lagen.nu

Lag (2008:1048) om skyldighet för kommunerna att lämna uppgifter om djurskydd m.m.

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2008-11-27
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-01

1 § En kommun är skyldig att på begäran av länsstyrelsen i det län där kommunen är belägen till länsstyrelsen lämna sådana uppgifter från sitt arkiv om djurskyddsverksamhet och om offentlig kontroll av livsmedel och foder i primärproduktionen som kan antas vara av betydelse för länsstyrelsens verksamhet inom dessa områden.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2008:1048

Tryckt format (PDF)

Departement
Näringsdepartementet RSL
Förarbeten
Prop. 2008/09:13, bet. 2008/09:MJU6, rskr. 2008/09:45
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1048
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation