lagen.nu

Förordning (2007:964) med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut

Departement
Infrastrukturdepartementet RST US
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:1263
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

Uppgifter

1 § Statens väg- och transportforskningsinstitut har till huvuduppgift att bedriva forskning och utveckling som avser infrastruktur, trafik och transporter. Institutet ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås genom att bidra till att kunskapen om transportsektorn kontinuerligt förbättras.

I institutets uppgifter ingår att

  • 1. bedriva samhällsmotiverad tillämpad forskning,
  • 2. tillhandahålla tvärvetenskapliga forskningsmiljöer,
  • 3. samverka med universitet och högskolor som bedriver näraliggande forskning och utbildning.

Institutet får medverka i internationellt samarbete på områden som hör till dess uppgifter. Förordning (2011:554).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:1340, 2011:554

2 § Institutet utför forsknings- och utvecklingsarbete åt myndigheter och andra uppdragsgivare. Institutet får ta ut avgifter för uppdragen, besluta om avgifternas storlek och disponera inkomsterna.

Institutet får mot avgift bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till myndighetens verksamhetsområde och som ligger inom ramen för det uppdrag som anges i denna instruktion eller i annan förordning. Institutet får besluta om avgifternas storlek och disponera inkomsterna. Förordning (2012:13).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:13

Ledning

3 § Institutet leds av en styrelse.

4 § Styrelsen ska bestå av högst nio personer.

Anställningar och uppdrag

5 § Generaldirektören är myndighetschef.

6 § Institutet får anställa forskare som professorer inom områdena för institutets verksamhet.

Beslut om sådana anställningar fattas av styrelsen. Förordning (2016:1263).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:1263

7 § Behörig att anställas som professor är den som har vetenskaplig skicklighet. I fråga om bedömningsgrunder vid anställning som professor gäller 4 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100) i tillämpliga delar. Förordning (2010:1358).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1358
8 § Har upphävts genom förordning (2010:1358).

9 § Vid anställning av en professor ska styrelsen hämta in yttrande från minst tre personer som är särskilt förtrogna med anställningens ämnesområde. Högst en av dessa får vara anställd vid institutet. Både män och kvinnor ska vara representerade, om inte synnerliga skäl talar emot det.

Institutets forskningschefskollegium ska få tillfälle att yttra sig i ärendet.

Var och en av de personer som avses i första stycket ska lämna ett skriftligt yttrande till styrelsen. Yttrandet ska innehålla en redogörelse för skickligheten hos de sökande som främst bör komma i fråga för anställning, ordningen mellan dem samt en motivering av valet. De sökande ska få tillfälle att yttra sig över de sakkunnigas yttranden.

Personalansvarsnämnd

10 § Vid institutet ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

11 § Institutet ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Undantag från myndighetsförordningen

12 § Institutet ska inte tillämpa 29 § om ärendeförteckning i myndighetsförordningen (2007:515).

Ändringar och övergångsbestämmelser

2007:964

Tryckt format (PDF)

Departement
Infrastrukturdepartementet RST US
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:964

Förordning (2008:1340) om ändring i förordningen (2007:964) med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1340
Rubrik
Förordning (2008:1340) om ändring i förordningen (2007:964) med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut

Förordning (2010:1358) om ändring i förordningen (2007:964) med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 8 §;ändr. 7 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1358
Rubrik
Förordning (2010:1358) om ändring i förordningen (2007:964) med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut

Förordning (2011:554) om ändring i förordningen (2007:964) med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:554
Rubrik
Förordning (2011:554) om ändring i förordningen (2007:964) med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut

Förordning (2012:13) om ändring i förordningen (2007:964) med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2012-02-01
SFS-nummer
2012:13
Rubrik
Förordning (2012:13) om ändring i förordningen (2007:964) med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut

Förordning (2016:1263) om ändring i förordningen (2007:964) med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2017-02-01
SFS-nummer
2016:1263
Rubrik
Förordning (2016:1263) om ändring i förordningen (2007:964) med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation