lagen.nu

Förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2008-11-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1518
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-09-01

Uppgifter

Verksamhetsområde

1 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ansvar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret. Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en olycka, kris, krig eller krigsfara.

Myndigheten ska

 • 1. utveckla och stödja arbetet med civilt försvar,
 • 2. utveckla och stödja samhällets beredskap mot olyckor och kriser och vara pådrivande i arbetet med förebyggande och sårbarhetsreducerande åtgärder,
 • 3. arbeta med och verka för samordning mellan berörda samhällsaktörer för att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig och krigsfara,
 • 4. bidra till att minska konsekvenser av olyckor, kriser, krig och krigsfara,
 • 5. följa upp och utvärdera samhällets arbete med krisberedskap och civilt försvar,
 • 6. se till att utbildning och övningar kommer till stånd inom myndighetens ansvarsområde, och
 • 7. företräda det civila försvaret på central nivå i frågor som har betydelse för avvägningen mellan civila och militära behov av samhällets resurser om inte något annat följer av annan författning. Förordning (2018:1518).

Förebyggande och förberedande arbete

2 § Myndigheten ska i samverkan med myndigheter, kommuner, landsting, organisationer och företag identifiera och analysera sådana sårbarheter, hot och risker i samhället som kan anses vara särskilt allvarliga. Myndigheten ska vidare tillsammans med de ansvariga myndigheterna genomföra en övergripande planering av åtgärder som bör vidtas. Myndigheten ska värdera, sammanställa och rapportera resultatet av arbetet till regeringen.

3 § Myndigheten ska, i enlighet med de föreskrifter som gäller för området skydd mot olyckor, samordna och utveckla verksamheten inom räddningstjänsten och när det gäller olycks- och skadeförebyggande åtgärder.

Myndigheten ska samordna arbetet för barns och ungas säkerhet, när det gäller att motverka olycksfall som leder till personskador.

Myndigheten ska vidare verka för att förebyggande åtgärder mot naturolyckor vidtas.

4 § Myndigheten ska utveckla och stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera oönskade händelser där farliga ämnen ingår. Myndigheten har, i enlighet med de föreskrifter som gäller för varje område, ansvar för uppgifter inom områdena brandfarliga och explosiva varor, transporter på land av farligt gods, åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor samt sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning.

5 § Myndigheten ska se till att utbildning inom krisberedskap och för civilt försvar tillhandahålls. Myndigheten ska dessutom genomföra övningar inom sitt ansvarsområde. Myndigheten ska vid behov stödja Regeringskansliet i dess utbildnings- och övningsverksamhet inom krisberedskap och för civilt försvar.

Vidare ska myndigheten se till att ledningsmetoder och stödsystem för räddningstjänst, krishantering och civilt försvar samt materiel för räddningstjänst och krishantering utvecklas och tillhandahålls. Förordning (2018:1518).

Lagrumshänvisningar hit (1)

6 § Har upphävts genom förordning (2010:1901).

6 § Myndigheten ska stödja berörda aktörer i planeringen för civilt försvar. Myndigheten ska särskilt verka för att aktörerna samordnar planeringen samt för att samordning sker i förhållande till det militära försvaret.

Myndigheten ska se till att nödvändiga åtgärder vidtas inom befolkningsskyddet. Förordning (2018:1518).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:1518, 2010:1901

Samordning och stöd vid olyckor och kriser samt vid höjd beredskap

7 § Myndigheten ska ha förmågan att bistå med stödresurser i samband med allvarliga olyckor och kriser och vid höjd beredskap.

Myndigheten ska stödja berörda myndigheters samordning av åtgärder vid en kris eller höjd beredskap. Myndigheten ska se till att berörda aktörer under sådana förhållanden, när det gäller krishantering och civilt försvar, får tillfälle att

 • 1. samordna åtgärder,
 • 2. samordna information till allmänhet och media,
 • 3. effektivt använda samhällets samlade resurser och internationella förstärkningsresurser, och
 • 4. samordna stödet till centrala, regionala och lokala organ i fråga om information och lägesbilder.

Myndigheten ska ha förmågan att bistå Regeringskansliet med underlag och information i samband med allvarliga olyckor och kriser. Denna förmåga ska också finnas under höjd beredskap. Förordning (2018:1518).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1518

8 § Myndigheten ska kunna medverka med insatser i Sveriges internationella humanitära verksamhet och får delta i räddnings- och katastrofinsatser vid katastrofer i andra länder som fordrar omedelbara åtgärder. Myndigheten ska även kunna stödja biståndsinsatser som avser humanitär minhantering, stärkande av katastrofberedskap och tidig återuppbyggnad efter katastrofer. Vidare ska myndigheten i samverkan med andra berörda myndigheter och organisationer förbereda så att myndigheten, i en situation då många svenska medborgare eller personer med hemvist i Sverige drabbas av en allvarlig olycka eller katastrof utanför Sverige, med kort varsel i ett inledande skede kan stödja utlandsmyndigheter och de nödställda.

Myndigheten får besluta om insatser enligt första stycket endast under förutsättning att insatserna finansieras av någon annan än myndigheten. Myndigheten ska före beslut om insats informera Regeringskansliet (Justitiedepartementet) om de åtgärder myndigheten avser att vidta. Vid insatser som rör bistånd ska myndigheten dessutom samråda med Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida).

Myndigheten ska på regeringens uppdrag kunna stödja internationella insatser inom civil konflikthantering. Förordning (2014:1555).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1555

9 § Myndigheten ska i förhållande till Europeiska kommissionen vara Sveriges kontaktpunkt och behörig myndighet för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets beslut 1313/2013/EU av den 17 december 2013 om en civilskyddsmekanism för unionen. Myndigheten ska ansvara för de uppgifter som Sverige har och ska samordna det nationella arbetet med att bygga upp och upprätthålla en insatsberedskap enligt beslutet, med undantag för att fastställa moduler och annan insatskapacitet som Sverige ställer till förfogande för den europeiska insatskapaciteten vid nödsituationer.

Myndigheten får, i förhållande till de länder som deltar i samarbetet inom ramen för Europaparlamentets och rådets beslut

 • 1. begära bistånd som rör räddningstjänst,
 • 2. begära bistånd som rör annat än räddningstjänst om biståndet finansieras av någon annan än myndigheten, eller
 • 3. lämna bistånd, om biståndet finansieras av någon annan än myndigheten.

Innan myndigheten beslutar om en insats enligt andra stycket ska myndigheten informera Regeringskansliet (Justitiedepartementet) om de åtgärder som myndigheten avser att vidta.

När det gäller miljöräddningstjänst till sjöss är det enligt 12 § förordningen (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen i stället Kustbevakningen som ska begära bistånd från och lämna bistånd till de länder som deltar i samarbetet inom ramen för beslutet. Förordning (2014:1555).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:1901, 2014:1555

9 a § Myndigheten får inom sitt verksamhetsområde ingå en internationell överenskommelse

 • 1. med en utländsk myndighet, en mellanfolklig organisation eller ett EU-organ om projektsamarbete som helt eller delvis finansieras av medel ur Europeiska unionens gemensamma budget,
 • 2. med anledning av behov direkt hänförliga till genomförandet av en sådan internationell insats som avses i 8 och 9 §§ och som myndigheten deltar i, och
 • 3. med anledning av behov som är direkt hänförliga till genomförandet av en utbildning eller övning som syftar till att stärka myndighetens insatsberedskap.

En överenskommelse enligt första stycket får inte ingås av myndigheten om överenskommelsen kräver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan. Innan en överenskommelse enligt första stycket 1 ingås ska Regeringskansliet (Justitiedepartementet) underrättas. Förordning (2018:1518).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1518

Uppföljning, utvärdering och lärande

10 § Myndigheten ska såväl områdesvis som på en övergripande samhällsnivå följa upp och utvärdera krisberedskap och civilt försvar och bedöma om vidtagna åtgärder fått önskad effekt.

Myndigheten ska kunna göra en samlad bedömning av olycksutvecklingen och det säkerhetsarbete som är kopplat till denna. Förordning (2018:1518).

11 § Myndigheten ska se till att erfarenheter tas till vara från inträffade olyckor och kriser. Till stöd för detta ska myndigheten tillhandahålla tvärsektoriella och samlade bilder och bedömningar samt utveckla kompetens och metodik inom området som tillgodoser nationella, regionala och lokala behov.

Informationssäkerhet

11 a § Myndigheten ska stödja och samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet samt analysera och bedöma omvärldsutvecklingen inom området. I detta ingår att lämna råd och stöd i fråga om förebyggande arbete till andra statliga myndigheter, kommuner och landsting samt företag och organisationer.

Myndigheten ska årligen lämna en rapport till regeringen med en sammanställning av de incidenter som rapporterats in till myndigheten enligt 20 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. Inför arbetet med att sammanställa rapporten ska myndigheten inhämta upplysningar från Säkerhetspolisen och Försvarsmakten om de incidenter som rapporterats in till de myndigheterna enligt 2 kap. 10 § första stycket 2 säkerhetsskydds-förordningen (2018:658).

Myndigheten ska även rapportera till regeringen om förhållanden på informationssäkerhetsområdet som kan leda till behov av åtgärder på olika nivåer och områden i samhället. Förordning (2018:665).

Ändringar/Förarbeten (3)

11 b § Myndigheten ska ansvara för att Sverige har en nationell funktion med uppgift att stödja samhället i arbetet med att förebygga och hantera it-incidenter. Myndigheten ska

 • 1. agera skyndsamt vid it-incidenter genom att sprida information samt vid behov arbeta med samordning av åtgärder och medverka i det arbete som krävs för att avhjälpa eller lindra effekter av det inträffade,
 • 2. återrapportera till berörda aktörer i samband med att en it-incident har rapporterats,
 • 3. samverka med myndigheter med särskilda uppgifter inom informationssäkerhetsområdet, och
 • 4. vara Sveriges kontaktpunkt gentemot motsvarande funktioner i andra länder samt utveckla samarbetet och informationsutbytet med dessa. Förordning (2015:1065).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:1065

Forskning och utveckling

12 § Myndigheten ska beställa, kvalitetssäkra och förmedla forskning och utvecklingsarbete för skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar.

Jämställdhet

13 § Myndigheten ska säkerställa att ett jämställdhetsperspektiv integreras i verksamhetsplanering, genomförande, uppföljning och rapportering av verksamheten och verka i enlighet med Förenta nationernas säkerhetsråds resolutioner 1325 (2000) och 1820 (2008) om kvinnor, fred och säkerhet. Resolutionerna och jämställdhetsperspektivet ska särskilt beaktas vid utbildnings- och övningsverksamhet enligt 5 § samt vid planering, genomförande och utvärdering av insatser enligt 7 och 8 §§. Förordning (2018:1518).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1518

Särskilda uppgifter

14 § Myndigheten ska, förutom genom insatser som avses i 8 § första stycket tredje meningen, på regeringens uppdrag kunna stödja personer med hemvist i Sverige som drabbats av en större katastrof utomlands. Myndigheten ska i det sammanhanget särskilt underlätta kontakterna mellan enskilda och myndigheter, verka för samordning av myndigheters, organisationers och övriga aktörers åtgärder, verka för samordning av den offentliga informationen om den reglering som har betydelse för dem som drabbats samt identifiera behov av särskilda insatser. Förordning (2009:611).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:611

14 a § Myndigheten ska upprätthålla en beredskap för att besluta om och genomföra luftburna sjuktransporter med Svenska nationella ambulansflyget.

Myndigheten får, i samråd med Socialstyrelsen, besluta om insatser med Svenska nationella ambulansflyget endast under förutsättning att dessa finansieras av någon annan än myndigheten och att nödvändiga resurser inte finns att tillgå på annat sätt. Innan myndigheten beslutar om en insats ska myndigheten informera Regeringskansliet (Justitiedepartementet) om de åtgärder som myndigheten avser att vidta. Förordning (2014:1555).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1555

15 § Myndigheten ska tillsammans med andra berörda aktörer verka för att skapa en sammanhållen information om skydd mot olyckor, krisberedskap och totalförsvar samt om säkerhetspolitik. Myndigheten ska vidare stärka samhällets förmåga att hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig och krigsfara genom samverkan med organisationer som har uppgifter inom krisberedskapsområdet och civilt försvar.

Myndigheten ska stödja medieföretagens beredskapsplanering. Förordning (2018:1518).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1518

16 § Myndigheten ska införa, förvalta och utveckla radiokommunikationssystemet för skydd och säkerhet (Rakel- systemet).

17 § Myndigheten utför de uppgifter som följer av förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer. Förordning (2016:160).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:160

17 a § Myndigheten ska vara Sveriges kontaktpunkt för skydd av europeisk kritisk infrastruktur enligt artikel 10.1 i rådets direktiv 2008/114/EG av den 8 december 2008 om identifiering av, och klassificering som, europeisk kritisk infrastruktur och bedömning av behovet att stärka skyddet av denna. Förordning (2009:611).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:611

17 b § Myndigheten ska vara behörig myndighet för frågor enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/60/EG av den 23 oktober 2007 om bedömning och hantering av översvämningsrisker och ska ansvara för rapportering till Europeiska gemenskapens kommission enligt artikel 15 i direktivet. Förordning (2009:957).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:957

18 § Myndigheten ska samordna deltagande för de svenska myndigheter som bedriver verksamhet inom ramen för den civila beredskapsdelen inom Nato/Partnerskap för fred-samarbetet.

18 a § Myndigheten ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Myndigheten ska rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs. Förordning (2011:482).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:482

18 b § Myndigheten ska vara nationell kontaktpunkt för Galileosystemets larmkedja i Sverige. Förordning (2018:1518).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1518

18 c § Myndigheten ska vara nationell kontaktpunkt i Sverige enligt Unescos mellanstatliga oceanografiska kommissions tsunamiprogram (Tsunami National Contact). Myndigheten ska samordna sitt arbete med Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI). Förordning (2018:1518).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1518

18 d § Myndigheten ska utöva tillsyn över och kontroll av att åtagandena i alarmeringsavtalet mellan staten och SOS Alarm Sverige AB uppfylls. Myndigheten ska årligen lämna en rapport till regeringen där det utförda tillsyns- och kontrollarbetet redovisas. Förordning (2018:1518).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1518

Myndighetsledning

19 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

20 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio ledamöter.

Särskilda organ

21 § Inom myndigheten finns en nämnd som ska pröva de frågor om disciplinära åtgärder och avskiljande som regleras i förordningen (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor.

Nämnden består av myndighetschefen, chefen för den enhet som berörs, en företrädare för de vid myndigheten anställda lärarna samt chefsjuristen. De studerande har rätt att vara representerade i nämnden med en ledamot. Den ledamot som företräder lärarna ska utses och entledigas av den arbetstagarorganisation som är den största med hänsyn till antalet medlemmar bland den personalkategorin. Ledamoten ska utses för två år. Den ledamot som representerar de studerande ska utses för ett år.

Myndighetschefen är nämndens ordförande. Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter, varav chefsjuristen ska vara en, är närvarande.

Anställningar och uppdrag

22 § Generaldirektören är myndighetschef.

23 § Vid myndigheten finns en överdirektör.

Personalansvarsnämnd

24 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

25 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

Avgifter

26 § Myndigheten ska ta ut avgifter för grundabonnemang och tilläggstjänster som avser det gemensamma radiokommunikationssystemet för skydd och säkerhet (Rakel-systemet).

Regeringen beslutar om avgifternas storlek när det gäller grundabonnemang för myndigheter med särskilt ansvar för krisberedskap och höjd beredskap enligt bilagan till förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. Myndigheten beslutar om övriga avgifters storlek. Förordning (2015:1065).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:696, 2015:1065

27 § Myndigheten får åta sig att mot avgift utveckla och förvalta tekniskt stöd åt andra myndigheter samt åt kommuner och landsting. Myndigheten beslutar om avgifternas storlek.

28 § Myndigheten får ta ut avgifter för utbildningar som myndigheten bedriver. Avgifter får inte tas ut för sådana utbildningar som anges i 1 § förordningen (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor, utbildningar som anpassats för deltidsanställda brandmän eller utbildning som ger behörighet att vara räddningsledare enligt 3 kap. 9 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Myndigheten beslutar om avgifternas storlek.

29 § Myndigheten får, om verksamheten har anknytning till myndighetens uppgifter, mot avgift tillhandahålla

 • 1. internat- och restaurangtjänster,
 • 2. konferenslokaler, och
 • 3. boende för studerande inom myndighetens utbildningsverksamhet.

Myndigheten beslutar om avgifternas storlek.

Lagrumshänvisningar hit (1)

30 § Inkomsterna från avgifter enligt 26-29 §§ disponeras av myndigheten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2008:1002

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L4
Förarbeten
EUTL314/2007 s9, EUTL255/2005 s22
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1002
CELEX-nr
32007D0779, 32005L0036

Förordning (2009:611) om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL345/2008 s75
Ikraft
2009-07-01
CELEX-nr
32008L0114
Omfattning
ändr. 14 §, ny 17 a §
SFS-nummer
2009:611
Rubrik
Förordning (2009:611) om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Förordning (2009:957) om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL288/2007 s27
Ikraft
2009-11-26
CELEX-nr
32007L0060
Omfattning
ny 17 b §
SFS-nummer
2009:957
Rubrik
Förordning (2009:957) om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Förordning (2010:1901) om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL314/2007 s9
Ikraft
2011-01-01
CELEX-nr
32007D0779
Omfattning
upph. 6 §;ändr. 9 §;ny 11 a §, rubr. närmast före 11 a §
SFS-nummer
2010:1901
Rubrik
Förordning (2010:1901) om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Förordning (2011:482) om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 18 a §
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:482
Rubrik
Förordning (2011:482) om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Förordning (2012:696) om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 26 §
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:696
Rubrik
Förordning (2012:696) om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Förordning (2014:1555) om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8, 9 §§;ny 14 a §
Ikraft
2015-03-01
SFS-nummer
2014:1555
Rubrik
Förordning (2014:1555) om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Förordning (2015:1065) om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 11 a, 26 §§;ny 11 b §
Ikraft
2016-04-01
SFS-nummer
2015:1065
Rubrik
Förordning (2015:1065) om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Förordning (2016:160) om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
2016-04-15
SFS-nummer
2016:160
Rubrik
Förordning (2016:160) om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Förordning (2018:665) om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 11 a §
Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2018:665
Rubrik
Förordning (2018:665) om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Förordning (2018:1518) om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 1, 5, 7, 10, 13 15 §§, rubr. närmast före 7, 13 §§;nya 6, 9 a, 18 b, 18 c, 18 d §§,
Ikraft
2018-10-01
SFS-nummer
2018:1518
Rubrik
Förordning (2018:1518) om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation