lagen.nu

Förordning (2008:20) om statliga kreditgarantier för förvärv av bostad

Departement
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
2008-01-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:674
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-12-21
Övrigt
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2018-01-01
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2018-01-01 genom SFS 2017:1290

Inledande bestämmelser

1 § Boverket får lämna statlig kreditgaranti (förvärvsgaranti) till kreditgivare för lån till förvärv av bostad enligt denna förordning. Förordning (2012:551).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:551

2 § Med kreditgivare avses i denna förordning

  • 1. svenska banker, kreditmarknadsföretag och försäkringsföretag,
  • 2. utländska bankföretag, kreditföretag och försäkringsgivare vars hemland hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som är auktoriserade och står under tillsyn i hemlandet,
  • 3. andra utländska bankföretag, kreditföretag och försäkringsgivare som driver verksamhet i Sverige genom filial, samt
  • 4. finansiella institut som är registrerade hos Finansinspektionen enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet.

Förvärvsgaranti lämnas bara till kreditgivare som träffat ett ramavtal med Boverket om kreditprövning och låneförvaltning i fråga om lån med förvärvsgaranti. Förordning (2017:674).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:551, 2017:674
3 § Har upphävts genom förordning (2011:246).
4 § Har upphävts genom förordning (2011:246).

Omfattning och villkor

5 § Som förutsättning för att förvärvsgaranti ska lämnas gäller att låntagaren

  • 1. förvärvat
    • a) egnahem, eller
    • b) andel i en juridisk person, om det med medlemskap i den juridiska personen eller andelen i sig följer en nyttjanderätt till en bostad i Sverige, avsedd att användas som permanentbostad för eget bruk, och
  • 2. inte tidigare har förvärvat egnahem eller andel som avses i 1.

Med egnahem avses i denna förordning en- eller tvåbostadshus som är friliggande eller sammanbyggda till rad- eller kedjehus som låntagaren äger.

6 § Förvärvsgarantin får avse ränta upp till 100 000 kr under en garantitid på högst tio år.

Avgift

7 § Har upphävts genom förordning (2011:245).
8 § Har upphävts genom förordning (2011:246).

Eftergift

9 § Boverket får helt eller delvis efterskänka statens regressfordran enligt 10 § förordningen (2011:211) om utlåning och garantier om låntagaren är på obestånd eller annars saknar utmätningsbara tillgångar och Boverket bedömer att låntagaren inte kommer att kunna betala fordringen senare heller.

För statens fordringar enligt denna förordning ska inte 6 § förordningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar gälla för Boverket. Förordning (2012:551).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2011:246, 2012:551, 2011:246

Övriga bestämmelser

10 § Boverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2012:551).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:551

11 § Boverket får meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning. Förordning (2012:551).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:551

12 § För kreditgarantier enligt denna förordning gäller i övrigt vad som föreskrivs om kreditgarantier i förordningen (2011:211) om utlåning och garantier. Förordning (2011:246).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:246

Ändringar och övergångsbestämmelser

2008:20

Tryckt format (PDF)

Departement
Näringsdepartementet RS N
Förarbeten
Jfr prop. 2007/08:1, utg.omr. 18, bet. 2007/08:CU1, rskr. 2007/08:104
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2018-01-01
Ikraft
2008-03-01
SFS-nummer
2008:20

Förordning (2011:245) om ändring i förordningen (2008:20) om statliga kreditgarantier för förvärv av bostad

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 7 §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:245
Rubrik
Förordning (2011:245) om ändring i förordningen (2008:20) om statliga kreditgarantier för förvärv av bostad

Förordning (2011:246) om ändring i förordningen (2008:20) om statliga kreditgarantier för förvärv av bostad

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 3, 4, 8 §§, rubr. närmast före 4, 8 §§;ändr. 9 §;ny 12 §, rubr. närmast före 9 §
Ikraft
2011-04-01
SFS-nummer
2011:246
Rubrik
Förordning (2011:246) om ändring i förordningen (2008:20) om statliga kreditgarantier för förvärv av bostad

Förordning (2012:551) om ändring i förordningen (2008:20) om statliga kreditgarantier för förvärv av bostad

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 9, 10, 11 §§
Ikraft
2012-10-01
SFS-nummer
2012:551
Rubrik
Förordning (2012:551) om ändring i förordningen (2008:20) om statliga kreditgarantier för förvärv av bostad

Förordning (2017:674) om ändring i förordningen (2008:20) om statliga kreditgarantier för förvärv av bostad

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2017-08-01
SFS-nummer
2017:674
Rubrik
Förordning (2017:674) om ändring i förordningen (2008:20) om statliga kreditgarantier för förvärv av bostad

Förordning (2017:1290) om upphävande av förordningen (2008:20) om statliga kreditgarantier för förvärv av bostad

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2017:1290
Rubrik
Förordning (2017:1290) om upphävande av förordningen (2008:20) om statliga kreditgarantier för förvärv av bostad
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation