lagen.nu

Lag (2008:112) om ekodesign

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2008-03-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:800
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Lagens syfte

1 § Denna lag syftar till att främja en effektiv energianvändning och en låg miljöpåverkan av energirelaterade produkter och energirelaterade delar av sådana produkter genom att miljöaspekter integreras i produktdesignen för att förbättra produktens eller delens miljöprestanda under hela dess livscykel (ekodesign). Lag (2011:395).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:395

Definitioner

2 § Med en energirelaterad produkt och en energirelaterad del avses en produkt respektive en del som omfattas av föreskrifter enligt 4 § första stycket eller av föreskrifter i en genomförandeåtgärd enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter (omarbetning). Lag (2011:395).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:285, 2011:395

3 § Med en representant avses en fysisk eller juridisk person som är etablerad inom Europeiska unionen och som av en tillverkare fått skriftlig fullmakt att handla på dennes vägnar i fråga om samtliga eller vissa av förpliktelserna och formaliteterna i denna lag eller i genomförandeåtgärder enligt artikel 15 i direktiv 2009/125/EG.

Med en importör avses en fysisk eller juridisk person som är etablerad inom Europeiska unionen och som inom sin näringsverksamhet släpper ut en produkt från tredjeland på unionsmarknaden. Lag (2011:395).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:285, 2011:395

Lagens omfattning

4 § Regeringen får meddela föreskrifter om vilka typer av produkter och delar som ska omfattas av lagens bestämmelser. Sådana föreskrifter får bara avse produkter och delar som varit föremål för genomförandeåtgärder enligt artikel 15 i direktiv 2009/125/EG.

Föreskrifter enligt första stycket får inte avse produkter eller delar som är avsedda att stadigvarande ingå i byggnadsverk och som omfattas av bestämmelserna i plan- och bygglagen (2010:900) och de föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen. Lag (2011:396).

Ändringar/Förarbeten (4)

Utformning av produkter

5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att miljöaspekter ska integreras i produktdesignen beträffande energirelaterade produkter och energirelaterade delar i syfte att förbättra produktens eller delens miljöprestanda under hela dess livscykel. Lag (2011:395).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:395

Tillverkares ansvar

6 § En energirelaterad produkt eller en energirelaterad del får släppas ut på unionsmarknaden eller tas i bruk inom unionen endast om den uppfyller de krav som ställs i föreskrifter som meddelats med stöd av 5 § eller i en genomförandeåtgärd enligt artikel 15 i direktiv 2009/125/EG.

Innan en energirelaterad produkt eller en energirelaterad del släpps ut på unionsmarknaden eller tas i bruk inom unionen ska tillverkaren eller dennes representant se till att det görs en bedömning av om produkten eller delen överensstämmer med de krav som ställs i föreskrifter som meddelats med stöd av 5 § eller i föreskrifter i en genomförandeåtgärd enligt artikel 15 i direktiv 2009/125/EG (bedömning av överensstämmelse).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur denna bedömning av överensstämmelse ska gå till. Lag (2011:395).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:285, 2011:395

7 § Innan en energirelaterad produkt eller en energirelaterad del släpps ut på unionsmarknaden eller tas i bruk inom unionen ska

  • a) en EU-försäkran utfärdas av produktens eller delens tillverkare eller dennes representant om att produkten eller delen överensstämmer med de krav som anges i de föreskrifter som meddelats med stöd av 5 § eller i föreskrifter i en genomförandeåtgärd enligt artikel 15 i direktiv 2009/125/EG (EU-försäkran om överensstämmelse), och
  • b) produkten eller delen förses med CE-märkning.

Tillverkaren eller dennes representant svarar för att produkten eller delen uppfyller kraven enligt första stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om de upplysningar som ska lämnas i en EU-försäkran om överensstämmelse. Lag (2011:395).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:285, 2011:395

8 § En energirelaterad produkt eller del får CE-märkas endast om den uppfyller de krav som ställs i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen eller i föreskrifter i en genomförandeåtgärd enligt artikel 15 i direktiv 2009/125/EG.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om CE-märkning av energirelaterade produkter och delar.

För CE-märkning gäller vidare bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. Lag (2011:800).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2010:285, 2011:395, 2011:800

9 § En EU-försäkran om överensstämmelse och den dokumentation som legat till grund för bedömningen av överensstämmelse ska finnas tillgänglig hos tillverkaren eller dennes representant tills tio år har förflutit sedan den sista energirelaterade produkten tillverkades.

På begäran av en tillsynsmyndighet ska tillverkaren eller dennes representant ställa dokumentationen enligt första stycket till myndighetens förfogande inom tio dagar från det att begäran har mottagits av tillverkaren eller dennes representant. Denna skyldighet gäller gentemot alla tillsynsmyndigheter i Europeiska unionens medlemsstater. Lag (2011:395).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:395

Informationsskyldighet

10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att en tillverkare av en energirelaterad produkt eller del eller dennes representant ska, på det sätt som denne anser lämpligt, se till att konsumenter får

  • a) den information som är nödvändig för att kunna använda produkten eller delen energieffektivt och med låg miljöpåverkan, och
  • b) information om dels alla miljöaspekter som är knutna till produkten eller delen under dess livscykel, dels fördelarna med ekodesign, om så krävs i den relevanta genomförandeåtgärden. Lag (2011:395).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:395

Importörers ansvar

11 § Om tillverkaren inte är etablerad inom Europeiska unionen och inte har någon representant inom unionen svarar en energirelaterad produkts eller energirelaterad dels importör för de skyldigheter som enligt denna lag eller enligt föreskrifter i en genomförandeåtgärd enligt artikel 15 i direktiv 2009/125/EG åvilar tillverkaren eller dennes representant.

Om det i ett fall som anges i första stycket saknas importör åvilar dessa skyldigheter varje fysisk eller juridisk person som släpper ut en energirelaterad produkt eller del på unionsmarknaden eller tar den i bruk inom unionen. Lag (2011:395).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:285, 2011:395

Demonstration på mässor och liknande

12 § Energirelaterade produkter eller delar får demonstreras på handelsmässor, utställningar, demonstrationer och liknande även om kraven i 5–8 och 10 §§, i föreskrifter som har meddelats med stöd av 5, 6, 8 och 10 §§ och i verkställighetsföreskrifter enligt 7 § inte har uppfyllts. Detta gäller dock bara under förutsättning att det synligt anges att produkten eller delen inte kommer att släppas ut på unionsmarknaden eller tas i bruk inom unionen förrän kraven har uppfyllts. Lag (2011:395).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:395

Tillsyn

13 § Den eller de myndigheter som regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten) ska se till att denna lag, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen samt föreskrifterna i en genomförandeåtgärd enligt artikel 15 i direktiv 2009/125/EG följs. Detta gäller dock bara i den utsträckning som det inte finns relevanta bestämmelser om tillsyn i någon annan författning. Lag (2011:395).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:285, 2011:395

14 § En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen samt föreskrifterna i en genomförandeåtgärd enligt artikel 15 i direktiv 2009/125/EG ska följas. Ett föreläggande eller förbud får förenas med vite. Lag (2011:395).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:285, 2011:395

15 § Ett föreläggande enligt 14 § får avse att en tillverkare, dennes representant eller den person som avses i 11 § ska tillhandahålla de upplysningar, handlingar, varuprover och liknande som behövs för tillsynen. Ett sådant föreläggande gäller omedelbart.

Lagrumshänvisningar hit (1)

16 § För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har tillsynsmyndigheten rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som har anknytning till den verksamhet som tillsynen avser, dock inte bostäder.

Polismyndigheten ska lämna det biträde som behövs för tillsynen.

Kostnader för provtagning

17 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för en tillverkare av energirelaterade produkter och delar eller dennes representant att ersätta tillsynsmyndighetens kostnader för provtagning och undersökning av prov. Sådana föreskrifter får dock bara avse fall då produkten eller delen visat sig inte uppfylla de krav som gäller enligt denna lag, enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt föreskrifter i en genomförandeåtgärd enligt artikel 15 i direktiv 2009/125/EG. Lag (2011:395).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:285, 2011:395

Överklagande

18 § Tillsynsmyndighetens beslut enligt 14 och 15 §§ får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Ett föreläggande angående en tillverkares eller dennes representants skyldigheter enligt 9 § andra stycket får dock inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2008:112

Tryckt format (PDF)

Departement
Miljö- och energidepartementet
Förarbeten
Prop. 2007/08:36, bet. 2007/08:NU6, rskr. 2007/08:140, EUTL191/2005 s29
Ikraft
2008-05-01
SFS-nummer
2008:112
CELEX-nr
32005L0032

Lag (2010:285) om ändring i lagen (2008:112) om ekodesign

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:93, bet. 2009/10:NU15, rskr. 2009/10:218
Ikraft
2010-07-01
Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 17 §§
SFS-nummer
2010:285
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.
  • 2. Bestämmelserna i 13, 14 och 17 §§ i deras nya lydelse tillämpas även på sådana genomförandeåtgärder enligt artikel 15 i direktiv 2005/32/EG som trätt i kraft före den 1 juli 2010.
Rubrik
Lag (2010:285) om ändring i lagen (2008:112) om ekodesign

Lag (2010:920) om ändring i lagen (2008:112) om ekodesign

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2011-05-02
SFS-nummer
2010:920
Rubrik
Lag (2010:920) om ändring i lagen (2008:112) om ekodesign

Lag (2011:395) om ändring i lagen (2008:112) om ekodesign

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:61, bet. 2010/11:NU17, rskr. 2010/11:198, EUTL285/2009 s10
Ikraft
2011-05-01
CELEX-nr
32009L0125
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 §§
SFS-nummer
2011:395
Rubrik
Lag (2011:395) om ändring i lagen (2008:112) om ekodesign

Lag (2011:396) om ändring i lagen (2010:920) om ändring i lagen (2008:112) om ekodesign

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:61, bet. 2010/11:NU17, rskr. 2010/11:198
Omfattning
ändr. 4 § i 2010:920
SFS-nummer
2011:396
Rubrik
Lag (2011:396) om ändring i lagen (2010:920) om ändring i lagen (2008:112) om ekodesign

Lag (2011:800) om ändring i lagen (2008:112) om ekodesign

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:80, bet. 2010/11:NU25, rskr. 2010/11:272, EUTL218/2008 s30
Ikraft
2011-08-01
CELEX-nr
32008R0765
Omfattning
ändr. 8 §
SFS-nummer
2011:800
Rubrik
Lag (2011:800) om ändring i lagen (2008:112) om ekodesign
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation