lagen.nu

Lag (2008:205) om lagerskatt på flygbensin

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2008-04-24
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Den som den 1 juli 2008 innehar flygbensin (KN-nr 2710 11 31) ska betala lagerskatt till staten enligt denna lag.

2 § Lagerskatt tas ut för flygbensin som före den 1 juli 2008 har köpts in befriat från skatt med stöd av 6 a kap. 1 § 5 och 8 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Första stycket gäller inte för flygbensin som är avsedd att förbrukas i luftfartygsmotorer i provbädd eller i liknande anordning.

Lagerskatt tas endast ut för den del av flygbensinen som överstiger 1 000 liter och som lagras på annat sätt än i ett luftfartyg.

3 § Lagerskatt tas ut med de belopp som anges för flygbensin i 2 kap. 1 § första stycket 1 eller 2 lagen (1994:1776) om skatt på energi.

4 § Den som är skyldig att betala lagerskatt ska till beskattningsmyndigheten redovisa sitt innehav av flygbensin som ska beskattas enligt denna lag i en sådan särskild skattedeklaration som avses i 10 kap. 32 a § första stycket skattebetalningslagen (1997:483).

Deklarationen ska ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast den 26 augusti 2008.

I övrigt tillämpas vad som sägs i skattebetalningslagen om

 • 1. skyldighet att lämna deklaration i 10 kap.,
 • 2. beskattningsbeslut i 11 kap.,
 • 3. ansvar för skatt i 12 kap.,
 • 4. befrielse från betalningsskyldighet i 13 kap.,
 • 5. utredning i skatteärenden i 14 kap.,
 • 6. skattetillägg och förseningsavgift i 15 kap.,
 • 7. inbetalning av skatt i 16 kap.,
 • 8. anstånd med inbetalning av skatt i 17 kap.,
 • 9. återbetalning av skatt i 18 kap.,
 • 10. ränta i 19 kap.,
 • 11. indrivning i 20 kap.,
 • 12. omprövning i 21 kap.,
 • 13. överklagande i 22 kap., och
 • 14. övriga bestämmelser i 23 kap.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2008:205

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S2
Förarbeten
Prop. 2007/08:122, bet. 2007/08:SkU28, rskr. 2007/08:164
Ikraft
2008-07-01
SFS-nummer
2008:205
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation