lagen.nu

Förordning (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2008-06-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1452
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-01

Uppgifter

1 § Strålsäkerhetsmyndigheten är förvaltningsmyndighet för frågor om skydd av människors hälsa och miljön mot skadlig verkan av joniserande och icke-joniserande strålning, frågor om säkerhet och fysiskt skydd i kärnteknisk och annan verksamhet med strålning samt frågor om nukleär icke- spridning.

Myndigheten ska vara pådrivande för en god strålsäkerhet i samhället och i sin verksamhet arbeta för att

 • 1. förebygga radiologiska olyckor samt säkerställa strålsäker drift och avfallshantering i kärnteknisk verksamhet,
 • 2. minimera riskerna med och optimera effekterna av strålning vid medicinsk tillämpning,
 • 3. minimera riskerna med strålning som används i produkter och tjänster eller som uppstår som en biprodukt vid användning av produkter och tjänster,
 • 4. minimera riskerna med exponering av naturligt förekommande strålning, och
 • 5. förbättra strålsäkerheten internationellt. Förordning (2009:949).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:949

2 § Strålsäkerhetsmyndigheten ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling samt samordna uppföljning, utvärdering och rapportering i fråga om miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö.

Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs.

Inom ramen för sitt ansvar i miljömålssystemet ska myndigheten fortlöpande uppskatta de risker som strålningen innebär såväl för befolkningen i sin helhet som för särskilda grupper. Förordning (2011:87).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:949, 2011:87

2 a § Strålsäkerhetsmyndigheten ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag. Förordning (2009:949).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:949

3 § Strålsäkerhetsmyndigheten ska bistå med den information och de analyser inom sitt ansvarsområde som Riksgäldskontoret behöver för att kunna utföra sina uppgifter enligt lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter och förordningen (2017:1179) om finansiering av kärntekniska restprodukter. Förordning (2018:1452).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:1452, 2018:1452

4 § Strålsäkerhetsmyndigheten är huvudman för riksmätplatsen för joniserande strålning.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:949

5 § Strålsäkerhetsmyndigheten ska hålla ett nationellt register över de stråldoser som arbetstagare utsätts för eller kan utsättas för i samband med verksamhet med strålning samt utfärda personliga dokument och strålövervakning (dospass) för dessa arbetstagare. Förordning (2009:949).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:949

5 a § Strålsäkerhetsmyndigheten får på uppdrag av enskilda och myndigheter upp till full kostnadstäckning utföra mätningar i det syfte som anges i 1 § andra stycket 4. Förordning (2011:1589).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:1589, 2011:448

Uppgifter för att bygga upp och sprida kunskap

6 § Strålsäkerhetsmyndigheten ska bidra till att nationell kompetens för dagens och framtidens behov utvecklas inom myndighetens verksamhetsområde. Myndigheten ska därför ta initiativ till forskning, utbildning och studier samt bedriva omvärldsanalys och utvecklingsverksamhet.

Myndigheten ska vidare genomföra beräkningar och mätningar samt ta fram underlag för bedömningar inom strålskyddsområdet och upprätthålla kompetens för att kunna förutse och möta framtida frågor. Förordning (2011:1589).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:949, 2011:1589

7 § Strålsäkerhetsmyndigheten ska genom information och öppenhet bidra till att ge allmänheten insyn i all verksamhet som omfattas av myndighetens ansvar. Detta arbete ska syfta till att

 • 1. främja hälsa och motverka ohälsa,
 • 2. förebygga akuta strålskador och minska risken för sena skador till följd av strålning, och
 • 3. ge råd och informera om strålning, dess egenskaper och användningsområden samt om strålskydd.

Uppgifter med anledning av Sveriges internationella åtaganden

8 § Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för sådana uppgifter som följer av Sveriges internationella åtaganden inom myndighetens verksamhetsområde.

Myndigheten utövar tillsyn över att svenskt kärnämne och svensk kärnteknisk utrustning används såsom deklarerats i enlighet med Sveriges internationella åtaganden. I fråga om nukleär icke- spridning, inklusive exportkontroll, ska myndigheten verka för att ämnena och utrustningen inte kommer till användning för kärnvapen.

9 § Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för det förberedande nationella arbete som följer av 1994 års konvention om kärnsäkerhet (SÖ 1995:71) och 1997 års gemensamma konvention om säkerhet vid hantering av använt kärnbränsle och säkerhet vid hantering av radioaktivt avfall (SÖ 1999:60).

Myndigheten har ett särskilt funktionsansvar som behörig myndighet enligt Internationella atomenergiorganets (IAEA) konventioner om assistans och tidig varning vid nukleära eller radiologiska nödsituationer innebärande att myndigheten bland annat ska förmedla och ta emot information om nödsituationer enligt konventionen om tidig varning och bistå Internationella atomenergiorganet vid sådana situationer enligt konventionen om assistans.

9 a § Strålsäkerhetsmyndigheten ska vara en sådan kontaktpunkt som avses i artikel 5.1 i konventionen om fysiskt skydd av kärnämne (SÖ 1985:24). Förordning (2013:692).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:692

10 § Strålsäkerhetsmyndigheten är nationell kontaktpunkt för Internationella atomenergiorganets databas för olaglig handel och annan otillåten hantering av kärnämnen och radioaktiva ämnen (Illicit Trafficking in Nuclear Materials and Other Radioactive Sources, ITDB) samt ansvarar för Sveriges frivilliga rapportering till atomenergiorganet enligt det åtagande som framgår av informationscirkuläret INFCIRC/415. Förordning (2009:949).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:949

10 a § Strålsäkerhetsmyndigheten ska enligt de riktlinjer om kärnteknisk export som har överenskommits inom Nuclear Suppliers Group (NSG) och som NSG har informerat medlemsstaterna i Internationella atomenergiorganet om genom informationscirkulär INFCIRC/254/Part 1

 • 1. inhämta försäkran från den mottagande statens regering vid export av kärnämne och kärntekniskt material m.m., och
 • 2. utforma och avlämna Sveriges försäkran till den exporterande statens regering vid import av kärnämne och kärntekniskt material m.m.

Första stycket gäller inte vid export till en stat som tidigare inte har importerat sådant material från Sverige eller vid import från en stat som tidigare inte har exporterat sådant material till Sverige. Förordning (2010:23).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:23

11 § Strålsäkerhetsmyndigheten ska utföra de uppgifter i transportärenden som ankommer på behörig myndighet enligt rådets förordning (Euratom) nr 1493/93 av den 8 juni 1993 om transport av radioaktiva ämnen mellan medlemsstater och rådets direktiv 2006/117/Euratom av den 20 november 2006 om övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Förordning (2009:117).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:117
12 § Har upphävts genom förordning (2018:510).

12 a § Strålsäkerhetsmyndigheten ska

 • 1. sammanställa en rapport om genomförandet av rådets direktiv 2009/71/Euratom av den 25 juni 2009 om upprättande av ett gemenskapsramverk för kärnsäkerhet vid kärntekniska anläggningar och senast den 22 juli 2020 skicka rapporten till Europeiska kommissionen, och
 • 2. senast den 1 juli vart tredje kalenderår sammanställa en rapport om genomförandet av rådets direktiv 2011/70/Euratom av den 19 juli 2011 om inrättandet av ett gemenskapsramverk för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall och senast den 23 augusti samma år skicka rapporten till Europeiska kommissionen.

Rapporterna ska på lämpligt sätt samordnas med det förberedande nationella arbete som följer av 1994 års konvention om kärnsäkerhet och av 1997 års gemensamma konvention om säkerhet vid hantering av använt kärnbränsle och säkerhet vid hantering av radioaktivt avfall enligt 9 § första stycket. Förordning (2017:779).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2013:692, 2017:779, 2011:448

12 b § Strålsäkerhetsmyndigheten ska till regeringen

 • 1. föreslå lämplig tid för de utvärderingar och internationella granskningar som ska göras minst vart tionde år enligt artikel 8e 1 i rådets direktiv 2009/71/Euratom och artikel 14.3 i rådets direktiv 2011/70/Euratom, och
 • 2. redovisa resultatet av de utvärderingar och granskningar som görs och vid behov föreslå åtgärder med anledning av resultatet. Förordning (2017:779).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2013:692, 2017:779, 2011:448

12 c § Strålsäkerhetsmyndigheten ska se till att det finns en aktuell nationell plan för hantering av kärnämne som inte är avsett att användas på nytt, kärnavfall och annat radioaktivt avfall. Planen ska innehålla den redovisning som är nödvändig enligt artikel 12 i rådets direktiv 2011/70/Euratom.

I arbetet med att ta fram eller ändra planen ska Strålsäkerhetsmyndigheten på lämpligt sätt ge företrädare för berörda myndigheter, kommuner, allmänheten och näringslivet tillfälle att lämna synpunkter. Förordning (2013:692).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:692

12 d § Strålsäkerhetsmyndigheten ska hålla Europeiska kommissionen informerad om den nationella plan som avses i 12 c § och alla viktiga ändringar som görs i den. Myndigheten ska ge kommissionen den information som kommissionen begär enligt artikel 13 i rådets direktiv 2011/70/Euratom. Förordning (2013:692).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:692

12 e § Strålsäkerhetsmyndigheten ska vidta de åtgärder som behövs för att uppfylla de åtaganden som följer av artikel 8e 2 och 3 i rådets direktiv 2009/71/Euratom och samordna det förberedande nationella arbete som behövs för uppfylla åtagandena. Förordning (2017:779).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:779

Uppgifter i det internationella samarbetet

13 § Strålsäkerhetsmyndigheten ska inom sitt verksamhetsområde delta i det arbete som regeringen bedriver inom EU och internationellt. I arbetet ska myndigheten särskilt

 • 1. bistå regeringen med underlag och expertstöd,
 • 2. delta i möten enligt instruktioner från Regeringskansliet och rapportera från mötena,
 • 3. vid sitt deltagande i Europeiska kommissionens arbetsgrupper tidigt bedöma konsekvenserna av viktiga förslag och ge dem som berörs möjlighet att lämna synpunkter till myndigheten,
 • 4. när Europeiska kommissionen lämnat ett slutligt förslag till EU-lagstiftning skyndsamt redovisa en konsekvensbedömning av förslaget till Regeringskansliet,
 • 5. bevaka framtagandet av internationella rekommendationer och standarder som utarbetas av erkända internationella organisationer och som kan förväntas få betydelse inom myndighetens verksamhetsområde, och
 • 6. hålla regeringen löpande informerad om det arbete som myndigheten är engagerad i. Förordning (2013:692).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:1589, 2013:692

13 a § Strålsäkerhetsmyndigheten ska inom sitt verksamhetsområde

 • 1. bedriva utvecklings- och grannlandssamarbete med samhällsfunktioner och organisationer i de länder som regeringen beslutar om, och
 • 2. bedriva annat internationellt samarbete än det som avses i 1 med motsvarande samhällsfunktioner i andra länder och med multinationella organisationer. Förordning (2013:692).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:692

14 § Myndigheten får ingå avtal med myndigheter i andra länder om de närmare villkoren för informationsutbyte inom sitt verksamhetsområde. Myndigheten får även, i samband med utvecklingssamarbete med andra länder som regeringen eller Europeiska unionen har beslutat om, ingå avtal om närmare villkor för samarbetet med samarbetsländerna (proceduravtal) samt ändra eller säga upp sådana avtal. Förordning (2010:1200).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1200

Uppgifter med avseende på krisberedskap

15 § Strålsäkerhetsmyndigheten ska inom den nationella strålskyddsberedskapen samordna de beredskapsåtgärder som krävs för att förebygga, identifiera och detektera nukleära eller radiologiska händelser som kan leda till skador på människors hälsa eller miljön. Myndigheten ska i detta sammanhang

 • 1. ge råd om strålskydd och sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen, om en nukleär eller radiologisk nödsituation inträffar inom eller utom landet,
 • 2. upprätthålla och leda en nationell organisation för expertstöd vid nukleära och radiologiska nödsituationer,
 • 3. svara för teknisk rådgivning till de myndigheter som är ansvariga för hanteringen av konsekvenserna av en radiologisk nödsituation i kärnteknisk verksamhet, om den inträffar inom eller utom landet,
 • 4. svara för expertkompetens samt kunskaps- och beslutsunderlag inom strålskyddsområdet inklusive spridningsprognoser och strålskyddsbedömningar,
 • 5. upprätthålla förmåga att inom strålskyddsområdet genomföra mätning, provtagning och analys i fält,
 • 6. vid händelser som fått eller kunde ha lett till konsekvenser som inte är av försumbar betydelse för säkerhet eller strålskydd, omgående informera tillsynsmyndigheter i närliggande länder, och
 • 7. vid utsläpp av radioaktiva ämnen som leder till att beredskaps- eller skyddsåtgärder vidtas för allmänheten, i enlighet med artikel 8e 4 i rådets direktiv 2009/71/Euratom, lämna förslag till regeringen om lämplig form och omfattning för en internationell granskning av händelsen. Förordning (2017:779).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2009:949, 2011:1589, 2017:779
16 § Har upphävts genom förordning (2018:510).

17 § Föreskrifter om Strålsäkerhetsmyndighetens medverkan i totalförsvaret finns i förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap och förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap. Förordning (2015:1064).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:1064

Ledning

18 § Strålsäkerhetsmyndigheten leds av en myndighetschef.

Insynsråd

19 § Vid Strålsäkerhetsmyndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio ledamöter.

20 § Har upphävts genom förordning (2018:1452).

Nämnden för frågor om reaktorsäkerhet

21 § Inom Strålsäkerhetsmyndigheten finns en nämnd för frågor om reaktorsäkerhet.

Nämnden för frågor om radioaktivt avfall och använt kärnbränsle

22 § Inom Strålsäkerhetsmyndigheten finns en nämnd för frågor om radioaktivt avfall och använt kärnbränsle.

Nämnden för forskningsfrågor

23 § Inom Strålsäkerhetsmyndigheten finns en nämnd för forskningsfrågor.

Anställningar och uppdrag

24 § Generaldirektören är myndighetschef.

25 § Regeringen utser för en bestämd tid ledamöterna i delegationen för frågor om finansiering av hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet.

Personalfrågor

26 § Vid Strålsäkerhetsmyndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

27 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Avgifter

28 § Strålsäkerhetsmyndigheten får ta ut avgifter för sådan uppdragsverksamhet som avses i 5 a § och disponera avgiftsinkomsterna.

Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek. Förordning (2011:448).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:448

Ändringar och övergångsbestämmelser

2008:452

Tryckt format (PDF)

Departement
Miljö- och energidepartementet
Förarbeten
EGTL35/1992 s24, EUTL346/2003 s57, EGTL159/1996 s1
Ikraft
2008-07-01
SFS-nummer
2008:452
CELEX-nr
31992L0003, 32003L0122, 31996L0029

Förordning (2009:117) om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL148/1993 s1, EUTL337/2006 s21
Ikraft
2009-04-01
CELEX-nr
31993R1493, 32006L0117
Omfattning
ändr. 11 §
SFS-nummer
2009:117
Rubrik
Förordning (2009:117) om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten

Förordning (2009:949) om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. rubr. närmast före 4 §;ändr. 1, 2, 5, 6, 10 §§, rubr. närmast före 15 §;ny 2 a §
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:949
Rubrik
Förordning (2009:949) om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten

Förordning (2010:23) om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 10 a §
Ikraft
2010-02-15
SFS-nummer
2010:23
Rubrik
Förordning (2010:23) om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten

Förordning (2010:1200) om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
2010-12-21
SFS-nummer
2010:1200
Rubrik
Förordning (2010:1200) om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten

Förordning (2011:87) om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2011-03-01
SFS-nummer
2011:87
Rubrik
Förordning (2011:87) om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten

Förordning (2011:448) om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL172/2009 s18
Ikraft
2011-07-01
CELEX-nr
32009L0071
Omfattning
nya 5 a, 12 a, 12 b, 28 §§;rubr. närmast före 28 §
SFS-nummer
2011:448
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
 • 2. En rapport enligt 12 a § ska sammanställas första gången 2014.
Rubrik
Förordning (2011:448) om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten

Förordning (2011:1589) om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 a, 6, 13, 15 §§
Ikraft
2012-02-01
SFS-nummer
2011:1589
Rubrik
Förordning (2011:1589) om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten

Förordning (2013:692) om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL199/2011 s48, EUTL172/2009 s18
Ikraft
2013-08-01
CELEX-nr
32011L0070, 32009L0071
Omfattning
ändr. 12 a, 12 b, 13 §§;nya 9 a, 12 c, 12 d, 13 a §§
SFS-nummer
2013:692
Övergångsbestämmelse

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013.

Rubrik
Förordning (2013:692) om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten

Förordning (2015:1064) om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
2016-04-01
SFS-nummer
2015:1064
Rubrik
Förordning (2015:1064) om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten

Förordning (2017:779) om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
direktiv 2009/71/Euratom
Omfattning
ändr. 12 a, 12 b, 15 §§;ny 12 e §
Ikraft
2017-08-01
SFS-nummer
2017:779
Rubrik
Förordning (2017:779) om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten

Förordning (2018:510) om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten

Officiell autentisk version

Omfattning
upph. 12, 16 §§
Ikraft
2018-06-01
SFS-nummer
2018:510
Rubrik
Förordning (2018:510) om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten

Förordning (2018:1452) om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten

Officiell autentisk version

Omfattning
upph. 3, 20 §§, rubr. närmast före 20 §;ny 3 §
Ikraft
2018-09-01
SFS-nummer
2018:1452
Rubrik
Förordning (2018:1452) om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation