lagen.nu

Förordning (2007:830) med instruktion för Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
2007-11-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1024
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-06-21

Uppgifter

1 § Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor har till uppgift att pröva frågor om tvister om tillämpningen av avtalet den 31 januari 1986 om ersättning vid personskada (PSA). Skiljenämnden prövar också överklaganden av beslut av Kammarkollegiet enligt

  • 1. lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.,
  • 2. förordningen (SKOLFS 1991:47) om ersättning vid personskada till elev i viss gymnasieskolutbildning,
  • 3. den upphävda förordningen (AMSFS 1992:5) om ersättning vid ideell skada till elev i arbetsmarknadsutbildning m.m., och
  • 4. förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

Nämnden prövar även andra frågor i den utsträckning det framgår av avtal, andra författningar eller beslut. Förordning (2014:124).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:124

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd.

3 § Nämnden ska bestå av tre ledamöter. För ordföranden ska det finnas en personlig ersättare (vice ordförande) och för varje övrig ledamot ska det finnas två personliga ersättare.

Ordföranden och vice ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare.

Organisation

4 § Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande uppgifter åt myndigheten.

5 § Kostnaderna för myndighetens verksamhet betalas av Kammarkollegiet.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ärendenas handläggning

6 § Bestämmelserna i 7, 8, 30-34 och 43 §§ lagen (1999:116) om skiljeförfarande gäller för handläggningen, om inte något annat följer av denna förordning.

7 § Staten som arbetsgivare företräds inför nämnden av Arbetsgivarverket.

8 § Ärendena avgörs efter föredragning.

9 § Nämnden får ge den som kan lämna upplysningar i ett ärende tillfälle att närvara vid ett sammanträde.

Den som har varit närvarande har rätt att få skälig ersättning av allmänna medel för sina inställelsekostnader.

10 § Ordföranden eller vice ordföranden får pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar.

Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller vice ordföranden att avgöra ärenden som inte ska handläggas av nämnden enligt 1 §.

11 § Myndigheten ska lämna underrättelser om sina beslut till Kammarkollegiet och den av parterna inrättade nämnden för bedömning av ärenden om personskadeersättning inom det statliga avtalsområdet (PSA-nämnden).

Årlig redogörelse

12 § Myndigheten ska senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse till regeringen om sin verksamhet under det senaste kalenderåret.

Anställningar och uppdrag

13 § En ledamot, dock inte ordföranden och vice ordföranden, utses av regeringen efter förslag av de statsanställdas huvudorganisationer.

Vice ordföranden utses av regeringen.

Tillämpligheten av vissa förordningar

14 § Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska inte tillämpas på myndigheten.

Undantag från myndighetsförordningen

15 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

5 § om delegering,

15 och 16 §§ om beslutförhet,

20 § om föredragning, och

21 § om myndighetens beslut.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Överklagande

16 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 9 § andra stycket får dock inte överklagas. Förordning (2018:1024).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1024

Ändringar och övergångsbestämmelser

2007:830

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet ESA
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:830

Förordning (2014:124) om ändring i förordningen (2007:830) med instruktion för Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2014-05-01
SFS-nummer
2014:124
Rubrik
Förordning (2014:124) om ändring i förordningen (2007:830) med instruktion för Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor

Förordning (2018:1024) om ändring i förordningen (2007:830) med instruktion för Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1024
Rubrik
Förordning (2018:1024) om ändring i förordningen (2007:830) med instruktion för Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation