lagen.nu

Förordning (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2007-11-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:2042
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-12-15

Uppgifter

1 § Försvarets radioanstalt har till uppgift att bedriva signalspaning enligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet och till lagen anslutande förordning. Förordning (2008:927).

2 § Försvarets radioanstalt ska särskilt

  • 1. följa förändringen av signalmiljön i omvärlden, den tekniska utvecklingen och signalskyddet,
  • 2. fortlöpande utveckla den teknik och metodik som behövs för att bedriva verksamheten, och
  • 3. utföra matematiska bedömningar av kryptosystem för totalförsvaret.

2 a § Försvarets radioanstalt ska upprätthålla kompetensen för de nationella behoven i fråga om kryptologi. Förordning (2015:379).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:379

3 § Försvarets radioanstalt ska biträda andra myndigheter vid värdering, utveckling, anskaffning och drift av signalspaningssystem.

Lagrumshänvisningar hit (1)

3 a § Försvarets radioanstalt ska stödja Försvarsmakten genom att utveckla metodik och utbilda personal inom signalspaningsområdet. Förordning (2015:379).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:379

3 b § Försvarets radioanstalt ska kunna stödja Försvarsmaktens deltagande i internationella insatser med kompetens, personal och materiel. Förordning (2015:379).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:379

3 c § Försvarets radioanstalt ska vidmakthålla och utveckla signalreferensbibliotek för Försvarsmaktens behov. Förordning (2015:379).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:379

3 d § Försvarets radioanstalt får på uppdrag av Försvarets materielverk utföra prov och utveckling inom teleteknikområdet. Förordning (2015:379).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:379

4 § Försvarets radioanstalt ska ha hög teknisk kompetens inom informationssäkerhetsområdet. Försvarets radioanstalt får efter begäran stödja sådana statliga myndigheter och statligt ägda bolag som hanterar information som bedöms vara känslig från sårbarhetssynpunkt eller i ett säkerhets- eller försvarspolitiskt avseende. Försvarets radioanstalt ska särskilt kunna

  • 1. stödja insatser vid nationella kriser med IT-inslag,
  • 2. medverka till identifieringen av inblandade aktörer vid IT- relaterade hot mot samhällsviktiga system,
  • 3. genomföra IT-säkerhetsanalyser, och
  • 4. ge annat tekniskt stöd.

Försvarets radioanstalt ska samverka med andra organisationer inom informationssäkerhetsområdet såväl inom som utom landet.

Ledning

5 § Försvarets radioanstalt leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

6 § Generaldirektören är myndighetschef.

Lagrumshänvisningar hit (1)

7 § Vid Försvarets radioanstalt finns en överdirektör.

Personalansvarsnämnd

8 § Vid Försvarets radioanstalt ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Integritetsskyddsråd

8 a § Vid Försvarets radioanstalt finns ett integritetsskyddsråd med de uppgifter som följer av 11 § lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Förordning (2008:927).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:927

8 b § Integritetsskyddsrådet består av tre ledamöter. Regeringen utser ordförande och övriga ledamöter i rådet. Rådet sammanträder på kallelse av ordföranden. Förordning (2008:927).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:927

Tillämpligheten av vissa förordningar

9 § Försvarets radioanstalt ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101). Bestämmelserna i 6 § är dock tillämpliga endast i fråga om beslut i administrativa ärenden.

10 § I fråga om anställning vid Försvarets radioanstalt tillämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373).

Avgifter

11 § Försvarets radioanstalt får ta ut avgifter för den verksamhet som anges i 3, 3 a och 3 d §§ samt för drift av personalmatsal. Inkomsterna från den avgiftsbelagda verksamheten disponeras av myndigheten.

Myndigheten får meddela föreskrifter eller i enskilda fall besluta om avgifternas storlek. Förordning (2018:2042).

Ändringar/Förarbeten (3)

Undantag från myndighetsförordningen

12 § Försvarets radioanstalt ska inte tillämpa 29 § myndighetsförordningen (2007:515) om ärendeförteckning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2007:937

Tryckt format (PDF)

Departement
Försvarsdepartementet
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:937

Förordning (2008:927) om ändring i förordningen (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §;nya 8 a, 8 b §§, rubr. närmast före 8 a §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:927
Rubrik
Förordning (2008:927) om ändring i förordningen (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt

Förordning (2015:379) om ändring i förordningen (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 11 §;nya 2 a, 3 a, 3 b, 3 c, 3 d §§
Ikraft
2015-09-01
SFS-nummer
2015:379
Rubrik
Förordning (2015:379) om ändring i förordningen (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt

Förordning (2016:1266) om ändring i förordningen (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:1266
Rubrik
Förordning (2016:1266) om ändring i förordningen (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt

Förordning (2018:2042) om ändring i förordningen (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:2042
Rubrik
Förordning (2018:2042) om ändring i förordningen (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation