: Användning av viss taklykta och logotyp i kombination med varandra vid...
MD 2009:10: En s.k. cardsplitter av visst angivet märke har ansetts vara en nödvändig del...
MD 2009:15: Bolags marknadsföring av lotter genom vissa påståenden i en annonstidning har...
MD 2009:16: Ett bolag har låtit anordna en öppan temakväll på en restaurang för en...
MD 2009:17: Ett bolag har vid marknadsföring av paketresor underlåtit att ställa...
MD 2009:19: Ett bolag har på reklampelare på allmän plats i närheten av arenan Nya Ullevi i...
MD 2009:2: Ett bolag har vid marknadsföring av glasögon i Göteborg använt påståendet...
MD 2009:22: Ett bolag har tillställt ett annat bolags kunder handlingar betecknade...
MD 2009:24: Ett företag som tillhandahåller factoringtjänster har i två s.k. kundbrev gjort...
MD 2009:25: En näringsidkare har vid marknadsföring av spel använt vissa formuleringar som...
MD 2009:28: Ett byggvaruhus har i sin marknadsföring jämfört egna byggprodukter och priser...
MD 2009:3: Ett bolag har vid marknadsföring av paketresor underlåtit att ställa...
MD 2009:32: Ett reserföretag har vid marknadsföring av resor på Internet sålt vissa...
MD 2009:33: Ett bolag har marknadsfört två första hjälpen-tavlor vilkas utformning och...
MD 2009:37: Ett bolag har vid marknadsföring av medietjänster gjort vissa påståenden om ett...
MD 2009:38: Ett bolag har vid marknadsföring av hemelektronik använt påståenden som gett...
MD 2009:40: Ett bolag har marknadsfört vidsvinsfällor utan att dessa varit godkända i...
MD 2009:41: Bolag har marknadsfört hälsoprodukter och läkemedel. Bl.a. har påståenden...
MD 2009:6: Användning av viss taklykta och logotyp i kombination med varandra vid...
MD 2009:7: Vid marknadsföring genom telefonförsäljning har ett bolag dels underlåtit att...
MD 2009:8: Ett bolag, som på distans marknadsfört värderingstjänster, har ansetts inte...
MD 2009:9: Ett bolag har vid marknadsföring av sin produkt Swedish Film Licens - en licens...
MD 2010:1: Ett bolag har tillställt ett annat bolags kunder handlingar betecknade...
MD 2010:13: Ett bolag har vid marknadsföring av diskmaskinstabletter, använt påståendena "....
MD 2010:14: Ett bolag har vid marknadsföring av mobilabonnemang på en webbplats använt...
MD 2010:16: Ett bolag har tillställt ett annat bolags kunder handlingar betecknade...
MD 2010:17: Ett bolag har bedrivit telefonförsäljning avseende införande av företags...
MD 2010:18: Ett bolag har vid marknadsföring av bemanningstjänster använt påståendena "Vi...
MD 2010:2: Ett bolags marknadsföring av korthållare och yoyoar har inte ansetts utgöra...
MD 2010:20: Ett bolag har vid marknadsföring av glasögon använt formuleringarna "2 för 1"...
MD 2010:4: Ett bolags marknadsföring av energidryck har ansetts utgöra vilseledande...
MD 2010:6: Två bolag som har marknadsfört tjänstepensionsförsäkringar har jämfört sina...
MD 2010:9: Ett bolag har vid marknadsföring av djurfoder använt en reklamfilm samt ett...
MD 2011:10: Ett bolag har till företag skickat ut s.k. erbjudanden utformade som fakturor...
MD 2011:12: Ett bolag har i en annons för personbil använt uttrycket...
MD 2011:15: Ett bolag har vid marknadsföring av telefonitjänster (s.k. telemarketing) inte...
MD 2011:16: Utformningen av en taxibil har ansetts förväxlingsbar med Taxi Göteborgs kända...
MD 2011:17: Utformningen av en taxibil har ansetts förväxlingsbar med Taxi Göteborgs kända...
MD 2011:20: Bolag har i marknadsföring av tandkräm påstått att dess tandkräm varit ensam på...
MD 2011:22: Ett bolag har i marknadsföring av internettjänster påstått att det är bråttom...
MD 2011:23: Ett bolags påståenden om dess bemanningstjänsters kvalitet i förhållande till...
MD 2011:25: Ett bolag har till annat bolags samarbetspartner och finansiär skickat...
MD 2011:3: Ett företags marknadsföring vid telefonförsäljning av vissa internetbaserade...
MD 2011:5: Ett bolags kombinationserbjudande avseende folköl och en DVD-film med...
MD 2011:9: En enskild firma har skickat ut fakturor avseende införande av företags...
MD 2012:10: Två bolag på den s.k. jultidningsmarknaden har marknadsfört bl.a. hobbyarbete...
MD 2012:11: En näringsidkare har inom ramen för sin enskilda firma använt sig av en...
MD 2012:14: Fråga om det på en s.k. spelcommunity på internet förekommit förfaranden som...
MD 2012:2: Ett bolag har påstått att dess tjänst är ledande i Sverige. Då det inte visats...
MD 2012:3: En dom på vitesförbud avseende viss marknadsföring har genom sin rättskraft...
MD 2012:5: Marknadsföring av glasögon m.m. Fråga bl.a. om tester till vilka hänvisning...
MD 2012:6: Vid marknadsföring av s.k. vårdmadrasser har ett bolag använt påståenden...
MD 2012:8: Marknadsföring av läkemedel. Fråga bl.a. om påtalade påståenden med beaktande...
MD 2013:1: Fråga bl.a. om bildframställning och däri angivna påståenden, som använts i...
MD 2013:13: Fråga om marknadsföring av kosttillskott m.m. Även fråga om utformning av...
MD 2013:15: Marknadsföring av en bantningsprodukt kallad "Slimvest" har befunnits...
MD 2013:16: Ett byggvaruhus har i sin marknadsföring använt sig av uttrycket "där bättre...
MD 2013:18: Fråga om vilseledande efterbildning och renommésnyltning vid marknadsföring av...
MD 2013:3: Fråga om ett bolags användande av en logotyp inneburit en risk för förväxling...
MD 2013:8: En s.k. oberoende verkstadskedja har i sin marknadsföring gjort påståenden...
MD 2014:14: Fråga om förbud enligt 14 och 14 a§§tobakslagen (1993:581) mot marknadsföring...
MD 2014:17: Fråga om marknadsföring av erbjudanden som innehållit inbetalningskort varit...
MD 2014:5: Användning av påståendet "Vi slår varje pris" vid marknadsföring av byggvaror...
MD 2014:6: Fråga om marknadsföring av alkoholdryck (Purity Vodka) varit vilseledande. Även...
MD 2014:8: Marknadsföring av hälsokostprodukter på webbplats och genom direktreklam har...
MD 2015:16: Marknadsföring av kontaktlinser m.m. har ansetts vara misskrediterande...
MD 2015:18: Marknadsföring av havrebaserade livsmedel genom bl.a. påståenden och...
MD 2015:6: Användning av sammansättningen Dinlokaldel.se i marknadsföring har ansetts...
MD 2015:7: Marknadsföring av vin, genom direktadresserade postförsändelser med visst...
MD 2016:6: Marknadsföring av matfettsblandning har ansetts vara vilseledande. Även fråga...
MD 2016:8: Fråga om ansvar för marknadsföring av studentrabatter.
NJA 2010 s. 48: Marknadsdomstolen har vid vite förbjudit näringsidkare att vid viss...

Lagrumshänvisningar hit (20)

Åläggande att lämna information

24 § En näringsidkare som vid sin marknadsföring låter bli att lämna väsentlig information får åläggas att lämna sådan information.

Ett sådant åläggande får meddelas också

 • 1. en anställd hos näringsidkaren, och
 • 2. någon annan som handlar på näringsidkarens vägnar.

Ett åläggande enligt första stycket får innehålla en skyldighet att lämna informationen

 • 1. i annonser eller andra framställningar som näringsidkaren använder vid marknadsföringen,
 • 2. genom märkning på varan eller i någon annan form på säljstället, eller
 • 3. i viss form till konsumenter som begär det.

Rättsfall (11)

MD 2009:29: Åläggande har meddelats ett företag att vid marknadsföring av kredit till...
MD 2009:8: Ett bolag, som på distans marknadsfört värderingstjänster, har ansetts inte...
MD 2010:11: Ett bolag har vid marknadsföring av bostadsrätter använt sig av s.k....
MD 2010:17: Ett bolag har bedrivit telefonförsäljning avseende införande av företags...
MD 2010:20: Ett bolag har vid marknadsföring av glasögon använt formuleringarna "2 för 1"...
MD 2011:10: Ett bolag har till företag skickat ut s.k. erbjudanden utformade som fakturor...
MD 2011:9: En enskild firma har skickat ut fakturor avseende införande av företags...
MD 2012:10: Två bolag på den s.k. jultidningsmarknaden har marknadsfört bl.a. hobbyarbete...
MD 2015:18: Marknadsföring av havrebaserade livsmedel genom bl.a. påståenden och...
MD 2015:2: Ett företags marknadsföring av dejtingtjänster på internet har ansetts...
MD 2016:4: Marknadsföring av värmepumpar har ansetts vara vilseledande. Även fråga om...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Åläggande att tillhandahålla tekniska hjälpmedel

25 § En tjänsteleverantör enligt lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster som i strid med 10 § i den lagen låter bli att tillhandahålla sådana tekniska hjälpmedel som avses där får åläggas att tillhandahålla hjälpmedlen.

Vite

26 § Ett förbud enligt 23 § och ett åläggande enligt 24 eller 25 § ska förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt.

Rättsfall (72)

MD 2008:14: Ett bolag har vid marknadsföring av centraldammsugare använt påståenden med...
MD 2008:17: Vid marknadsföring av hygienmadrasser har vart och ett av partsbolagen använt...
MD 2008:19: Ett bolag har vid marknadsföring av paketresor underlåtit att ställa den...
MD 2008:20: Användning av viss taklykta och logotyp i kombination med varandra vid...
MD 2009:10: En s.k. cardsplitter av visst angivet märke har ansetts vara en nödvändig del...
MD 2009:14: Ett telekommunikationsföretag har vid marknadsföring använt begreppet mobilt...
MD 2009:15: Bolags marknadsföring av lotter genom vissa påståenden i en annonstidning har...
MD 2009:16: Ett bolag har låtit anordna en öppan temakväll på en restaurang för en...
MD 2009:17: Ett bolag har vid marknadsföring av paketresor underlåtit att ställa...
MD 2009:18: Ett telekommunikationsbolag har vid marknadsföring av telefonitjänst använt sig...
MD 2009:19: Ett bolag har på reklampelare på allmän plats i närheten av arenan Nya Ullevi i...
MD 2009:2: Ett bolag har vid marknadsföring av glasögon i Göteborg använt påståendet...
MD 2009:22: Ett bolag har tillställt ett annat bolags kunder handlingar betecknade...
MD 2009:24: Ett företag som tillhandahåller factoringtjänster har i två s.k. kundbrev gjort...
MD 2009:25: En näringsidkare har vid marknadsföring av spel använt vissa formuleringar som...
MD 2009:28: Ett byggvaruhus har i sin marknadsföring jämfört egna byggprodukter och priser...
MD 2009:29: Åläggande har meddelats ett företag att vid marknadsföring av kredit till...
MD 2009:3: Ett bolag har vid marknadsföring av paketresor underlåtit att ställa...
MD 2009:32: Ett reserföretag har vid marknadsföring av resor på Internet sålt vissa...
MD 2009:33: Ett bolag har marknadsfört två första hjälpen-tavlor vilkas utformning och...
MD 2009:37: Ett bolag har vid marknadsföring av medietjänster gjort vissa påståenden om ett...
MD 2009:38: Ett bolag har vid marknadsföring av hemelektronik använt påståenden som gett...
MD 2009:40: Ett bolag har marknadsfört vidsvinsfällor utan att dessa varit godkända i...
MD 2009:41: Bolag har marknadsfört hälsoprodukter och läkemedel. Bl.a. har påståenden...
MD 2009:6: Användning av viss taklykta och logotyp i kombination med varandra vid...
MD 2009:7: Vid marknadsföring genom telefonförsäljning har ett bolag dels underlåtit att...
MD 2009:8: Ett bolag, som på distans marknadsfört värderingstjänster, har ansetts inte...
MD 2009:9: Ett bolag har vid marknadsföring av sin produkt Swedish Film Licens - en licens...
MD 2010:1: Ett bolag har tillställt ett annat bolags kunder handlingar betecknade...
MD 2010:13: Ett bolag har vid marknadsföring av diskmaskinstabletter, använt påståendena "....
MD 2010:14: Ett bolag har vid marknadsföring av mobilabonnemang på en webbplats använt...
MD 2010:16: Ett bolag har tillställt ett annat bolags kunder handlingar betecknade...
MD 2010:17: Ett bolag har bedrivit telefonförsäljning avseende införande av företags...
MD 2010:18: Ett bolag har vid marknadsföring av bemanningstjänster använt påståendena "Vi...
MD 2010:2: Ett bolags marknadsföring av korthållare och yoyoar har inte ansetts utgöra...
MD 2010:20: Ett bolag har vid marknadsföring av glasögon använt formuleringarna "2 för 1"...
MD 2010:25: Ett bolag har bedrivit telefonförsäljning avseende införande av företags...
MD 2010:4: Ett bolags marknadsföring av energidryck har ansetts utgöra vilseledande...
MD 2010:6: Två bolag som har marknadsfört tjänstepensionsförsäkringar har jämfört sina...
MD 2010:9: Ett bolag har vid marknadsföring av djurfoder använt en reklamfilm samt ett...
MD 2011:10: Ett bolag har till företag skickat ut s.k. erbjudanden utformade som fakturor...
MD 2011:12: Ett bolag har i en annons för personbil använt uttrycket...
MD 2011:15: Ett bolag har vid marknadsföring av telefonitjänster (s.k. telemarketing) inte...
MD 2011:16: Utformningen av en taxibil har ansetts förväxlingsbar med Taxi Göteborgs kända...
MD 2011:17: Utformningen av en taxibil har ansetts förväxlingsbar med Taxi Göteborgs kända...
MD 2011:20: Bolag har i marknadsföring av tandkräm påstått att dess tandkräm varit ensam på...
MD 2011:22: Ett bolag har i marknadsföring av internettjänster påstått att det är bråttom...
MD 2011:23: Ett bolags påståenden om dess bemanningstjänsters kvalitet i förhållande till...
MD 2011:25: Ett bolag har till annat bolags samarbetspartner och finansiär skickat...
MD 2011:3: Ett företags marknadsföring vid telefonförsäljning av vissa internetbaserade...
MD 2011:5: Ett bolags kombinationserbjudande avseende folköl och en DVD-film med...
MD 2011:9: En enskild firma har skickat ut fakturor avseende införande av företags...
MD 2012:10: Två bolag på den s.k. jultidningsmarknaden har marknadsfört bl.a. hobbyarbete...
MD 2012:11: En näringsidkare har inom ramen för sin enskilda firma använt sig av en...
MD 2012:14: Fråga om det på en s.k. spelcommunity på internet förekommit förfaranden som...
MD 2012:2: Ett bolag har påstått att dess tjänst är ledande i Sverige. Då det inte visats...
MD 2012:5: Marknadsföring av glasögon m.m. Fråga bl.a. om tester till vilka hänvisning...
MD 2012:6: Vid marknadsföring av s.k. vårdmadrasser har ett bolag använt påståenden...
MD 2012:8: Marknadsföring av läkemedel. Fråga bl.a. om påtalade påståenden med beaktande...
MD 2013:13: Fråga om marknadsföring av kosttillskott m.m. Även fråga om utformning av...
MD 2013:15: Marknadsföring av en bantningsprodukt kallad "Slimvest" har befunnits...
MD 2013:16: Ett byggvaruhus har i sin marknadsföring använt sig av uttrycket "där bättre...
MD 2013:18: Fråga om vilseledande efterbildning och renommésnyltning vid marknadsföring av...
MD 2013:2: Marknadsföring av sängar m.m. i tv-reklamfilm. Fråga om marknadsföringen varit...
MD 2013:3: Fråga om ett bolags användande av en logotyp inneburit en risk för förväxling...
MD 2013:8: En s.k. oberoende verkstadskedja har i sin marknadsföring gjort påståenden...
MD 2014:13: Marknadsföring av kosttillskott och magnetprodukter har ansetts vara...
MD 2014:14: Fråga om förbud enligt 14 och 14 a§§tobakslagen (1993:581) mot marknadsföring...
MD 2014:15: Marknadsföring av ett s.k. ryggbord har ansetts vara vilseledande.
MD 2014:17: Fråga om marknadsföring av erbjudanden som innehållit inbetalningskort varit...
MD 2015:7: Marknadsföring av vin, genom direktadresserade postförsändelser med visst...
NJA 2010 s. 48: Marknadsdomstolen har vid vite förbjudit näringsidkare att vid viss...

Lagrumshänvisningar hit (12)

Interimistiska beslut

27 § Rätten får meddela förbud enligt 23 § eller åläggande enligt 24 eller 25 § att gälla tills vidare om

 • 1. käranden visar sannolika skäl för sin talan, och
 • 2. det skäligen kan befaras att svaranden genom att vidta eller låta bli att vidta en viss handling minskar betydelsen av ett förbud eller åläggande.

I fråga om beslut enligt första stycket tillämpas 15 kap. 5 § andra-fjärde styckena samt 6 och 8 §§ rättegångsbalken. Beslutet får verkställas genast. Förordning (2011:1216).

Rättsfall (1)

MD 2008:13: Överklagande av ett av Stockholms tingsrätt meddelat interimistiskt förbud har...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1216

Förelägganden

28 § I fall som inte är av större vikt får Konsumentombudsmannen meddela föreläggande om

 • 1. förbud som avses i 23 § (förbudsföreläggande),
 • 2. åläggande som avses i 24 § (informationsföreläggande), eller
 • 3. åläggande som avses i 25 §.

Ett föreläggande ska förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt.

Konsumentombudsmannen får bestämma att ett föreläggande ska gälla omedelbart. Lag (2016:793).

Marknadsstörningsavgift

Förutsättningar för avgift

29 § /Upphör att gälla U:2019-07-01 En näringsidkare får åläggas att betala en särskild avgift (marknadsstörningsavgift) om näringsidkaren, eller någon som handlar på näringsidkarens vägnar, uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot

7 §,

8 § och någon av bestämmelserna i 9, 10, 12–17 §§,

18 §,

20 §, eller

– någon av bestämmelserna i bilaga I till direktiv 2005/29/EG.

Detsamma gäller om en näringsidkare uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av bestämmelserna i

– 64 kap. 46 § socialförsäkringsbalken,

14 § första stycket 2 eller 3 eller 14 a § första stycket 2 eller 3 tobakslagen (1993:581),

7 kap. 3 § alkohollagen (2010:1622),

8 kap. 7 § första stycket, 8, 9 eller 14 § första eller andra stycket samt 15kap. 4 § radio-_och_tv-lagen (2010:696),

11 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller 8 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet när det gäller ett erbjudande som inte är riktat bara till andra än konsumenter,

11 § första stycket 2 eller 12 § lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Vad som sägs i första och andra styckena gäller också en näringsidkare som uppsåtligen eller av oaktsamhet väsentligt har bidragit till överträdelsen.

Avgiften tillfaller staten. Lag (2018:775).

Rättsfall (2)

MD 2013:2: Marknadsföring av sängar m.m. i tv-reklamfilm. Fråga om marknadsföringen varit...
MD 2015:21: Marknadsföring av bioresonansterapi på två webbplatser; fråga om...

Lagrumshänvisningar hit (11)

Ändringar/Förarbeten (5)

(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

29 § En näringsidkare får åläggas att betala en särskild avgift (marknadsstörningsavgift) om näringsidkaren, eller någon som handlar på näringsidkarens vägnar, uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot

7 §,

8 § och någon av bestämmelserna i 9, 10, 12–17 §§,

18 §,

20 §, eller

– någon av bestämmelserna i bilaga I till direktiv 2005/29/EG.

Detsamma gäller om en näringsidkare uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av bestämmelserna i

– 64 kap. 46 § socialförsäkringsbalken,

7 kap. 3 § alkohollagen (2010:1622),

8 kap. 7 § första stycket, 8, 9 eller 14 § första eller andra stycket samt 15 kap. 4 § radio-_och_tv-lagen (2010:696),

11 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller 8 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet när det gäller ett erbjudande som inte är riktat bara till andra än konsumenter,

4 kap. 1 § 2 eller 3, 3 § första stycket 2, 4 § eller 5 § 2 eller 3 lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Vad som sägs i första och andra styckena gäller också en näringsidkare som uppsåtligen eller av oaktsamhet väsentligt har bidragit till överträdelsen.

Avgiften tillfaller staten. Lag (2018:2092).

Rättsfall (2)

MD 2013:2: Marknadsföring av sängar m.m. i tv-reklamfilm. Fråga om marknadsföringen varit...
MD 2015:21: Marknadsföring av bioresonansterapi på två webbplatser; fråga om...

Lagrumshänvisningar hit (11)

Ändringar/Förarbeten (5)

29 a § Vid prövningen av om marknadsstörningsavgift ska åläggas ska det beaktas hur allvarlig överträdelsen är. Särskild hänsyn ska tas till överträdelsens art, varaktighet, omfattning och spridning. Lag (2016:793).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:793

30 § En marknadsstörningsavgift får inte åläggas någon för en överträdelse av ett förbud eller en underlåtelse att följa ett åläggande som har meddelats vid vite enligt denna lag.

Avgiftens storlek

31 § Marknadsstörningsavgiften ska fastställas till lägst tio tusen kronor och högst tio miljoner kronor.

Avgiften får inte överstiga tio procent av näringsidkarens årsomsättning.

Årsomsättningen ska avse omsättningen närmast föregående räkenskapsår. Om överträdelsen har skett under näringsidkarens första verksamhetsår eller om uppgifter om årsomsättning annars saknas eller är bristfälliga, får årsomsättningen uppskattas.

Riktas talan mot flera näringsidkare ska avgiften fastställas särskilt för var och en av dem. Lag (2016:793).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:793

32 § När marknadsstörningsavgiften fastställs ska särskild hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den har pågått.

Avgiften får efterges om det finns synnerliga skäl för det. Lag (2016:793).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:793

Betalning av avgiften

33 § Marknadsstörningsavgift ska betalas till Kammarkollegiet inom trettio dagar efter det att domen har vunnit laga kraft eller den längre tid som anges i domen.

Om avgiften inte betalas inom den tid som anges i första stycket ska Kammarkollegiet lämna den obetalda avgiften för indrivning. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Preskription

34 § En marknadsstörningsavgift får dömas ut bara om stämningsansökan har delgetts den som anspråket riktar sig mot inom fem år från det att överträdelsen upphörde.

35 § En marknadsstörningsavgift faller bort om domen inte har kunnat verkställas inom fem år från det att den vann laga kraft.

Kvarstad

36 § För att säkerställa ett anspråk på marknadsstörningsavgift får domstolen besluta om kvarstad. I ett sådant fall gäller bestämmelserna i 15 kap. rättegångsbalken om kvarstad för fordran. Lag (2016:223).

Skadestånd

37 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett förbud eller ett åläggande som har meddelats med stöd av 23, 24 eller 25 §, eller mot 7 §, eller mot 8 § och någon av bestämmelserna i 9, 10, 12–17 §§, eller mot någon av bestämmelserna i 18–22 a §§, eller mot någon av punkterna i bilaga I till direktiv 2005/29/EG, ska ersätta den skada som därigenom uppkommer för en konsument eller någon annan näringsidkare.

När ersättningen till näringsidkare bestäms får hänsyn tas även till omständigheter av annan än ekonomisk art. Lag (2014:16).

Rättsfall (2)

MD 2012:1: Överklagat mål vari Marknadsdomstolen - med hänsyn till bevisning som åberopats...
MD 2013:19: Fråga om skadestånd enligt 37 § marknadsföringslagen på grund av otillbörlig...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:16

38 § Rätten till skadestånd faller bort om talan inte väcks inom fem år från det att skadan uppkom.

Utplånande

Utplånande m.m. av vilseledande framställningar

39 § Vid överträdelse av ett vitesförbud enligt 23 §, eller av 8 § och någon av bestämmelserna i 9, 10, 12-17 §§, eller av 18 §, eller av någon av punkterna 1-23 i bilaga I till direktiv 2005/29/EG, får rätten efter vad som är skäligt besluta att en vilseledande framställning som finns på en vara, förpackning, trycksak, affärshandling eller liknande ska utplånas eller ändras så att den inte längre är vilseledande. Om detta syfte inte kan uppnås på något annat sätt får rätten besluta att egendomen ska förstöras.

Lagrumshänvisningar hit (4)

Säkerhetsåtgärder

40 § Om käranden visar sannolika skäl för bifall till ett yrkande enligt 39 § och det skäligen kan befaras att svaranden genom att vidta eller att låta bli att vidta en viss handling minskar betydelsen av ett beslut om utplånande, får rätten besluta om lämplig åtgärd att gälla tills vidare. I fråga om en sådan åtgärd gäller 15 kap. 3 § andra stycket, 5 § andra-fjärde styckena samt 6 och 8 §§ rättegångsbalken. Beslutet får verkställas genast.

Framställs ett yrkande enligt 39 § i ett mål om utdömande av vite som har förelagts med stöd av denna lag gäller i stället för bestämmelserna i första stycket att egendomen får tas i beslag. I sådant fall tillämpas föreskrifterna i 27 kap. rättegångsbalken om beslag i brottmål. Beslutet får verkställas genast.

Lagrumshänvisningar hit (1)

41 § Beslut att utplåna vilseledande framställningar enligt 39 § och beslut om säkerhetsåtgärd enligt 40 § meddelas på yrkande av part av den domstol där en rättegång om förbud enligt 23 §, marknadsstörningsavgift enligt 29 § eller skadestånd enligt 37 § pågår.

Beslut att utplåna framställningar på grund av överträdelse av ett vitesförbud enligt 23 och 26 §§ får meddelas på yrkande av part av den domstol där en rättegång om utdömande av vitet pågår.

Upplysningsskyldighet m.m.

42 § På uppmaning av Konsumentombudsmannen ska

 • 1. var och en yttra sig och lämna de upplysningar som behövs i ett ärende om tillämpningen av denna lag,
 • 2. en näringsidkare tillhandahålla de handlingar, varuprover och liknande som kan ha betydelse för utredningen i ett ärende där beslut om förbud eller åläggande enligt 23, 24 eller 25 § kan antas komma i fråga.

Lagrumshänvisningar hit (1)

43 § Den som har meddelats ett förbud eller åläggande enligt 23, 24 eller 25 § är skyldig att på uppmaning av Konsumentombudsmannen tillhandahålla de upplysningar, handlingar, varuprover och liknande som behövs för tillsynen över att förbudet eller åläggandet följs.

Lagrumshänvisningar hit (3)

44 § Om det behövs för tillsynen i ett ärende som avses i 42 § 2 eller 43 § får Konsumentombudsmannen uppmana näringsidkaren att hålla de lokaler eller motsvarande utrymmen där näringsverksamheten utövas, dock inte bostäder, tillgängliga för inspektion.

Lagrumshänvisningar hit (2)

45 § Om en uppmaning enligt 42, 43 eller 44 § inte följs får Konsumentombudsmannen förelägga den som berörs att fullgöra sin skyldighet vid vite.

46 § Konsumentombudsmannen får lämna ersättning för sådana varuprover och liknande som avses i 42 och 43 §§ om det finns särskilda skäl för det.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för en näringsidkare att ersätta Konsumentombudsmannens kostnader för provtagning och undersökning av prov i fall som avses i 43 §.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Var och av vem talan får väckas

Behörig domstol

46 a § Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol i mål om

 • 1. förbud som avses i 23 §,
 • 2. åläggande som avses i 24 eller 25 §,
 • 3. marknadsstörningsavgift enligt 29 §,
 • 4. kvarstad enligt 36 §,
 • 5. skadestånd enligt 37 §,
 • 6. utdömande av vite enligt 49 §, och
 • 7. oriktig eller vilseledande ursprungsbeteckning enligt 66 §. Lag (2016:223).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:223

Förbud och ålägganden

47 § En talan om förbud eller åläggande enligt 23, 24 eller 25 § får väckas av

 • 1. Konsumentombudsmannen,
 • 2. en näringsidkare som berörs av marknadsföringen, eller
 • 3. en sammanslutning av konsumenter, näringsidkare eller löntagare. Lag (2016:223).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:223

Marknadsstörningsavgift

48 § En talan om marknadsstörningsavgift enligt 29 § väcks av Konsumentombudsmannen.

Om Konsumentombudsmannen i ett visst fall beslutar att inte föra talan om marknadsstörningsavgift, får en enskild näringsidkare som berörs av marknadsföringen eller en sammanslutning av näringsidkare väcka en sådan talan. Lag (2016:223).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:223

Utdömande av vite

49 § En talan om utdömande av vite får väckas av den som har begärt vitesföreläggandet och av Konsumentombudsmannen. Lag (2016:223).

Rättsfall (1)

NJA 2010 s. 48: Marknadsdomstolen har vid vite förbjudit näringsidkare att vid viss...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:223
50 § Har upphävts genom lag (2016:223).

Överklagande av vissa beslut

51 § Konsumentombudsmannens beslut enligt 28 § får överklagas till Patent- och marknadsdomstolen.

Konsumentombudsmannens beslut enligt 42–44 §§ samt om vitesföreläggande efter en sådan uppmaning får överklagas till Patent- och marknadsdomstolen. Detsamma gäller beslut om ersättning enligt 46 § eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av nämnda paragraf. Lag (2016:793).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:223, 2016:793

52 § Beslut under rättegången i frågor som avses i 27 § och 40 § första stycket får överklagas särskilt. Besluten ska vid handläggningen i Patent- och marknadsöverdomstolen anses röra en åtgärd enligt 15 kap. rättegångsbalken. Lag (2016:223).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:223

Rättskraft

53 § En dom eller ett beslut om föreläggande där frågan om förbud enligt 23 § eller åläggande enligt 24 eller 25 § har prövats, hindrar att sådana frågor prövas på nytt med anledning av marknadsföringen. En dom eller ett beslut hindrar dock inte att samma fråga prövas på nytt när ändrade förhållanden föranleder det. Lag (2016:793).

Rättsfall (2)

MD 2011:18: Vid en omprövning enligt 53 § marknadsföringslagen har ett tidigare meddelat...
MD 2012:3: En dom på vitesförbud avseende viss marknadsföring har genom sin rättskraft...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:793
54 § Har upphävts genom lag (2016:223).
55 § Har upphävts genom lag (2016:223).
56 § Har upphävts genom lag (2016:223).
57 § Har upphävts genom lag (2016:223).
58 § Har upphävts genom lag (2016:223).

Rättegångsbestämmelser

Handläggningen i domstolen

59 § Bestämmelserna i rättegångsbalken om tvistemål där förlikning om saken inte är tillåten tillämpas på mål om förbud eller åläggande enligt 23, 24 eller 25 § och mål om marknadsstörningsavgift enligt 29 §.

I mål om skadestånd enligt 37 § tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken om tvistemål där förlikning om saken är tillåten. Lag (2016:223).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:223
60 § Har upphävts genom lag (2016:223).

61 § Om en talan enligt denna lag har väckts av någon annan än Konsumentombudsmannen ska rätten underrätta ombudsmannen om rättegången. Lag (2016:223).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:223
62 § Har upphävts genom lag (2016:223).

Intervention

63 § I mål om förbud eller åläggande enligt 23, 24 eller 25 § har den som har talerätt enligt 47 § andra stycket rätt att delta i rättegången som intervenient enligt 14 kap. rättegångsbalken.

Rättegångskostnader

64 § I mål enligt denna lag gäller i fråga om rättegångskostnader 18 kap. rättegångsbalken. Bestämmelsen i 18 kap. 16 § rättegångsbalken ska dock inte tillämpas i mål om förbud enligt 23 § eller åläggande enligt 24 eller 25 §. I sådana mål får rätten bestämma att var och en av parterna ska svara för sina rättegångskostnader.

I ärenden enligt 51 § första stycket tillämpas i fråga om rättegångskostnader 31 kap. rättegångsbalken. Lag (2016:793).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:793

Utevaro

65 § För Konsumentombudsmannen som part i mål och ärenden enligt denna lag gäller, i fråga om föreläggande för part och parts utevaro, vad som i rättegångsbalken är föreskrivet för åklagare.

Övriga bestämmelser

66 § Regeringen får med avseende på en främmande stat bestämma att följande ska gälla.

I fråga om en vara som är försedd med en oriktig eller vilseledande ursprungsbeteckning, genom vilken varan direkt eller indirekt anges vara frambragd eller tillverkad i den främmande staten eller i en region eller ort i den främmande staten, får åtgärd enligt 39 § beslutas även i andra fall än som avses där. Detta gäller dock inte om beteckningen enligt handelsbruk endast tjänar till att märka ut varans art eller om den åtföljs av en uppgift som tydligt anger att varan inte har frambragts eller tillverkats i den angivna staten eller på den angivna orten.

En talan om en åtgärd enligt andra stycket väcks av Konsumentombudsmannen eller, om denne har beslutat att inte väcka talan, av någon som driver rörelse med varor av samma slag som den vara som talan avser. Lag (2016:223).

Ändringar och övergångsbestämmelser

2008:486

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet KO
Förarbeten
Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222, EUTL376/2006 s21, EGTL298/1989 s23, EGTL144/1997 s19, EGTL171/1999 s12, EGTL178/2000 s1, EGTL201/2002 s37, EGTL271/2002 s16, EUTL149/2005 s22, EUTL364/2004 s1
Ikraft
2008-07-01
CELEX-nr
32006L0114, 31989L0552, 31997L0007, 31999L0044, 32000L0031, 32002L0058, 32002L0065, 32005L0029, 32004R2006
SFS-nummer
2008:486
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008, då marknadsföringslagen (1995:450) ska upphöra att gälla samt lagen (2005:706) om ändring i marknadsföringslagen (1995:450) ska utgå.
 • 2. Bestämmelserna i 4-22 och 29-36 §§ tillämpas också på marknadsföring som har vidtagits före ikraftträdandet, om inte åtgärden var tillåten enligt äldre föreskrifter.
 • 3. Förbud och ålägganden samt förbuds- och informationsförelägganden som har meddelats enligt äldre föreskrifter ska fortfarande gälla.
 • 4. Bestämmelserna om skadestånd i 29 § marknadsföringslagen (1995:450) tillämpas fortfarande i fråga om överträdelser som skett före den nya lagens ikraftträdande.
 • 5. Bestämmelserna i 49 § tillämpas också i fråga om utdömande av vite som förelagts med stöd av marknadsföringslagen (1995:450).

Lag (2009:1084) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:187, bet. 2009/10:NU6, rskr. 2009/10:18, EUTL376/2006 s36, EUTL364/2004 s1, EUTL376/2006 s1
Ikraft
2009-12-27
CELEX-nr
32006L0123, 32004R2006, 32006L0123
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
2009:1084
Rubrik
Lag (2009:1084) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Lag (2010:719) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331, EUTL364/2004 s1, EUTL376/2006 s1
Ikraft
2010-08-01
CELEX-nr
32004R2006, 32006L0123
Omfattning
ändr. 1, 2, 29 §§
SFS-nummer
2010:719
Rubrik
Lag (2010:719) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Lag (2010:1057) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:330
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2010-09-01
SFS-nummer
2010:1057
Rubrik
Lag (2010:1057) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Lag (2010:1632) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:125, bet 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36
Omfattning
ändr. 29 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1632
Rubrik
Lag (2010:1632) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Lag (2010:1911) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:125 och 2009/10:242, bet. 2010/11:CU5 och 2010/11:CU19,rskr. 2010/11:79, 2010/11:80, 2010/11:106 och 2010/11:107
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1911
Rubrik
Lag (2010:1911) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Lag (2011:591) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:115, bet. 2010/11:TU20, rskr. 2010/11:256, EGTL201/2002 s37, EUTL337/2009 s11
Ikraft
2011-07-01
CELEX-nr
32002L0058, 32009L0136
Omfattning
ny 20 a §
SFS-nummer
2011:591
Rubrik
Lag (2011:591) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Lag (2011:915) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:85, bet. 2010/11:CU25, rskr. 2010/11:298
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2011-08-01
SFS-nummer
2011:915
Rubrik
Lag (2011:915) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Lag (2011:1216) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:164, bet. 2011/12:CU4, rskr. 2011/12:30, EUTL364/2004 s1, EUTL376/2006 s36
Ikraft
2012-01-01
CELEX-nr
32004R2006, 32006L0123
Omfattning
ändr. 2, 27 §§
SFS-nummer
2011:1216
Rubrik
Lag (2011:1216) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Lag (2013:112) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Omfattning
ändr. 58 §
Ikraft
2013-07-01
SFS-nummer
2013:112
Rubrik
Lag (2013:112) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Lag (2013:1055) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:17, bet. 2013/14:MJU6, rskr. 2013/14:73
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2014-01-01
SFS-nummer
2013:1055
Rubrik
Lag (2013:1055) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Lag (2014:16) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:15, bet. 2013/14:CU7, rskr. 2013/14:118, EUTL304/2011 s64
Ikraft
2014-06-13
CELEX-nr
32011L0083
Omfattning
ändr. 1, 37 §§;ny 22 a §, rubr. närmast före 22 a §
SFS-nummer
2014:16
Rubrik
Lag (2014:16) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Lag (2014:1348) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:239, bet. 2014/15:CU3, rskr. 2014/15:5
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1348
Rubrik
Lag (2014:1348) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Lag (2015:254) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:95, bet. 2014/15:CU16, rskr. 2014/15:186
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2015-09-02
SFS-nummer
2015:254
Rubrik
Lag (2015:254) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Förordning (2015:415) om ikraftträdande av lagen (2015:254) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 2015:254
SFS-nummer
2015:415
Rubrik
Förordning (2015:415) om ikraftträdande av lagen (2015:254) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Lag (2015:672) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:128, bet. 2015/16:CU4, rskr. 2015/16:27
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:672
Rubrik
Lag (2015:672) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Lag (2015:955) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:13, bet. 2015/16:CU9, rskr. 2015/16:73
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2016-04-01
SFS-nummer
2015:955
Rubrik
Lag (2015:955) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Lag (2016:22) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:46, bet. 2015/16:CU11, rskr. 2015/16:129
Omfattning
ny 7 a §
Ikraft
2016-03-01
SFS-nummer
2016:22
Rubrik
Lag (2016:22) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Lag (2016:223) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Ikraft
2016-09-01
Omfattning
upph. 50, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62 §§, rubr. närmast före 50, 54, 62 §§;ändr. 36, 47, 48, 49, 51, 52, 59, 61, 66 §§, rubr. närmast före 51, 59 §§;ny 46 a §, rubr. närmast före 46 a §
SFS-nummer
2016:223
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
 • 2. Mål och ärenden som har inletts i tingsrätt eller hovrätt före ikraftträdandet ska överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen respektive Patent- och marknadsöverdomstolen.
 • 3. Om huvudförhandling har inletts före ikraftträdandet ska handläggningen i tingsrätten eller hovrätten dock slutföras enligt äldre bestämmelser.
Rubrik
Lag (2016:223) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Lag (2016:793) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:168, bet. 2015/16:CU23, rskr. 2015/16:300
Ikraft
2016-10-01
Omfattning
ändr. 28, 31, 32, 51, 53, 64 §§;ny 29 a §
SFS-nummer
2016:793
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2016.
 • 2. För marknadsföring som har vidtagits före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
Rubrik
Lag (2016:793) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Lag (2016:1223) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:8, bet. 2016/17:KrU2, rskr. 2016/17:89
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:1223
Rubrik
Lag (2016:1223) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Lag (2017:341) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:129, bet. 2016/17:FiU33, rskr. 2016/17:237
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2017-06-01
SFS-nummer
2017:341
Rubrik
Lag (2017:341) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Lag (2017:427) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:132, bet. 2016/17:SoU17, rskr. 2016/17:277
Omfattning
ändr. 1, 29 §§
Ikraft
2017-07-01
SFS-nummer
2017:427
Rubrik
Lag (2017:427) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Lag (2017:695) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2018-01-03
SFS-nummer
2017:695
Rubrik
Lag (2017:695) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Lag (2017:942) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:207, bet. 2017/18:TU2, rskr. 2017/18:13, direktiv 2014/94/EU
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2017-11-18
SFS-nummer
2017:942
Rubrik
Lag (2017:942) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Lag (2017:1309) om ändring i lagen (2017:695) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU2, rskr. 2017/18:128
Omfattning
ändr. 1 § i 2017:695
SFS-nummer
2017:1309
Rubrik
Lag (2017:1309) om ändring i lagen (2017:695) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Lag (2018:174) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:77, bet. 2017/18:FiU36, rskr. 2017/18:207
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:174
Rubrik
Lag (2018:174) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Lag (2018:775) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:247, bet. 2017/18:SfU30, rskr. 2017/18:347
Omfattning
ändr. 1, 29 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:775
Rubrik
Lag (2018:775) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Lag (2018:1220) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:225, bet. 2017/18:CU29, rskr. 2017/18:374
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2018-08-01
SFS-nummer
2018:1220
Rubrik
Lag (2018:1220) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Lag (2018:1227) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:216, bet. 2017/18:FiU45, rskr. 2017/18:427
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2018-10-01
SFS-nummer
2018:1227
Rubrik
Lag (2018:1227) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Lag (2018:1263) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:216, bet. 2017/18:FiU45, rskr. 2017/18:427, prop. 2017/18:220, bet. 2017/18:KrU8, rskr. 2017/18:363
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2019-01-02
SFS-nummer
2018:1263
Rubrik
Lag (2018:1263) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Lag (2018:1684) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14
Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1684
Rubrik
Lag (2018:1684) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Lag (2018:2092) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:156, bet. 2018/19:SoU3, rskr. 2018/19:61
Omfattning
ändr. 1, 29 §§
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2018:2092
Rubrik
Lag (2018:2092) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Lag (2019:182) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2018/19:36, bet. 2018/19:TU9, rskr. 2018/19:157
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2019-07-02
SFS-nummer
2019:182
Rubrik
Lag (2019:182) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Lag (2019:420) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2018/19:83, bet. 2018/19:FiU40, rskr. 2018/19:237
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2019-07-21
SFS-nummer
2019:420
Rubrik
Lag (2019:420) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation