lagen.nu

Förordning (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad
2008-12-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1566
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifter för att finansiera

 • 1. den del av verksamheten vid Energimarknadsinspektionen som sker enligt naturgaslagen (2005:403) och föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen (tillsynsavgift), och
 • 2. den del av verksamheten vid Statens energimyndighet (Energimyndigheten) som sker enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1938 av den 25 oktober 2017 om åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010 samt enligt lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen (försörjningstrygghetsavgift). Förordning (2018:1566).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:277, 2018:1566

1 a § Denna förordning är meddelad med stöd av

10 kap. 5 § naturgaslagen (2005:403) i fråga om 2 och 3 §§, 6 § första stycket, 7 och 10–12 §§,

8 § lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning i fråga om 2 och 3 §§, 8 § första stycket och 9–12 §§, och

8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Förordning (2015:297).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:297

1 b § Med undre värmevärde avses i denna förordning den värmemängd som utvecklas vid fullständig förbränning av 1 normalkubikmeter gas efter värmning eller kylning till temperaturen 25 grader Celsius och under ett tryck om 1,01325 bar (a) samt luftöverskott av samma temperatur och tryck som naturgasen, samt med förbränningsprodukterna kylda till 25 grader Celsius och med det vid förbränningen uppkomna vattnet i gasfas.

I övrigt har ord och uttryck i denna förordning samma betydelse som i naturgaslagen (2005:403). Förordning (2015:297).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:297

2 § Avgift enligt denna förordning ska betalas av den som innehar en naturgasledning och som överför naturgas i en uttagspunkt.

Den som överför naturgas uteslutande för egen räkning ska dock inte betala sådan avgift. Förordning (2015:297).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:297

Beräkning av avgifter

3 § Avgiften ska beräknas på den samlade energimängden i den naturgas som den som innehar en naturgasledning överför i uttagspunkter på naturgasledningen. Förordning (2015:297).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:297
4 § Har upphävts genom förordning (2015:297).
5 § Har upphävts genom förordning (2015:297).

Tillsynsavgift

6 § Tillsynsavgiften ska betalas till Energimarknadsinspektionen.

Energimarknadsinspektionen ska lämna uppgift till den avgiftsskyldige om storleken av den tillsynsavgift som ska betalas vid varje betalningstillfälle.

7 § Tillsynsavgiften uppgår till 0,05 öre per levererad kilowattimme undre värmevärde. Förordning (2015:297).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2012:277, 2014:346, 2015:297

Försörjningstrygghetsavgift

8 § Försörjningstrygghetsavgiften ska betalas till Energimyndigheten.

Energimyndigheten ska lämna uppgift till den avgiftsskyldige om storleken av den försörjningstrygghetsavgift som ska betalas vid varje betalningstillfälle. Förordning (2012:277).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:859, 2012:277

9 § Försörjningstrygghetsavgiften uppgår till 0,05 öre per levererad kilowattimme undre värmevärde. Förordning (2015:297).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2009:859, 2014:346, 2015:297

Rapportering

10 § Den som är avgiftsskyldig enligt denna förordning ska senast en månad efter utgången av varje kalenderkvartal till Energimarknadsinspektionen rapportera energimängden i den naturgas som överförts i uttagspunkterna angivet i kilowattimmar undre värmevärde.

Energimarknadsinspektionen ska vidarebefordra uppgifter som lämnas enligt första stycket till Energimyndigheten. Förordning (2015:297).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:277, 2015:297

Betalning

11 § Den som är avgiftsskyldig enligt denna förordning ska efter debitering betala avgiften kvartalsvis senast två månader efter utgången av varje kvartal.

Bemyndigande

12 § Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om hur överföring av naturgas ska rapporteras. Förordning (2012:277).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:277

Överklagande

13 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:1039).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1039

Ändringar och övergångsbestämmelser

2008:1330

Tryckt format (PDF)

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Ikraft
2009-02-01
SFS-nummer
2008:1330
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2009, då förordningen (2000:672) om naturgasavgift ska upphöra att gälla.
 • 2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om avgifter hänförliga till tiden före ikraftträdandet.
 • 3. Vid fullgörandet av rapporteringsskyldigheten enligt 10 § första stycket ska den avgiftsskyldige när det gäller första kvartalet 2009 lämna särskild uppgift om den mängd naturgas som överförts under januari månad.

Förordning (2009:859) om ändring i förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8, 9 §§
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:859
Rubrik
Förordning (2009:859) om ändring i förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Förordning (2012:277) om ändring i förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL295/2010 s1
Ikraft
2012-07-01
CELEX-nr
32010R0994
Omfattning
ändr. 1, 7, 8, 10, 12 §§
SFS-nummer
2012:277
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana avgifter som avser tid före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2012:277) om ändring i förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Förordning (2014:346) om ändring i förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7, 9 §§
Ikraft
2014-07-01
SFS-nummer
2014:346
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana avgifter som avser tid före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2014:346) om ändring i förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Förordning (2015:297) om ändring i förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 4, 5 §§;ändr. 2, 3, 7, 9, 10 §§;nya 1 a, 1 b §§
Ikraft
2015-07-01
SFS-nummer
2015:297
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana avgifter som avser tid före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2015:297) om ändring i förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Förordning (2018:1039) om ändring i förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1039
Rubrik
Förordning (2018:1039) om ändring i förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Förordning (2018:1566) om ändring i förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2018-10-08
SFS-nummer
2018:1566
Rubrik
Förordning (2018:1566) om ändring i förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation