lagen.nu

Lag (2008:1049) om förbud mot utsläppande på marknaden av päls av katt och hund m.m.

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2008-11-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:708
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-01

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1523/2007 av den 11 december 2007 om att förbjuda utsläppande på marknaden samt import till eller export från gemenskapen av päls av katt och hund och varor som innehåller sådan päls.

De begrepp som används i denna lag har samma betydelse som i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1523/2007.

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de föreskrifter som behövs som komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1523/2007.

Tillsyn

3 § Tillsyn över efterlevnaden av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1523/2007 utövas av Statens jordbruksverk (tillsynsmyndigheten).

4 § Tillsynsmyndigheten har i den utsträckning som behövs för tillsynen rätt att

  • 1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, och
  • 2. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen där det finns skäl att misstänka att sådana varor som omfattas av förbudet i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1523/2007 förvaras eller bjuds ut till försäljning och där göra undersökningar och ta prover.

Rätten till tillträde gäller inte bostäder.

5 § Den som är föremål för tillsyn ska tillhandahålla den hjälp som behövs för att tillsynen ska kunna genomföras.

6 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1523/2007, den här lagen och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen ska följas.

Lagrumshänvisningar hit (1)

7 § Tillsynsmyndigheten får besluta om att ta hand om en vara som har släppts ut på marknaden eller som uppenbart är avsedd att släppas ut på marknaden i strid med förbudet i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1523/2007. Tillsynsmyndighetens beslut gäller omedelbart, om inte myndigheten bestämmer annat.

Tillsynsmyndigheten ska på ägarens bekostnad förstöra en vara som tagits om hand när beslutet om omhändertagande vunnit laga kraft.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Hjälp av Polismyndigheten

8 § Polismyndigheten ska lämna tillsynsmyndigheten den hjälp som behövs vid tillsynen.

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om

  • 1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller
  • 2. det annars finns synnerliga skäl. Lag (2014:708).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:708

Straff

9 § Till böter döms den som med uppsåt bryter mot Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1523/2007 genom att på marknaden släppa ut päls av katt eller hund eller varor som innehåller sådan päls.

Till böter döms även den som i näringsverksamhet av oaktsamhet bryter mot det förbud som avses i första stycket.

Om gärningen är att anse som ringa, döms inte till ansvar. En gärning är att anse som ringa om den framstår som obetydlig med hänsyn till intresset av att skydda konsumenterna från att päls av katt och hund förekommer på marknaden.

10 § Bestämmelser om straff för olovlig import och export av sådana varor som omfattas av förbudet i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1523/2007 finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

Förverkande

11 § Om det inte är uppenbart oskäligt ska utbyte av brott enligt denna lag förklaras förverkat.

Överklagande

12 § Tillsynsmyndighetens beslut enligt 6 och 7 §§ får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2008:1049

Tryckt format (PDF)

Departement
Näringsdepartementet RSL
Förarbeten
Prop. 2008/09:26, bet. 2008/09:MJU5, rskr. 2008/09:44, EUTL343/2007 s1
Ikraft
2008-12-31
SFS-nummer
2008:1049
CELEX-nr
32007R1523

Lag (2014:708) om ändring i lagen (2008:1049) om förbud mot utsläppande på marknaden av päls av katt och hund m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 8 §, rubr. närmast före 8 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:708
Rubrik
Lag (2014:708) om ändring i lagen (2008:1049) om förbud mot utsläppande på marknaden av päls av katt och hund m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation