lagen.nu

Förordning (2008:1272) om Swedfund International AB:s stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2008-12-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1038
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-06-21

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om stöd som Swedfund International AB (Swedfund) får pröva enligt lagen (2008:1271) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till Swedfund International AB. Förordning (2012:754).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:754

Definitioner

2 § Med små och medelstora svenska företag avses i denna förordning företag eller koncerner som

 • 1. bedriver verksamhet i Sverige,
 • 2. har färre än 250 anställda, och
 • 3. har en årsomsättning som motsvarar högst 50 miljoner euro och en balansomslutning som motsvarar högst 43 miljoner euro per år. Förordning (2012:754).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:754

3 § Med samarbetsföretag avses i denna förordning ett privat, inregistrerat företag i ett land där Swedfund får verka (samarbetsland). Förordning (2012:754).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:754

Syfte med stödet

4 § Stödet syftar till att bidra till att främja tillväxten av uthålliga, lönsamma och produktiva små och medelstora företag i de länder där Swedfund får verka. Förordning (2012:754).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:754

Förutsättningar för stöd och dess omfattning

5 § Swedfund får i mån av tillgång på medel besluta om stöd i form av avskrivningslån.

Ansökningar om stöd görs hos Swedfund.

Avskrivningslån lämnas som stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. De uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 6.1, 6.3 och 6.4 i kommissionens förordning ska utföras av Swedfund. Förordning (2016:607).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:607

6 § Stöd får ges till små och medelstora svenska företag om följande kriterier är uppfyllda.

 • 1. Det finns ett angivet samarbetsföretag i samarbetslandet.
 • 2. Stödprojektet står på en sund affärsmässig grund och kan avse såväl varor som tjänster.
 • 3. Utrustning som motsvarar minst lånedelens storlek ges som gåva till samarbetsföretaget. Förordning (2012:754).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:754

7 § Stödet får omfatta högst 49 procent av den beräknade totalkostnaden för projektet.

Stöd får inte ges för investeringar i fast egendom eller byggnader eller för rörelsekostnader som hänför sig till normal drift.

Inslaget av stöd av mindre betydelse enligt 5 § tredje stycket ska motsvara det belopp som avskrivningslån beviljas med. Förordning (2012:754).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:754

8 § Ett beslut om stöd ska omedelbart hävas och avskrivningslån ska sägas upp till omedelbar betalning om

 • 1. stödet beviljats på grund av en oriktig eller ofullständig uppgift av sökanden,
 • 2. den som beviljats stöd på ett allvarligt sätt bryter mot villkor som gäller för stödet, eller
 • 3. något annat förhållande inträffar som innebär att låntagaren med hänsyn till syftet med lånet uppenbarligen inte bör få ha kvar detta.

Vid ett förhållande som avses i första stycket 1 eller 2 får lånet krävas tillbaka inom tio år från det att lånebeloppet betalades ut. Förordning (2016:607).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2012:754, 2013:478, 2016:607

9 § Swedfund ska redovisa verksamhetens utfall och resultat i sin årsredovisning i förhållande till målen för Swedfunds verksamhet. Förordning (2012:754).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:754

Övriga frågor

10 § I ärenden enligt denna förordning tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen:

5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,

6 § om service,

7 § om tillgänglighet,

8 § om samverkan,

9 § om utgångspunkter för handläggningen,

10 § om partsinsyn,

11 § om åtgärder om handläggningen försenas,

13 § om tolkning och översättning,

– 16–18 §§ om jäv,

22 § om hur ankomstdagen för handlingar bestäms,

23 § om utredningsansvaret,

24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

25 § om kommunikation,

26 § om remiss,

27 § om dokumentation av uppgifter,

31 § om dokumentation av beslut,

32 § om motivering av beslut, och

33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till. Förordning (2018:1038).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1038

11 § Beslut i ärenden enligt denna förordning får inte överklagas.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar och övergångsbestämmelser

2008:1272

Tryckt format (PDF)

Departement
Utrikesdepartementet
Förarbeten
EGTL379/2006 s5-10
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1272
CELEX-nr
32006R1998

Förordning (2012:754) om ändring i förordningen (2008:1272) om Swedfund International AB:s stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 §§
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:754
Rubrik
Förordning (2012:754) om ändring i förordningen (2008:1272) om Swedfund International AB:s stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer

Förordning (2013:478) om ändring i förordningen (2008:1272) om Swedfund International AB:s stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2013-07-01
SFS-nummer
2013:478
Rubrik
Förordning (2013:478) om ändring i förordningen (2008:1272) om Swedfund International AB:s stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer

Förordning (2016:607) om ändring i förordningen (2008:1272) om Swedfund International AB:s stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5, 8 §§
Ikraft
2016-07-01
SFS-nummer
2016:607
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.
 • 2. Bestämmelserna i 8 § i den nya lydelsen tillämpas även för stöd som lämnats före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2016:607) om ändring i förordningen (2008:1272) om Swedfund International AB:s stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer

Förordning (2018:1038) om ändring i förordningen (2008:1272) om Swedfund International AB:s stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1038
Rubrik
Förordning (2018:1038) om ändring i förordningen (2008:1272) om Swedfund International AB:s stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation