lagen.nu

Lag (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2008-04-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:431
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-14

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens tillämpningsområde och syfte

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om ersättning till vårdgivare för utförd tandvård (statligt tandvårdsstöd).

Statligt tandvårdsstöd lämnas i form av allmänt tandvårdsbidrag, särskilt tandvårdsbidrag och tandvårdsersättning. Lag (2011:1189).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1189

2 § I denna lag avses med

 • 1. tandvård: åtgärder för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador i munhålan,
 • 2. vårdgivare: fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt bedriver tandvård.

3 § Försäkringskassan lämnar statligt tandvårdsstöd för

 • 1. förebyggande tandvård, och
 • 2. tandvård som patienten behöver och som syftar till att åstadkomma
  • - frihet från smärta och sjukdomar,
  • - förmåga att äta, tugga och tala utan större hinder, eller
  • - ett utseendemässigt godtagbart resultat.

Tandvården ska syfta till att så långt möjligt bevara munnens vävnader. Behandlingens kvalitet och hållbarhet ska vägas mot kostnaderna.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, meddelar föreskrifter om vilka tandvårdsåtgärder som kan berättiga till ersättning enligt denna lag och under vilka förutsättningar ersättning kan lämnas för åtgärderna (ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder).

Allmänna bestämmelser om rätt till statligt tandvårdsstöd

4 § Statligt tandvårdsstöd får lämnas för tandvårdsåtgärder som slutförs från och med det år då patienten fyller 24 år. Bestämmelser om avgiftsfri tandvård för personer till och med det år då de fyller 23 år finns i 7 § 1 och 15 a § första stycket tandvårdslagen (1985:125). Lag (2016:1287).

Ändringar/Förarbeten (3)

5 § Statligt tandvårdsstöd får lämnas om patienten, när tandvårdsåtgärden påbörjas,

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1322

6 § Statligt tandvårdsstöd får inte lämnas för sådan tandvård som avses i 15 a § sjätte stycket tandvårdslagen (1985:125). Lag (2010:251).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:251

2 kap. Allmänt och särskilt tandvårdsbidrag samt tandvårdsersättning

Allmänt tandvårdsbidrag

1 § Allmänt tandvårdsbidrag får användas för betalning av ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder under en period av högst två år räknat från och med den 1 juli varje år, om patienten detta datum uppfyller kraven i 1 kap. 5 § 1 eller 2.

Varje bidrag får användas för betalning vid endast ett tillfälle. Lag (2011:1189).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1189

Särskilt tandvårdsbidrag

1 a § Särskilt tandvårdsbidrag får användas för betalning av ersättningsberättigande förebyggande tandvårdsåtgärder under två perioder om vardera högst sex månader varje år, räknat från och med den 1 januari respektive den 1 juli, om patienten

 • 1. detta datum uppfyller kraven i 1 kap. 5 § 1 eller 2, och
 • 2. när tandvårdsåtgärden påbörjas har en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför risk för försämrad tandhälsa.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om de sjukdomar och funktionsnedsättningar som avses i första stycket 2. Lag (2011:1189).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:1189, 2011:1189

Gemensamma bestämmelser om tandvårdsbidrag

2 § Tandvårdsbidrag får även användas för betalning enligt ett avtal om abonnemangstandvård, om avtalet innebär att vårdgivaren under en period av tre år till ett fast pris ska utföra den tandvård som patienten behöver i form av

 • 1. undersökningar och utredningar,
 • 2. hälsofrämjande insatser,
 • 3. behandling av sjukdoms- och smärttillstånd, samt
 • 4. reparativ vård.

Avtalet får även omfatta annan tandvård än som sägs i första stycket. Lag (2011:1189).

3 § Regeringen meddelar föreskrifter om tandvårdsbidragens storlek. Lag (2011:1189).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1189

Tandvårdsersättning

4 § För ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder som har slutförts under en ersättningsperiod om ett år, lämnas tandvårdsersättning med en viss andel av patientens sammanlagda kostnader, i den mån dessa överstiger det belopp som har fastställts enligt 6 § 1.

Kostnaderna beräknas med utgångspunkt i referenspriser för ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder. Kostnaden för en utförd åtgärd får dock inte beräknas högre än ett belopp motsvarande vårdgivarens pris för åtgärden för den aktuella patienten.

Ersättningsperioden enligt första stycket påbörjas när en första ersättningsberättigande åtgärd har slutförts. Vårdgivaren kan på patientens begäran anmäla hos Försäkringskassan att en ny ersättningsperiod ska påbörjas innan den tidigare ersättningsperioden har löpt ut.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, meddelar föreskrifter om anmälan enligt tredje stycket samt om när en ny ersättningsperiod ska börja löpa.

Lagrumshänvisningar hit (1)

4 a § Vid beräkning av tandvårdsersättning enligt 4 § ska sådana kostnader för tandvård, läkemedel eller övriga vårdprodukter som lagts till grund för beslut om ersättning enligt 10 § lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet medräknas. Lag (2013:517).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:517

5 § Tandvårdsersättning får inte lämnas för sådana tandvårdsåtgärder som omfattas av ett avtal om abonnemangstandvård enligt 2 §.

Tandvårdsersättning får inte heller lämnas för tandvårdsåtgärder till den del dessa betalas med tandvårdsbidrag. Lag (2011:1189).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1189

6 § Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, meddelar föreskrifter om

 • 1. vilket belopp som patientens sammanlagda tandvårdskostnader under ersättningsperioden ska överstiga för att tandvårdsersättning ska kunna lämnas,
 • 2. med vilken andel av patientens sammanlagda kostnader överstigande beloppet enligt 1 som tandvårdsersättning ska lämnas, samt
 • 3. referenspriser för ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder.

3 kap. Vårdgivare

Förutsättningar för att få statligt tandvårdsstöd

1 § För att en vårdgivare ska kunna få ersättning enligt denna lag ska vårdgivaren vara ansluten till Försäkringskassans elektroniska system för statligt tandvårdsstöd.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om kraven för och upphörande av anslutning till det elektroniska systemet för statligt tandvårdsstöd.

Vårdgivarens uppgiftsskyldighet

2 § Vårdgivaren är på begäran av Försäkringskassan eller domstol skyldig att i ärenden om statligt tandvårdsstöd lämna upplysningar samt visa upp journal och övrigt material som rör undersökning eller behandling av en patient.

Lagrumshänvisningar hit (1)

3 § Vårdgivaren ska till Försäkringskassan lämna uppgifter om

 • 1. utförd tandvård, och
 • 2. innehållet i ingångna avtal om abonnemangstandvård enligt 2 kap. 2 § och om ett sådant avtal har upphört att gälla i förtid.

Vårdgivaren ska till Socialstyrelsen lämna uppgifter om sina patienters tandhälsa.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vårdgivarens uppgiftsskyldighet i förhållande till Försäkringskassan och Socialstyrelsen och om den information som vårdgivaren ska lämna till en patient. Lag (2011:1189).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1189

4 kap. Övriga bestämmelser

Försäkringskassans uppgiftsskyldighet

1 § Försäkringskassan ska på begäran av en vårdgivare tillhandahålla de uppgifter som vårdgivaren behöver för att kunna beräkna en patients kostnad för tandvården.

Återbetalningsskyldighet

2 § Om en vårdgivare har fått ersättning enligt denna lag med ett för högt belopp, får Försäkringskassan kräva tillbaka den ersättning som felaktigt har betalats ut. Försäkringskassan får, i stället för att kräva återbetalning, räkna av beloppet från en annan fordran som vårdgivaren har på ersättning enligt denna lag.

Första stycket gäller inte särskilt tandvårdsbidrag, om vårdgivaren har haft skälig anledning att anta att patienten varit berättigad till sådant bidrag. Lag (2011:1189).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1189

3 § Försäkringskassan får kräva tillbaka den ersättning som har lämnats till en vårdgivare som har utfört en protetisk behandling som behöver göras om, under förutsättning att den nya behandlingen

 • 1. inte är ersättningsberättigande enligt vad som anges i föreskrifter som meddelats med stöd av 1 kap. 3 § tredje stycket, och
 • 2. utförs av en annan vårdgivare än den som utförde den behandling som behöver göras om.

Försäkringskassan får, i stället för att kräva återbetalning, räkna av beloppet från en annan fordran som vårdgivaren har på ersättning enligt denna lag.

Försäkringskassan får lämna ersättning till den vårdgivare som gör om behandlingen.

4 § Om patienten har lämnat ofullständiga eller oriktiga uppgifter som medfört att vårdgivaren inte har fått begärd ersättning från Försäkringskassan, får vårdgivaren kräva patienten på det belopp som utgör skillnaden mellan begärd och erhållen ersättning.

Förhandsprövning

5 § I fall som avses i 3 § första stycket, ska behovet av att göra om den protetiska behandlingen förhandsprövas av Försäkringskassan innan den nya behandlingen påbörjas.

Lagrumshänvisningar hit (2)

5 a § Försäkringskassan ska på ansökan av en patient eller en vårdgivare göra en förhandsprövning av om förutsättningarna för särskilt tandvårdsbidrag enligt 2 kap. 1 a § första stycket 2 är uppfyllda. Lag (2011:1189).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1189

6 § Försäkringskassan får besluta att en vårdgivare, för att kunna få ersättning för vissa tandvårdsåtgärder, i varje enskilt fall ska begära förhandsprövning hos Försäkringskassan, om

 • 1. vårdgivaren i väsentlig utsträckning har åsidosatt bestämmelserna i denna lag, eller i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, om vårdgivares skyldigheter eller förutsättningarna för ersättning, och
 • 2. det finns skäl att anta att vårdgivaren kommer att fortsätta att i väsentlig utsträckning åsidosätta bestämmelserna.

Ett beslut om förhandsprövning får gälla högst ett år. Beslutet får begränsas till att avse en viss behandlande tandläkare eller tandhygienist, en viss mottagning eller en viss åtgärd. Lag (2017:431).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:431

7 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om när förhandsprövning ska ske i andra fall än som avses i 5-6 §§. Lag (2011:1189).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1189

Ansökan om och utbetalning av statligt tandvårdsstöd

8 § För att vårdgivaren ska kunna få ersättning enligt denna lag, ska ansökan om ersättning ges in till Försäkringskassan inom två veckor från det att den tandvårdsåtgärd för vilken ersättning begärs har slutförts. Om det finns särskilda skäl, kan Försäkringskassan betala ut ersättning även om ansökan har kommit in för sent. Lag (2017:431).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:431

8 a § Försäkringskassan ska betala ut ersättning inom två veckor från det att ansökan kom in.

Om en vårdgivare inte fullgör sin uppgiftsskyldighet enligt 3 kap. 2 och 3 §§, får Försäkringskassan vänta med att betala ut ersättning till dess att rätten till ersättning har utretts. En sådan utredning före utbetalning får begränsas till att avse en viss behandlande tandläkare eller tandhygienist, en viss mottagning eller en viss åtgärd.

Utöver de fall som anges i andra stycket får Försäkringskassan betala ut ersättning senare än den tidpunkt som anges i första stycket om det finns särskilda skäl. Lag (2017:431).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:431

Överklagande m.m.

9 § Om inte annat följer av denna lag, gäller i tillämpliga delar följande bestämmelser i socialförsäkringsbalken för ärenden om statligt tandvårdsstöd:

107 kap. 9, 10, 12, 17 och 18 §§ om utmätning, preskription och skadestånd m.m.,

108 kap. 2, 11, 15, 16, 19 och 21 §§ samt 22 § första stycket om återbetalningsskyldighet och ränta m.m.,

110 kap. 13 §, 14 § 1 och 2 samt 31 § och 115 kap. 4 § om uppgiftsskyldighet m.m.,

113 kap. 2–17, 19, 20 och 21 §§ om ändring, omprövning och överklagande.

Bestämmelserna i 108 kap. 2, 11, 15, 16, 19 och 21 §§ samt 22 § första stycket socialförsäkringsbalken gäller dock inte i förhållande till vårdgivare.

Försäkringskassans beslut gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Lag (2017:431).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2010:1299, 2013:110, 2017:431

10 § Vårdgivaren får inte överklaga andra beslut av Försäkringskassan i ärenden om förhandsprövning än sådana som avses i 6 §. Beslut i ärenden om förhandsprövning enligt 5 § får dock överklagas av den vårdgivare som har utfört den behandling som behöver göras om.

11 § Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, meddelar föreskrifter om

 • 1. ansökan om samt beräkning och utbetalning av ersättning enligt denna lag,
 • 2. abonnemangstandvård, samt
 • 3. förhandsprövning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2008:145

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Prop. 2007/08:49, bet. 2007/08:SoU9, rskr. 2007/08:145, EGT149/1971 s2
Ikraft
2008-07-01
CELEX-nr
31971R1408
SFS-nummer
2008:145
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.
 • 2. För tandvårdsåtgärder som har påbörjats före ikraftträdandet gäller äldre ersättningsbestämmelser.
 • 3. Om förhandsprövning har begärts före ikraftträdandet, gäller äldre bestämmelser om förhandsprövning och ersättning för de tandvårdsåtgärder som omfattas av förhandsprövningen.
 • 4. En förutsättning för att kunna få ersättning enligt äldre bestämmelser är att vårdgivaren inom fyra månader från det att tandvårdsåtgärden slutfördes ansöker om ersättning hos Försäkringskassan. Detta gäller dock inte tandvårdsåtgärder som omfattas av en förhandsprövning som har begärts före den 1 juli 2008. För tandvårdsåtgärder som har slutförts före den 1 september 2009 får ansökan om ersättning göras hos Försäkringskassan fram till den 1 september 2011. Lag (2010:336).
 • 5. Det allmänna tandvårdsbidraget får inte användas för betalning enligt ett avtal om abonnemangstandvård, om patienten vid ikraftträdandet redan omfattas av ett gällande avtal om abonnemangstandvård. Äldre bestämmelser om ersättning gäller för avtal om abonnemangstandvård som ingåtts före ikraftträdandet.

Lag (2010:251) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:88, bet. 2009/10:SoU9, rskr. 2009/10:214
Omfattning
ändr. 1 kap. 6 §
Ikraft
2010-06-01
SFS-nummer
2010:251
Rubrik
Lag (2010:251) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

Förordning (2010:336) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:118, bet. 2009/10:SoU24, rskr. 2009/10:237
Omfattning
ändr. p 4 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft
2010-09-01
SFS-nummer
2010:336
Rubrik
Förordning (2010:336) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

Lag (2010:1299) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Omfattning
ändr. 4 kap. 9 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1299
Rubrik
Lag (2010:1299) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

Lag (2010:1322) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6, EUTL166/2004 s1, EGTL149/1971 s2
Ikraft
2011-01-01
CELEX-nr
32004R0883, 31971R1408
Omfattning
ändr. 1 kap. 5 §
SFS-nummer
2010:1322
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
 • 2. Äldre bestämmelser såvitt avser punkten 2 gäller fortfarande för den som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.
Rubrik
Lag (2010:1322) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

Lag (2011:1189) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:7, bet. 2011/12:SoU5, rskr. 2011/12:47
Ikraft
2012-01-01
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 1, 1 a, 2, 3, 5 §§, 3 kap. 3 §, 4 kap. 2, 7 §§, rubr. till 2 kap.;nya 2 kap. 1 a §, 4 kap. 5 a §, rubr. närmast före 2 kap. 1 a, 2 §§
SFS-nummer
2011:1189
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 i fråga om 3 kap. 3 § och i övrigt den 1 januari 2013.

Rubrik
Lag (2011:1189) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

Lag (2013:110) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Ikraft
2013-07-01
Omfattning
ändr. 4 kap. 9 §
SFS-nummer
2013:110
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2013:110) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

Lag (2013:517) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:150, bet. 2012/13:SoU23, rskr. 2012/13:269, EUTL88/2011 s45
Ikraft
2013-10-01
CELEX-nr
32011L0024
Omfattning
ny 2 kap. 4 a §
SFS-nummer
2013:517
Rubrik
Lag (2013:517) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

Lag (2016:1285) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:1, utg.omr. 9, bet. 2016/17:SoU1, rskr. 2016/17:127
Omfattning
ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:1285
Rubrik
Lag (2016:1285) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

Lag (2016:1286) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:1, utg.omr. 9, bet. 2016/17:SoU1, rskr. 2016/17:127
Omfattning
ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2016:1286
Rubrik
Lag (2016:1286) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

Lag (2016:1287) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:1, utg.omr. 9, bet. 2016/17:SoU1, rskr. 2016/17:127
Omfattning
ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2016:1287
Rubrik
Lag (2016:1287) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

Lag (2017:431) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:153, bet. 2016/17:SoU20, rskr. 2016/17:278
Omfattning
ändr. 4 kap. 6, 8, 9 §§;ny 4 kap. 8 a §
Ikraft
2017-07-01
SFS-nummer
2017:431
Rubrik
Lag (2017:431) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation