lagen.nu

Badvattenförordning (2008:218)

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2008-04-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:2111
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-01-01

1 § Denna förordning är meddelad med stöd av

5 kap. 12 § andra stycket miljöbalken i fråga om 4–7, 12, 13 och 22 §§,

5 kap. 15 § miljöbalken i fråga om 8–11, 19, 21 och 22 §§,

9 kap. 12 § första stycket miljöbalken i fråga om 14–18 och 22 §§, och

8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Förordning (2018:2111).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:2111

Definitioner

2 § Med vattenmyndighet avses i denna förordning detsamma som i 5 kap. 14 § miljöbalken.

Med ytvattenförekomst avses i denna förordning detsamma som i 1 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660). Förordning (2018:2111).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:2111

3 § I denna förordning avses med

badsäsong: den period under året då det kan förväntas att ett stort antal personer badar i en ytvattenförekomst,

badvatten: en ytvattenförekomst eller del av en ytvattenförekomst som en kommun enligt bestämmelserna i denna förordning har antecknat som badvatten i sitt badvattenregister, och

badvattenprofil: en skriftlig redovisning med karta som anger de möjliga föroreningskällor som finns i det eller de tillrinningsområden som påverkar ett badvattens kvalitet.

Identifiering, kontroll och klassificering av badvatten

4 § En kommun ska inför varje badsäsong

 • 1. identifiera varje ytvattenförekomst eller del av en ytvattenförekomst inom kommunen som kommunen förväntar sig att ett stort antal personer kommer att bada i under den kommande badsäsongen,
 • 2. anteckna varje sådan ytvattenförekomst eller del av en ytvattenförekomst som badvatten i kommunens badvattenregister,
 • 3. i badvattenregistret ange badsäsongen för varje badvatten, och
 • 4. besluta en kontrollplan för provtagning och bedömning av varje badvattens kvalitet.

Identifieringen enligt första stycket 1 ska göras med hänsyn till antalet badande under tidigare badsäsonger samt till de anläggningar för bad som tillhandahålls och andra åtgärder som uppmuntrar till bad.

5 § En kommun ska se till att det för varje badvatten upprättas en badvattenprofil och att den hålls uppdaterad.

Lagrumshänvisningar hit (2)

6 § En kommun ska under badsäsongen för varje badvatten se till att

 • 1. provtagningar och bedömningar av badvattnets kvalitet genomförs enligt den kontrollplan som avses i 4 § första stycket 4, och
 • 2. cyanobakterier, alger och avfall som kan påverka badvattnet och skada badandes hälsa identifieras och bedöms.

Lagrumshänvisningar hit (1)

7 § En kommun ska senast vid badsäsongens slut för varje badvatten klassificera badvattnets kvalitet som "dålig", "tillfredsställande", "bra", eller "utmärkt".

Dålig badvattenkvalitet

8 § En kommun som klassificerat ett badvattens kvalitet som dålig ska se till att

 • 1. orsakerna till att badvattnets kvalitet inte har kunnat klassificeras som tillfredsställande identifieras,
 • 2. lämpliga åtgärder vidtas för att förhindra, minska eller undanröja orsakerna till den förorening som medfört att badvattnets kvalitet har klassificerats som dålig, och
 • 3. badvattenprofilen uppdateras med uppgifter om orsakerna till föroreningen och åtgärderna enligt 2.

9 § Vattenmyndigheten får besluta att ett badvatten inte längre bör vara antecknat i kommunens badvattenregister om

 • 1. kommunen fem år i rad har klassificerat badvattnets kvalitet som dålig, eller
 • 2. det är omöjligt eller orimligt dyrt att vidta de åtgärder som behövs för att badvattnets kvalitet ska kunna klassificeras som tillfredsställande.

Lagrumshänvisningar hit (2)

10 § Kommunen ska inte längre ha en ytvattenförekomst eller del av en ytvattenförekomst antecknad som badvatten i kommunens badvattenregister om

 • 1. kommunen fem år i rad har klassificerat badvattnets kvalitet som dålig, eller
 • 2. vattenmyndigheten enligt 9 § har beslutat att vattnet inte längre bör vara antecknat i kommunens badvattenregister.

Oväntade situationer

11 § Om ett badvattens kvalitet försämras av en oväntad situation som inverkar negativt på badandes hälsa eller sannolikt kan få en sådan inverkan, ska kommunen se till att de åtgärder vidtas som behövs för att förebygga eller hindra en sådan negativ inverkan och för att förebygga ytterligare försämringar av badvattnets kvalitet.

Kommunen ska samråda med vattenmyndigheten i de frågor som omfattas av en vattenmyndighets skyldigheter enligt 4 kap. 15 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660). Förordning (2018:2111).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:2111

Bakterier, alger och avfall

12 § Om ett badvattens badvattenprofil tyder på att det finns risk för utbredning av cyanobakterier, makroalger eller marina alger i badvattnet, ska kommunen se till att lämpliga kontroller och undersökningar görs för att identifiera och bedöma de hälsorisker som bakterierna eller algerna kan medföra.

Lagrumshänvisningar hit (3)

13 § Kommunen ska se till att lämpliga besiktningar görs för att identifiera förekomst av avfall som utgörs av tjärrester, glas, plast, gummi, eller annat som kan inverka negativt på hälsan hos de som badar i ett badvatten.

Lagrumshänvisningar hit (3)

14 § Kommunen ska se till att lämpliga åtgärder vidtas för att hindra en negativ inverkan på badandes hälsa, om det i ett badvatten sker en utbredning av sådana bakterier eller alger som avses i 12 § eller om sådant avfall som avses i 13 § identifieras och kommunen befarar eller konstaterar att utbredningen eller avfallet utgör en hälsorisk.

Information till allmänheten och avrådan från bad

15 § En kommun ska under badsäsongen för varje badvatten se till att allmänheten informeras om badvattnets kvalitet.

Kommunen ska också se till att allmänheten informeras om

 • 1. de åtgärder som har vidtagits enligt 8 § 2 när badvattnets kvalitet är dålig, och
 • 2. sådana oväntade situationer och åtgärder som avses i 11 § första stycket.

Lagrumshänvisningar hit (1)

16 § Om kommunen på grund av en sådan utbredning av bakterier eller alger som avses i 12 § eller på grund av sådant avfall som avses i 13 § befarar eller konstaterar en hälsorisk för badande, ska kommunen se till att allmänheten omedelbart informeras om risken.

Lagrumshänvisningar hit (1)

17 § Kommunen ska avråda allmänheten från att bada i ett badvatten, om

 • 1. badvattnets kvalitet är klassificerad som dålig, eller
 • 2. det behövs på grund av sådana oväntade situationer som avses i 11 § första stycket.

Lagrumshänvisningar hit (1)

18 § Kommunen ska permanent avråda allmänheten från att bada i en ytvattenförekomst eller del av en ytvattenförekomst, om

 • 1. vattnets kvalitet har klassificerats som dålig fem år i rad, eller
 • 2. vattenmyndigheten enligt 9 § har beslutat att vattnet inte längre bör vara antecknat i kommunens badvattenregister.

En permanent avrådan från bad gäller under minst en hel badsäsong.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Allmänhetens medverkan i förvaltningen av badvattens kvalitet

19 § Kommunen ska ge allmänheten tillfälle att

 • 1. ta reda på hur den kan delta vid förvaltningen av badvattens kvalitet, och
 • 2. lämna förslag och synpunkter och framföra klagomål i fråga om badvattenregistret och annat som rör badvattens kvalitet.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Information och rapportering till Europeiska kommissionen

20 § Havs- och vattenmyndigheten ska fullgöra det informationslämnande och den rapportering till Europeiska kommissionen som följer av artiklarna 3.9 och 13.1–13.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/7/EG av den 15 februari 2006 om förvaltning av badvattenkvaliteten och om upphävande av direktiv 76/160/EEG, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 596/2009. Förordning (2011:637).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:637

21 § Kommunerna ska ge Havs- och vattenmyndigheten det underlag som myndigheten behöver för att fullgöra sina skyldigheter enligt 20 §. Förordning (2011:637).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:637

Bemyndiganden

22 § Havs- och vattenmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om

 • 1. badvattenregister enligt 4 § första stycket 2 och 3,
 • 2. kontrollplaner enligt 4 § första stycket 4,
 • 3. badvattenprofiler enligt 5 §,
 • 4. provtagningar och bedömningar enligt 6 §,
 • 5. klassificering av badvattens kvalitet enligt 7 §,
 • 6. information till allmänheten enligt 15 och 16 §§,
 • 7. avrådan från bad enligt 17 och 18 §§, och
 • 8. informations- och rapporteringsunderlag enligt 21 §. Förordning (2012:258).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:637, 2012:258

Ändringar och övergångsbestämmelser

2008:218

Tryckt format (PDF)

Departement
Miljö- och energidepartementet
Förarbeten
EUTL64/2006 s37
Ikraft
2008-05-24
CELEX-nr
32006L0007
SFS-nummer
2008:218
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 24 maj 2008.
 • 2. Den första badvattenprofilen enligt 5 § behöver inte upprättas förrän den 24 mars 2011.
 • 3. Den första klassificeringen av ett badvattens kvalitet enligt 7 § behöver inte göras förrän vid badsäsongens slut 2011.

Förordning (2011:637) om ändring i badvattenförordningen (2008:218)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL64/2006 s37, EUTL188/2009 s14
Ikraft
2011-07-01
CELEX-nr
32006L0007, 32009R0596
Omfattning
ändr. 20, 21, 22 §§
SFS-nummer
2011:637
Rubrik
Förordning (2011:637) om ändring i badvattenförordningen (2008:218)

Förordning (2012:258) om ändring i badvattenförordningen (2008:218)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 22 §
Ikraft
2012-05-31
SFS-nummer
2012:258
Rubrik
Förordning (2012:258) om ändring i badvattenförordningen (2008:218)

Förordning (2018:2111) om ändring i badvattenförordningen (2008:218)

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 1, 2, 11 §§
Ikraft
2019-01-11
SFS-nummer
2018:2111
Rubrik
Förordning (2018:2111) om ändring i badvattenförordningen (2008:218)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation