lagen.nu

Förordning (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

Departement
Infrastrukturdepartementet RST US
Utfärdad
2008-12-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:395
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-24

Uppgifter

1 § Transportstyrelsen har till huvuduppgift att svara för regelgivning, tillståndsprövning och tillsyn inom transportområdet.

Transportstyrelsen ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Verksamheten ska särskilt inriktas på att bidra till ett internationellt konkurrenskraftigt, miljöanpassat och säkert transportsystem. Förordning (2010:182).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:1451, 2010:182

2 § Transportstyrelsens tillsyn ska, i enlighet med de föreskrifter som gäller för varje område, utövas

 • 1. över järnvägs-, tunnelbane- och spårvägssystemen,
 • 2. över den civila sjöfarten, särskilt sjösäkerheten, sjöfartsskyddet och hamnskyddet,
 • 3. över den civila luftfarten, särskilt flygsäkerheten och luftfartsskyddet, och
 • 4. inom vägtransportsystemet.

3 § Transportstyrelsen ska särskilt ansvara för frågor om

 • 1. krav på infrastruktur, fordon, fartyg och luftfartyg,
 • 2. kompetenskrav och behörigheter,
 • 3. krav på infrastrukturförvaltare, trafikorganisatörer och trafikföretag,
 • 4. trafikregler, nyttjande av infrastruktur, anläggningar och service,
 • 5. villkor för marknadstillträde och konkurrensvillkor, och
 • 6. villkor för resenärer och de som köper godstransporttjänster. Förordning (2012:792).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:792

4 § Transportstyrelsen ska inom sitt ansvarsområde fullgöra uppgifter enligt EU-rättsakter och andra internationella överenskommelser.

Transportstyrelsen ska särskilt biträda regeringen med beredningen av ärenden i det internationella samarbetet inom

 • 1. Internationella sjöfartsorganisationen (IMO),
 • 2. Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO),
 • 3. Organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF), och
 • 4. Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (UNECE) i transportfrågor. Förordning (2012:792).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:790, 2012:792

4 a § Transportstyrelsen ska anmäla till OTIF vilka linjer till sjöss som ska föras in i eller strykas från CIV- respektive CIM-listan enligt artikel 24 i fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999. Transportstyrelsen ska också ge in ansökningar om validering av teknisk standard och antagande av teknisk föreskrift enligt artikel 5 och 6 i bihang F till fördraget. Förordning (2015:347).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:347

5 § Transportstyrelsen ska svara för

 • 1. register över järnvägsinfrastruktur och järnvägsfordon,
 • 2. luftfartygs- och inskrivningsregistret,
 • 3. fartygs- och sjömansregistret,
 • 4. registrering av avtal om båtbyggnadsförskott, och
 • 5. vägtrafikregistret.

6 § Transportstyrelsen har myndighetsansvar för flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart.

Transportstyrelsen ska upprätta avtal med Försvarsmakten i fråga om den praktiska tillämpningen av myndighetsansvaret för flygtrafiktjänst som berör militär luftfart.

7 § Transportstyrelsen får ingå avtal med behöriga myndigheter i andra länder om erkännande av svenska behörighetsbevis på sjöfartsområdet. Förordning (2015:10).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2009:1451, 2015:10, 2010:1837

8 § Transportstyrelsen ska utöver sin tillsyn enligt järnvägslagen (2004:519) övervaka att marknaderna för järnvägstjänster, inklusive marknaderna för järnvägstransporter, fungerar effektivt ur ett konkurrensperspektiv.

Myndighetschefen är den befattningshavare som avses i 8 kap. 3 c och 3 d §§ järnvägslagen. Förordning (2015:362).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:362
(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

9 § Transportstyrelsen får sälja uppgifter till myndigheter och enskilda ur den del av vägtrafikregistret som avser fordonsregistrering och som styrelsen för enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister. Uppgifter får lämnas ut på terminal, på medium för automatisk databehandling eller på annat sätt.

Uppgifter som avser den registrerades personliga förhållanden får inte säljas, om de kan antas utgöra ett hot mot dennes personliga integritet.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:395
(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

9 § Transportstyrelsen får sälja uppgifter till myndigheter och enskilda ur den del av vägtrafikregistret som avser registrering av fordon och som framgår av bilaga 1 avsnitt 1 och 2 vägtrafikdataförordningen (2019:382). Uppgifter får lämnas ut på terminal, på medium för automatisk databehandling eller på annat sätt.

Uppgifter som avser den registrerades personliga förhållanden får inte säljas, om de kan antas utgöra ett hot mot dennes personliga integritet. Förordning (2019:395).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:395

10 § Transportstyrelsen ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag. Förordning (2010:182).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:182

10 a § Transportstyrelsen ska för den operativa verksamhet som myndigheten bedriver för att fullgöra Sveriges förpliktelser som flaggstat ha ett kvalitetsledningssystem i enlighet med artikel 8.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/21/EG av den 23 april 2009 om fullgörande av flaggstatsförpliktelser. Förordning (2011:674).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:674

11 § Transportstyrelsen ska årligen

 • 1. redovisa myndighetens åtgärder för att bidra till ett klimateffektivt transportsystem,
 • 2. redovisa resultatet av myndighetens tillsyn av statlig verksamhet, och
 • 3. bistå Trafikanalys i dess uppdrag att till regeringen redovisa en uppföljning av de transportpolitiska målen. Förordning (2015:10).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:182, 2015:10

11 a § Transportstyrelsen ska svara för forskning och innovation som motiveras av myndighetens uppgifter. Förordning (2013:169).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:169

Samverkan

12 § Transportstyrelsen ska samråda med Konkurrensverket i konkurrensfrågor och anmäla missförhållanden till verket.

12 a § Transportstyrelsen får inom sitt verksamhetsområde samverka med andra aktörer och vidta åtgärder i syfte att nå det transportpolitiska hänsynsmålet om säkerhet. De åtgärder som vidtas ska på ett effektivt sätt bidra till att målet uppfylls. Förordning (2015:10).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:10

12 b § Transportstyrelsen får inom sitt verksamhetsområde samverka med, lämna bistånd till och i övrigt bedriva uppdragsverksamhet gentemot utländska myndigheter och organisationer i frågor som främst rör regelutveckling och certifiering. Förordning (2015:10).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:10

13 § Transportstyrelsen ska inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag för tillämpningen av 5 kap. miljöbalken. Förordning (2011:1226).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:182, 2011:1226

14 § Transportstyrelsen ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Transportstyrelsen ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs. Förordning (2011:1226).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1226

Ledning

15 § Transportstyrelsen leds av en styrelse. Förordning (2010:182).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:182

16 § Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter. Förordning (2010:182).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:182

Delegering

16 a § Styrelsen får överlåta till myndighetschefen att besluta Transportstyrelsens föreskrifter. Förordning (2010:182).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:182

16 b § Bestämmelsen i 16 a § gäller inte föreskrifter som har särskild principiell betydelse eller annars är av större vikt. Förordning (2010:182).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:182

Anställningar

17 § Generaldirektören är myndighetschef.

17 a § Vid Transportstyrelsen finns en överdirektör. Förordning (2016:142).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:142

Personalansvarsnämnd

18 § Vid Transportstyrelsen ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

19 § Transportstyrelsen ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228) och personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

20 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för verksamhet som avses i 9 och 12 b §§.

För verksamhet som avses i 9 § ska avgift inte tas ut när Transportstyrelsen med myndighetens standardiserade tekniska lösningar till statliga myndigheter tillhandahåller sådan grunddata om fordon och fordonsägare ur vägtrafikregistret som anges i 21 §.

Avgiftsfrihet enligt andra stycket gäller inte för Affärsverket svenska kraftnät, Luftfartsverket eller Sjöfartsverket eller om den myndighet som tar emot uppgifterna ska använda dem i uppdrags- eller försäljningsverksamhet. Förordning (2018:133).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2010:1837, 2015:10, 2018:133

21 § Med grunddata enligt 20 § andra stycket avses följande uppgifter i bilaga 1 till förordningen (2001:650) om vägtrafikregister.

 • 1. Fordonsuppgifter enligt punkt 1: samtliga uppgifter.
 • 2. Ägaruppgifter enligt punkt 2: samtliga uppgifter.
 • 3. Allmänna uppgifter enligt punkt 3: avregistrering, avställning, försäkring, importör som för in motorfordon, innehav av fordon på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt, körförbud, påställning, registrering och skatter.
 • 4. Uppgifter från besiktning, efterkontroll och flygande inspektion enligt punkt 4: besiktningsorgan och besiktningsstation där besiktningen utförts, datum och klockslag då besiktningen utförts, datum när besiktningen senast ska ha skett, föreläggande om besiktning med angivande av senaste datum för föreläggandet, godkänt besiktningsresultat, lämplighetsbesiktning, mätvärden, underkänt besiktningsresultat och vägmätarställning. Förordning (2018:133).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:133

Ändringar och övergångsbestämmelser

2008:1300

Tryckt format (PDF)

Departement
Infrastrukturdepartementet RST US
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1300

Förordning (2009:1451) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 7 §§
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1451
Rubrik
Förordning (2009:1451) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

Förordning (2010:182) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 10, 11, 13, 15, 16 §§;nya 16 a, 16 b §§, rubr. närmast före 16 a §
Ikraft
2010-04-01
SFS-nummer
2010:182
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2010 i fråga om 16 b §, den 1 juli 2010 i fråga om 15-16 a §§ och i övrigt den 1 april 2010.

Rubrik
Förordning (2010:182) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

Förordning (2010:790) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2010-08-01
SFS-nummer
2010:790
Rubrik
Förordning (2010:790) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

Förordning (2010:1837) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 7 §;ändr. 20 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1837
Rubrik
Förordning (2010:1837) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

Förordning (2011:674) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL131/2009 s132
Ikraft
2012-06-17
CELEX-nr
32009L0021
Omfattning
ny 10 a §
SFS-nummer
2011:674
Rubrik
Förordning (2011:674) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

Förordning (2011:1226) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 13, 14 §§
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1226
Rubrik
Förordning (2011:1226) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

Förordning (2012:792) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:792
Rubrik
Förordning (2012:792) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

Förordning (2013:169) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 11 a §
Ikraft
2013-05-01
SFS-nummer
2013:169
Rubrik
Förordning (2013:169) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

Förordning (2015:10) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 11, 20 §§;nya 7, 12 a, 12 b §§
Ikraft
2015-03-01
SFS-nummer
2015:10
Rubrik
Förordning (2015:10) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

Förordning (2015:347) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 4 a §
Ikraft
2015-06-12
SFS-nummer
2015:347
Rubrik
Förordning (2015:347) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

Förordning (2015:362) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2015-07-01
SFS-nummer
2015:362
Rubrik
Förordning (2015:362) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

Förordning (2016:142) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 17 a §
Ikraft
2016-04-15
SFS-nummer
2016:142
Rubrik
Förordning (2016:142) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

Förordning (2018:133) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 20 §;ny 21 §
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:133
Rubrik
Förordning (2018:133) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

Förordning (2019:395) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:395
Rubrik
Förordning (2019:395) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation