lagen.nu

Förordning (2008:1401) med instruktion för Diskrimineringsombudsmannen

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
2008-12-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:169
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-15

Uppgifter

1 § Diskrimineringsombudsmannen har de uppgifter som följer av diskrimineringslagen (2008:567), lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen och föräldraledighetslagen (1995:584).

Diskrimineringsombudsmannen ska, i relevanta delar, i sin årsredovisning redovisa resultatet av sin verksamhet fördelat på kvinnor och män.

2 § Diskrimineringsombudsmannen ska följa och analysera utvecklingen inom sitt ansvarsområde.

Ledning

3 § Diskrimineringsombudsmannen leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

4 § Ombudsmannen är myndighetschef.

Rådgivande organ

5 § Vid myndigheten ska det finnas ett råd.

Rådet har till uppgift att ge myndigheten råd och stöd genom att tillföra myndigheten sakkunskap och bredd i diskrimineringsfrågor och i andra frågor som har betydelse för verksamheten.

Rådet består av ombudsmannen, som är ordförande, och högst tio ledamöter som utses av ombudsmannen.

Personalansvarsnämnd

6 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

7 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Undantag från myndighetsförordningen

8 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten: 7 § om medverkan i EU- arbetet och annat internationellt samarbete.

Ärendenas handläggning

9 § Har upphävts genom förordning (2011:169).

10 § Myndigheten får bevilja den som på kallelse har inställt sig för att höras under utredningen av ett ärende skälig ersättning av allmänna medel för kostnader för resa och uppehälle.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2008:1401

Tryckt format (PDF)

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1401

Förordning (2011:169) om ändring i förordningen (2008:1401) med instruktion för Diskrimineringsombudsmannen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 9 §
Ikraft
2011-04-01
SFS-nummer
2011:169
Övergångsbestämmelse

Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 15–17 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.

Rubrik
Förordning (2011:169) om ändring i förordningen (2008:1401) med instruktion för Diskrimineringsombudsmannen
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation