lagen.nu

Lag (2008:290) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2008-05-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1548
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser dels om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare, dels om mottagningsavtal. Bestämmelserna syftar till att underlätta tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i Sverige för att utföra forskning under en längre tid än tre månader.

2 § I denna lag avses med

tredjelandsmedborgare en utlänning som inte är medborgare i en stat som är medlem i Europeiska unionen (EU), i en annan stat som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz,
forskningshuvudman en statlig myndighet eller en fysisk eller juridisk person i vars verksamhet forskning utförs, och
gästforskare en tredjelandsmedborgare som är behörig att påbörja högskoleutbildning på forskarnivå och som väljs ut av en forskningshuvudman för att under en längre tid än tre månader utföra forskning hos huvudmannen.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Undantag från lagens tillämpningsområde

3 § Bestämmelserna om gästforskare i denna lag är inte tillämpliga på en tredjelandsmedborgare som

 • 1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser,
 • 2. har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd enligt 21 kap. utlänningslagen,
 • 3. har ett lagakraftvunnet avvisnings- eller utvisningsbeslut som inte kan verkställas,
 • 4. utför forskning uteslutande inom ramen för högskoleutbildning för att därigenom få en doktorsexamen, eller
 • 5. har lånats ut av en forskningshuvudman i en annan EU-stat. Lag (2009:1548).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1548

Godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare

4 § En forskningshuvudman som avser att ta emot gästforskare ska ansöka om godkännande för detta ändamål.

En ansökan om godkännande får avslås, om forskningshuvudmannen

 • 1. tidigare har godkänts på grundval av lämnade osanna uppgifter, eller
 • 2. har medverkat till att det i ett mottagningsavtal som avses i 6 § har angetts vilseledande eller oriktiga uppgifter.

Regeringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som ska pröva frågor om godkännande.

Lagrumshänvisningar hit (2)

5 § Ett beslut om godkännande enligt 4 § ska gälla tills vidare eller under en bestämd tid av fem år. Ansöker forskningshuvudmannen om godkännande för en kortare tid än fem år, ska giltigheten av beslutet begränsas till den sökta tiden.

Mottagningsavtal

6 § Innan en godkänd forskningshuvudman får ta emot en gästforskare som avser att ansöka om uppehållstillstånd för forskning ska gästforskaren och forskningshuvudmannen ingå ett mottagningsavtal där gästforskaren åtar sig att genomföra ett forskningsprojekt och forskningshuvudmannen åtar sig att ta emot gästforskaren.

Mottagningsavtalet ska utgöra en del av gästforskarens ansökan om uppehållstillstånd.

Lagrumshänvisningar hit (1)

7 § Mottagningsavtalet ska innehålla uppgifter om

 • 1. syftet med den planerade forskningen, forskningsprojektets längd och den finansiering som behövs för att genomföra projektet,
 • 2. gästforskarens kvalifikationer i förhållande till forskningens syfte, och
 • 3. gästforskarens arbetsvillkor och övriga rättsliga förhållanden mellan gästforskaren och forskningshuvudmannen.

Av mottagningsavtalet ska det också framgå dels att gästforskaren har en heltäckande sjukförsäkring, om han eller hon ska vistas i Sverige under kortare tid än ett år, dels att han eller hon varje månad av sin vistelse i landet har tillräckliga medel för sitt uppehälle och att kostnaderna för återresan är täckta.

8 § Ett mottagningsavtal upphör att gälla, om gästforskaren inte beviljas uppehållstillstånd eller om det planerade forskningsprojektet upphör.

Forskningshuvudmannen ska skyndsamt underrätta Migrationsverket om varje omständighet som kan hindra att mottagningsavtalet fullföljs.

Återkallelse

9 § Den myndighet som avses i 4 § tredje stycket får återkalla ett godkännande för en forskningshuvudman att ta emot gästforskare, om

 • 1. förutsättningarna för godkännande inte längre är uppfyllda,
 • 2. forskningshuvudmannen har godkänts på grundval av lämnade osanna uppgifter, eller
 • 3. forskningshuvudmannen har medverkat till att det i ett mottagningsavtal har angetts vilseledande eller oriktiga uppgifter.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Överklagande

10 § Beslut i ärenden enligt 4 och 9 §§ får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol av den som har ansökt om godkännande att ta emot gästforskare. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Upplysning om närmare föreskrifter

11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om förfarandet för godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2008:290

Tryckt format (PDF)

Departement
Utbildningsdepartementet
Förarbeten
Prop. 2007/08:74, bet. 2007/08:UbU14, rskr. 2007/08:183, EUTL289/2005 s15
Ikraft
2008-07-01
CELEX-nr
32005L0071
SFS-nummer
2008:290
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.
 • 2. Lagen ska inte tillämpas på tredjelandsmedborgare som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige för forskning före ikraftträdandet.

Lag (2009:1548) om ändring i lagen (2008:290) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:31, bet. 2009/10:SfU8, rskr. 2009/10:133
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1548
Rubrik
Lag (2009:1548) om ändring i lagen (2008:290) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation