lagen.nu

Lag (2008:1271) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till Swedfund International AB

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2008-12-04
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Swedfund International AB prövar frågor om statligt stöd till små och medelstora svenska företag för investeringar i Swedfunds samarbetsländer.

2 § Regeringen meddelar föreskrifter om handläggningen av ärenden som avses i denna lag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2008:1271

Tryckt format (PDF)

Departement
Utrikesdepartementet
Förarbeten
Prop. 2008/09:52, bet. 2008/09:UU9, rskr. 2008/09:74
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1271
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
  • 2. Ärenden som har inkommit till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) före ikraftträdandet ska alltjämt handläggas av Sida.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation