lagen.nu

Lag (2008:450) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2008-06-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:931
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Denna lag kompletterar rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 (Bryssel II-förordningen).

2 § En ansökan om erkännande enligt artikel 21.3 eller om verkställbarhetsförklaring enligt artikel 29.1 görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver.

En ansökan enligt artikel 33 om ändring av ett beslut med anledning av en ansökan som avses i första stycket görs till den tingsrätt som har meddelat beslutet. En ansökan om ändring som avses i artikel 33.4 ska ha kommit in till tingsrätten inom fyra veckor från den dag då beslutet meddelades. Lag (2014:931).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:931

3 § Vid handläggning i domstol av ett ärende om erkännande eller verkställbarhet tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden, om inte något annat följer av förordningen. Lag (2014:931).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:931

4 § Om en ansökan om verkställbarhetsförklaring bifalls, eller om en sådan förklaring inte behövs, får det utländska avgörandet verkställas

Efter verkställbarhetsförklaring får verkställighet ske först när den frist för att ansöka om ändring som avses i artikel 33.5 har löpt ut eller när ett beslut har meddelats med anledning av att ändring har sökts.

För verkställigheten gäller vad som är föreskrivet om verkställighet av svensk domstols avgörande i motsvarande fall.

5 § Om ett intyg som har utfärdats med stöd av Bryssel II- förordningen har fått ett oriktigt innehåll på grund av ett skrivfel eller liknande, ska intyget rättas av den domstol eller myndighet som har utfärdat intyget.

Ett beslut i fråga om rättelse får inte överklagas.

6 § En fråga om godkännande av en placering av ett barn i Sverige enligt artikel 56 prövas av en nämnd som fullgör uppgifter inom socialtjänsten i den kommun där barnet avses bli placerat. Även samråd enligt den artikeln sker med den nämnden.

I 6 kap. 11 a § socialtjänstlagen (2001:453) anges förutsättningarna för att godkänna en placering. Lag (2012:323).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:323

7 § Om tillämpningen av Bryssel II-förordningen innebär att en fråga ska prövas av en nämnd som fullgör en kommuns uppgifter inom socialtjänsten i Sverige och det inte finns någon annan behörig nämnd, tas frågan upp av en nämnd i Stockholms kommun som fullgör sådana uppgifter.

8 § I brådskande fall, när barnet eller egendom som tillhör barnet finns här i landet, får en domstol besluta om en tillfällig åtgärd i fråga om vårdnad, boende, umgänge eller förmynderskap (artikel 20).

Vid domstolens handläggning tillämpas lagen (1996:242) om domstolsärenden. I domstolens beslut ska det anges hur länge åtgärden gäller.

Barnet får höras inför domstolen, om särskilda skäl talar för det och det är uppenbart att barnet inte kan ta skada av att höras. I ett ärende som rör vårdnad, boende eller umgänge får domstolen inhämta upplysningar från socialnämnden i frågan. Innan socialnämnden lämnar upplysningar ska den, om det är lämpligt, höra föräldrarna och barnet. Lag (2012:323).

Ändringar och övergångsbestämmelser

2008:450

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L2
Förarbeten
Prop. 2007/08:98, bet. 2007/08:CU22, rskr. 2007/08:218, EUTL338/2003 s1
Ikraft
2008-07-01
SFS-nummer
2008:450
CELEX-nr
32003R2201

Lag (2012:323) om ändring i lagen (2008:450) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:85, bet. 2011/12:CU23, rskr. 2011/12:219
Omfattning
ändr. 6 §;ny 8 §
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:323
Rubrik
Lag (2012:323) om ändring i lagen (2008:450) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen

Förordning (2012:828) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till den i Haag den 19 oktober 1996 dagtecknade konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn (1996 års Haagkonvention)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 2012:323
SFS-nummer
2012:828
Rubrik
Förordning (2012:828) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till den i Haag den 19 oktober 1996 dagtecknade konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn (1996 års Haagkonvention)

Lag (2014:931) om ändring i lagen (2008:450) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380
Ikraft
2015-01-10
Omfattning
ändr. 2, 3 §§
SFS-nummer
2014:931
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.
  • 2. Äldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2014:931) om ändring i lagen (2008:450) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation