lagen.nu

Förordning (2008:353) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2008-05-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:726
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare

1 § Vetenskapsrådet ska besluta i ärenden om godkännande för en forskningshuvudman att ta emot gästforskare och om återkallelse av ett sådant godkännande enligt lagen (2008:290) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare.

Vetenskapsrådet får meddela närmare föreskrifter om förfarandet för godkännande. Förordning (2012:726).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:726

2 § Vetenskapsrådet ska hålla en förteckning tillgänglig över vilka forskningshuvudmän som är godkända enligt 1 § för att ta emot gästforskare.

Vetenskapsrådet ska informera Migrationsverket om ett beslut om att

  • 1. återkalla ett godkännande för en forskningshuvudman att ta emot gästforskare, eller
  • 2. avslå en ansökan om godkännande för en forskningshuvudman. Förordning (2012:726).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:726

Belopp för gästforskares uppehälle och återresa

3 § Vetenskapsrådet får meddela föreskrifter om storleken på de belopp som en gästforskare minst ska ha tillgång till för

  • 1. sitt uppehälle under varje månad av sin vistelse i Sverige, och
  • 2. sin återresa. Förordning (2012:726).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:726

4 § Det belopp som avses i 3 § 1 ska motsvara det belopp som en studerande högst kan få i studiemedel per vecka enligt 3 kap. 11 § studiestödslagen (1999:1395), omräknat till ett belopp per månad.

5 § Det belopp som avses i 3 § 2 ska bestämmas till ett schablonbelopp som motsvarar skälig kostnad för återresa. Föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 § 2 får innebära att olika belopp ska gälla beroende på vilket land eller vilken världsdel som återresan avser.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2008:353

Tryckt format (PDF)

Departement
Utbildningsdepartementet
Förarbeten
EUTL289/2005 s15
Ikraft
2008-07-01
SFS-nummer
2008:353
CELEX-nr
32005L0071

Förordning (2012:726) om ändring i förordningen (2008:353) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:726
Rubrik
Förordning (2012:726) om ändring i förordningen (2008:353) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation