lagen.nu

Förordning (2007:989) om avskiljande av studenter från högskoleutbildning

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1026
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-06-21

Inledande bestämmelse

1 § I denna förordning finns det bestämmelser om avskiljande av studenter från högskoleutbildning inom ett universitet eller en högskola som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434).

Bestämmelser om avskiljande av studenter och om att en för högskolan gemensam nämnd ska pröva frågor om avskiljande finns i 4 kap. högskolelagen. Förordning (2013:18).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:18

Förutsättningar för avskiljande

2 § En student får avskiljas från högskoleutbildning under de villkor som anges i 4 kap. 6 § högskolelagen (1992:1434).

Vad avskiljande innebär

3 § Ett beslut om avskiljande ska alltid innebära att studenten tills vidare inte får fortsätta den pågående utbildningen.

Ett beslut om avskiljande ska också innebära att studenten tills vidare inte får antas till eller fortsätta annan utbildning av samma slag, om inte avskiljandenämnden beslutar något annat.

Ett beslut om avskiljande innebär också att studenten tills vidare inte får antas till eller fortsätta någon annan högskoleutbildning, om det anges i beslutet.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Omprövning

4 § Ett beslut om avskiljande som avses i 3 § ska omprövas tidigast två år efter det att beslutet meddelades, om den som beslutet avser begär det skriftligen.

Vid en sådan omprövning gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om avskiljande.

Upphävande av avskiljande

5 § När ett beslut om avskiljande upphävs, får studenten utan ansökan återuppta utbildningen och tillgodoräkna sig den utbildning som fullgjorts tidigare.

Högskolans avskiljandenämnd

6 § Frågor om avskiljande prövas av Högskolans avskiljandenämnd.

Ärenden om avskiljande

Hur ärenden inleds

7 § Ärenden om avskiljande tas upp av nämnden endast efter skriftlig anmälan från rektor för ett universitet eller en högskola eller den som rektor har utsett.

Det universitetet eller den högskola som har gjort anmälan är studentens motpart hos nämnden.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Fortsatt handläggning

8 § Har en fråga om avskiljande anmälts till nämnden, ska studenten få del av anmälan och få tillfälle att yttra sig över den.

9 § Nämnden ska se till att ärendena blir tillräckligt utredda.

Om studenten önskar lämna uppgifter muntligen inför nämnden, bör studenten ges tillfälle till det.

10 § Den som på nämndens begäran har inställt sig till muntlig förhandling får tillerkännas ersättning av allmänna medel för kostnad för resa och uppehälle samt ersättning för förlorad inkomst eller annan ekonomisk förlust, om nämnden finner att han eller hon skäligen bör ersättas. Nämnden får bevilja förskott på ersättningen. Närmare bestämmelser om ersättning och förskott finns i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.

Läkarundersökning

11 § Om det finns grundad anledning att anta att en student bör avskiljas från högskoleutbildning, får nämnden vid behov begära att studenten låter undersöka sig av den läkare som anvisas honom eller henne.

Beslut om avskiljande före slutligt beslut

12 § Har nämnden begärt att studenten ska låta läkarundersöka sig, får nämnden besluta att studenten ska avskiljas från utbildningen i avvaktan på att ärendet kan avgöras slutligt.

13 § Även i annat fall än som avses i 12 § får nämnden, om det finns särskilda skäl, besluta att studenten ska avskiljas från utbildningen i avvaktan på att ärendet kan avgöras slutligt.

14 § Bestämmelserna i 32–34 §§ förvaltningslagen (2017:900) tillämpas även på beslut enligt 12 och 13 §§. Förordning (2018:1026).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1026

Underlag för slutligt beslut i vissa fall

15 § Om studenten inte har inställt sig till läkarundersökning inom ett år från det att nämnden begärde det, ska nämnden pröva frågan om avskiljande på det material nämnden har tillgängligt.

Jäv

16 § För ledamöterna och ersättarna gäller bestämmelserna i 4 kap. rättegångsbalken om jäv mot domare.

Omröstning

17 § Vid omröstning i nämnden tillämpas bestämmelserna i 29 kap. rättegångsbalken om omröstning i brottmål. Ordföranden säger dock sin mening först.

Övriga bestämmelser

18 § Nämndens beslut ska gälla omedelbart, om inte nämnden bestämmer något annat.

19 § De läroanstalter och antagningsmyndigheter som berörs av ett beslut om avskiljande eller ett beslut om upphävande av avskiljande samt Centrala studiestödsnämnden ska genast underrättas om beslutet.

Överklagande

20 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än slutliga beslut om avskiljande som avses i 3 § och beslut om interimistiskt avskiljande enligt 12 och 13 §§ får dock inte överklagas. Förordning (2018:1026).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1026

21 § Om ett beslut överklagas, är det lärosäte som avses i 7 § studentens motpart hos domstolen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2007:989

Tryckt format (PDF)

Departement
Utbildningsdepartementet
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:989
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen (1987:915) om avskiljande av studenter från högskoleutbildning ska upphöra att gälla.
  • 2. De äldre bestämmelserna gäller fortfarande i fråga om ärenden om avskiljande som har kommit in till Högskolans avskiljandenämnd före ikraftträdandet.

Förordning (2013:18) om ändring i förordningen (2007:989) om avskiljande av studenter från högskoleutbildning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2013-03-01
SFS-nummer
2013:18
Rubrik
Förordning (2013:18) om ändring i förordningen (2007:989) om avskiljande av studenter från högskoleutbildning

Förordning (2018:1026) om ändring i förordningen (2007:989) om avskiljande av studenter från högskoleutbildning

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 14, 20 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1026
Rubrik
Förordning (2018:1026) om ändring i förordningen (2007:989) om avskiljande av studenter från högskoleutbildning
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation