lagen.nu

Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Departement
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
2008-05-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:580
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-14

Inledande bestämmelser

1 § I denna lag finns bestämmelser om landstingens skyldigheter att, utöver vad som följer av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och tandvårdslagen (1985:125), erbjuda hälso- och sjukvård och tandvård åt asylsökande och vissa andra utlänningar. Lag (2017:59).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:59

1 a § Särskilda bestämmelser om landstingens skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård samt tandvård till personer som vistas i Sverige utan stöd av myndighetsbeslut eller författning finns i lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Lag (2013:411).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:411

2 § De föreskrifter som gäller för vård som ges med stöd av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller tandvårdslagen (1985:125) gäller även för vård som ges enligt denna lag, om inte något annat föreskrivs. Lag (2017:59).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:59

3 § Ett landstings skyldigheter enligt denna lag gäller endast utlänningar som vistas inom landstinget.

Med landsting avses i denna lag även kommun som inte ingår i ett landsting.

4 § Denna lag omfattar utlänningar som

  • 1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser och som inte är folkbokförda här i landet,
  • 2. har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd med stöd av bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § utlänningslagen och som inte är folkbokförda här i landet,
  • 3. hålls i förvar enligt 10 kap. 1 eller 2 § utlänningslagen och som inte har placerats i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest, eller
  • 4. vistas här med stöd av tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 eller 15 d § utlänningslagen.

Sådana utlänningar som avses i första stycket 1 eller 2 omfattas av lagen även om de har meddelats ett beslut om avvisning eller utvisning. Det gäller dock inte en utlänning som håller sig undan så att beslutet inte kan verkställas. Lag (2017:580).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

Vårdens omfattning

5 § Ett landsting ska erbjuda sådana utlänningar som avses i 4 § första stycket 1-3 och som inte har fyllt 18 år, vård i samma omfattning som erbjuds den som är bosatt inom landstinget.

Vård i den omfattning som avses i första stycket ska även erbjudas utlänningar som avses i 4 § första stycket 4.

6 § Ett landsting ska erbjuda utlänningar som avses i 4 § första stycket 1-3 och som har fyllt 18 år, vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning.

Hälsoundersökning

7 § Ett landsting ska, om det inte är uppenbart obehövligt, erbjuda utlänningar som avses i 4 § en hälsoundersökning. Ett sådant erbjudande ska lämnas när en utlänning som avses i 4 § första stycket 1 eller 2 har etablerat boende inom landstinget. Övriga utlänningar ska erbjudas hälsoundersökning så snart det lämpligen kan ske.

8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om hälsoundersökningar.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2008:344

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L7
Förarbeten
Prop. 2007/08:105, bet. 2007/08:SfU8, rskr. 2007/08:199
Ikraft
2008-07-01
SFS-nummer
2008:344

Lag (2009:1550) om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:31, bet. 2009/10:SfU8, rskr. 2009/10:133
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1550
Rubrik
Lag (2009:1550) om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Lag (2013:411) om ändring i lagen (2008:388) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:109, bet. 2012/13:SoU20, rskr. 2012/13:230
Omfattning
ändr. 4 §;ny 1 a §
Ikraft
2013-07-01
SFS-nummer
2013:411
Rubrik
Lag (2013:411) om ändring i lagen (2008:388) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Lag (2013:647) om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:125, bet. 2012/13:SfU8, rskr. 2012/13:274, EUTL168/2009 s24
Ikraft
2013-08-01
CELEX-nr
32009L0052
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
2013:647
Rubrik
Lag (2013:647) om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Lag (2017:59) om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
2017-04-01
SFS-nummer
2017:59
Rubrik
Lag (2017:59) om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Lag (2017:580) om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:172, bet. 2016/17:SfU25, rskr. 2016/17:316
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2017-08-01
SFS-nummer
2017:580
Rubrik
Lag (2017:580) om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation