lagen.nu

Förordning (2008:437) om statligt stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn och sektorn för fiskeri och vattenbruk

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2008-05-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:387
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-01

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning ska tillämpas på stöd av mindre betydelse som lämnas till företag inom

  • 1. sektorn för produktion av jordbruksprodukter, om stödet avser verksamhet inom primär jordbruksproduktion, och
  • 2. fiskeri- och vattenbrukssektorn, om stödet avser verksamhet inom produktion, bearbetning eller saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter. Förordning (2015:554).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:554

2 § Stöd enligt denna förordning får lämnas med de begränsningar som följer av

  • 1. kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn, och
  • 2. kommissionens förordning (EU) 717/2014 av den 27 juni 2014 om tilllämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn. Förordning (2015:554).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:554
3 § Har upphävts genom förordning (2015:554).

Totalt stöd

4 § Det totala stödet som lämnas till ett och samma företag får inte under någon period av tre beskattningsår överstiga

  • 1. 15 000 euro om stödet avser företag inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter, eller
  • 2. 30 000 euro om stödet avser företag inom fiskeri- och vattenbrukssektorn.

Bestämmelser om hur ett stöds storlek ska beräknas finns i kommissionens förordningar (EU) nr 1408/2013 och 717/2014. Förordning (2015:554).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:554

5 § Det totala stödet som beviljas olika företag inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter får inte under någon period av tre beskattningsår överskrida 57 890 000 euro.

Det totala stödet som beviljas olika företag inom fiskeri- och vattenbrukssektorn får inte under någon period av tre beskattningsår överskrida 18 860 000 euro. Förordning (2015:554).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:554

Förfarandet i stödärenden

6 § Innan ett stöd beviljas ska företaget till det organ som beviljar stödet lämna en redogörelse för allt annat stöd av mindre betydelse som företaget fått enligt kommissionens förordningar (EU) nr 1408/2013, 717/2014 eller andra förordningar om stöd av mindre betydelse som tagits emot under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret. Förordning (2015:554).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:554

7 § Stöd enligt denna förordning får inte beviljas förrän det organ som beviljar stödet har kontrollerat att detta inte medför att det totala stöd av mindre betydelse som företaget får under den aktuella treårsperioden överskrider de belopp som avses i 4 och 5 §§.

Det organ som beviljar stödet ska lämna de upplysningar till företaget som framgår av artikel 6.1 i kommissionens förordningar (EU) nr 1408/2013 och 717/2014. Förordning (2015:554).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:554
8 § Har upphävts genom förordning (2015:554).

9 § Det organ som beviljar stödet ska föra de register som avses i artikel 6.4 i kommissionens förordningar (EU) nr 1408/2013 och 717/2014.

I fråga om stöd som Nordiska ministerrådet beviljar svenska företag ska de register som avses i första stycket föras av Statens jordbruksverk. Förordning (2016:387).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2011:649, 2015:554, 2016:387
10 § Har upphävts genom förordning (2013:476).

Verkställighetsföreskrifter

11 § Jordbruksverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2011:649).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:649

Ändringar och övergångsbestämmelser

2008:437

Tryckt format (PDF)

Departement
Näringsdepartementet RSL
Förarbeten
EUTL337/2007 s35, EUTL193/2007 s6, EUTL379/2006 s5, EGTL83/2000 s35
Ikraft
2008-07-01
SFS-nummer
2008:437
CELEX-nr
32007R1535, 32007R0875, 32006R1998, 32000R0104

Förordning (2011:649) om ändring i förordningen (2008:437) om statligt stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter och fiskerisektorn

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8, 9, 11 §§
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:649
Rubrik
Förordning (2011:649) om ändring i förordningen (2008:437) om statligt stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter och fiskerisektorn

Förordning (2013:476) om ändring i förordningen (2008:437) om statligt stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter och fiskerisektorn

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 10 §
Ikraft
2013-07-01
SFS-nummer
2013:476
Rubrik
Förordning (2013:476) om ändring i förordningen (2008:437) om statligt stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter och fiskerisektorn

Förordning (2015:554) om ändring i förordningen (2008:437) om statligt stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter och fiskerisektorn

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 3, 8 §§;ändr. författningsrubr., 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 §§
Ikraft
2015-09-25
SFS-nummer
2015:554
Rubrik
Förordning (2015:554) om ändring i förordningen (2008:437) om statligt stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter och fiskerisektorn

Förordning (2016:387) om ändring i förordningen (2008:437) om statligt stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn och sektorn för fiskeri och vattenbruk

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2016-06-01
SFS-nummer
2016:387
Rubrik
Förordning (2016:387) om ändring i förordningen (2008:437) om statligt stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn och sektorn för fiskeri och vattenbruk
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation