lagen.nu

Förordning (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
2007-11-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1900
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-12-10

Uppgifter

1 § Kammarkollegiet har till uppgift att tillhandahålla service inom det statliga området, främst avseende ekonomi, juridik, kapitalförvaltning, riskhantering och administration.

Kammarkollegiet har vidare enligt vad som föreskrivs i denna förordning eller i någon annan författning uppgifter avseende bland annat miljörätt, stiftelserätt, Sveriges indelning, resegarantier, registrering av trossamfund, fastställande av avgiftssatser inom begravningsområdet och auktorisation av tolkar och översättare.

Kammarkollegiet bevakar Allmänna arvsfondens rätt till arv och förvaltar fondens kapital. Förordning (2018:1341).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1341

2 § Myndigheten ska företräda staten

 • 1. i ärenden om ersättning enligt 4 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten, och
 • 2. i andra ärenden som Justitiekanslern uppdrar åt myndigheten att handlägga.

Myndigheten ska även företräda allmänt vattenområde, i den utsträckning någon annan myndighet inte har till uppgift att göra det.

3 § Myndigheten ska föra talan för det allmänna

 • 1. för att ta till vara miljöintressen och andra allmänna intressen i enlighet med vad som anges i miljöbalken,
 • 2. mot beslut som avses i

19 kap. 22 § jordabalken,

19 kap. 4 § tredje stycket fastighetsbildningslagen (1970:988),

4 kap. 26 § lagen (2008:990) om företagshypotek, samt

2 kap. 29 § sjölagen (1994:1009). Förordning (2010:1870).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:1260, 2010:1870

4 § Myndigheten ska besluta om ersättning enligt

 • 1. lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.,
 • 2. förordningen (1986:259) om ersättning till följd av sjukdom eller skada som ådragits utom riket,
 • 3. förordningen (SKOLFS 1991:47) om ersättning vid personskada till elev i viss gymnasieskolutbildning,
 • 4. den upphävda förordningen (AMSFS 1992:5) om ersättning vid ideell skada till elev i arbetsmarknadsutbildning m.m.,
 • 5. förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m., och
 • 6. lagen (2016:417) om statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering.

Myndigheten får av allmänna medel bevilja skälig ersättning för inställelsekostnader till den som kan lämna upplysningar i ett sådant ärende hos myndigheten. Förordning (2016:419).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:123, 2016:419

5 § Myndigheten ska ansvara för

 • 1. uppbörd av statens inkomster och betalning av dess utgifter, om något annat inte följer av särskilda föreskrifter,
 • 2. att avgöra ärenden om att ändra, upphäva eller åsidosätta vissa bestämmelser i gåvobrev, testamenten och stiftelseförordnanden samt avgöra vissa andra ärenden som rör stiftelser,
 • 3. att statens fasta egendom i övrigt, vars vård och tillsyn inte någon annan har till uppgift att sköta, inte disponeras i strid med föreskrifter, att bevaka rätten till egendomen och föra talan för denna samt avgöra ärenden om nyttjanderättsupplåtelser, i den utsträckning inte någon annan har till uppgift att göra det,
 • 4. att avgöra ärenden om jordnatur samt rättigheter och skyldigheter som åtföljer fast egendom på grund av dess särskilda natur,
 • 5. att när det gäller statens aktier och andelar i bolag som förvaltas av Regeringskansliet
  • a) värdera och redovisa detta innehav,
  • b) förvara utgivna aktiebrev, om inte någon annan myndighet gör det, och
  • c) bevaka och redovisa utdelningar, köp, försäljningar, aktieägartillskott och andra ekonomiska händelser,
 • 6. att hantera ansökningsförfarandet vid bidrag som regeringen eller Regeringskansliet beslutar om, betala ut sådana bidrag och följa upp de villkor som kan vara förenade med bidragen,
 • 7. att efter beslut av regeringen hantera avvecklingsfrågor som återstår efter det att en myndighet har upphört,
 • 8. att för statens räkning återkräva utbetald ersättning från försäkringsgivaren enligt 14 § lagen (2016:417) om statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering, och
 • 9. att när det gäller statens ägarandelar i Europarådets utvecklingsbank, Europeiska investeringsbanken, Europeiska utvecklingsbanken, Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar och Nordiska investeringsbanken
  • a) värdera och redovisa detta innehav, och
  • b) bevaka och redovisa kapitaltillskott och andra ekonomiska händelser. Förordning (2017:1097).

Ändringar/Förarbeten (5)

6 § Myndigheten ska vidare ansvara för

 • 1. att på plats som regeringen godkänner, under fyra olika lås förvara och vårda rikets regalier och dyrbarheter enligt särskilda förteckningar,
 • 2. att förvara förteckningar över sådan lös egendom i de kungliga slotten och hovstallet som tillhör staten,
 • 3. att förvara åtkomsthandlingar till statens fasta egendom som står under myndighetens förvaltning,
 • 4. att föra liggare över Sveriges indelning,
 • 5. att göra fastighetsrättsliga arkivutredningar, och
 • 6. att bevaka statliga lån som anförtrotts myndigheten.

6 a § Har upphävts genom förordning (2014:123).

7 § Efter överenskommelse kan myndigheten för statliga myndigheter och stiftelser med statlig anknytning tillhandahålla

 • 1. ekonomiska, juridiska och administrativa tjänster,
 • 2. fordringsbevakning,
 • 3. ett internt statligt riskfinansieringssystem, och
 • 4. metoder för riskhantering och övrigt biträde i myndigheternas riskhantering.

Myndigheten kan efter överenskommelse tillhandahålla kapitalförvaltning, inklusive redovisning och andra administrativa tjänster, för myndigheter, stiftelser eller fonder inom det statliga eller kyrkliga området.

Regeringen får i ett enskilt fall besluta att myndigheten får tillhandahålla tjänster enligt andra stycket för andra organisationer. Förordning (2014:123).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:123

7 a § Myndigheten utför administrativa och handläggande uppgifter åt

 • 1. Fideikommissnämnden,
 • 2. Statens skaderegleringsnämnd,
 • 3. Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor,
 • 4. Statens överklagandenämnd,
 • 5. Arvsfondsdelegationen,
 • 6. Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar,
 • 7. Nämnden för styrelserepresentationsfrågor, och
 • 8. Alkoholsortimentsnämnden.

Myndigheten utför även efter överenskommelse uppgifter åt

 • 1. Kärnavfallsfonden,
 • 2. Nämnden mot diskriminering, och
 • 3. Stiftelsen för Kungafonden Med folket för fosterlandet. Förordning (2018:1341).

Ändringar/Förarbeten (5)

8 § Myndigheten utför de uppgifter som följer av förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer. Förordning (2016:181).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:181

8 a § Myndigheten ska ansvara för att upphandla samordnade ramavtal som är avsedda för andra statliga myndigheter. Inom området informations-teknik gäller ansvaret den offentliga förvaltningen. I uppgiften ingår att tillhandahålla stödverksamhet för inköp vid avrop från de samordnade ramavtal som myndigheten har upphandlat.

Myndigheten ska verka för att bästa möjliga villkor skapas för myndigheternas anskaffning av varor och tjänster. Inom området informationsteknik ska myndigheten särskilt beakta förvaltningsgemensamma standarder samt intresset av innovationer och teknikneutrala lösningar. Förordning (2016:1144).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

8 b § Myndigheten ska som behörig myndighet fullgöra de uppgifter som följer av lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013 av den 21 maj 2013 om tvistlösning online vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG. Förordning (2016:181).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:181, 2015:682

8 c § Myndigheten ska som nationell kontaktpunkt fullgöra de uppgifter som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (EUPP-förordningen). Myndigheten ska även fullgöra den kontrolluppgift som Sverige som medlemsstat har enligt artikel 24.1 i EUPP-förordningen. Förordning (2017:152).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:152

8 d § Myndigheten utför de uppgifter som följer av förordningen (2018:1533) om statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället. Förordning (2018:1535).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1535

8 e § Myndigheten utför de uppgifter som följer av lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst och förordningen (2018:1897) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. Förordning (2018:1900).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1900

Ledning

9 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

10 § Har upphävts genom förordning (2016:971).
11 § Ny beteckning 7 a § genom förordning (2014:123).

Fonddelegationen

12 § Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan för kapitalförvaltningen, fonddelegationen. Delegationen har till uppgift att besluta om

 • 1. långsiktig placeringsinriktning,
 • 2. ramar och riktlinjer för hantering av de risker som är förenade med kapitalförvaltningen, och
 • 3. andra strategiska frågor. Förordning (2011:496).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:496
13 § Har upphävts genom förordning (2016:971).

14 § Fonddelegationen består av högst sju ledamöter.

Myndighetschefen ingår i delegationen och är dess ordförande.

15 § Fonddelegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Anställningar och uppdrag

16 § Generaldirektören är myndighetschef.

17 § Andra ledamöter i fonddelegationen än myndighetschefen utses av regeringen för en bestämd tid.

Personalansvarsnämnd

18 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

19 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228). Förordning (2008:1260).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1260

Avgifter

20 § Myndighetens verksamhet enligt 4 och 7 §§, 7 a § andra stycket och 8 a § ska finansieras genom avgifter. Det gäller även ärenden som lämnas över enligt 9 § första stycket förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten.

Myndigheten får meddela föreskrifter om avgiftens storlek. Förordning (2016:971).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:1260, 2016:971

Överklagande

21 § Myndighetens beslut enligt 5 § 6 får inte överklagas. Förordning (2011:120).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:120

Ändringar och övergångsbestämmelser

2007:824

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet ESA
Förarbeten
EUTL255/2005 s22, EUTL363/2006 s14
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:824
CELEX-nr
32005L0036, 32006L0100

Förordning (2008:1260) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 5, 11, 19, 20 §§;nya 6 a, 8 a §§
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1260
Rubrik
Förordning (2008:1260) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Förordning (2009:636) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2009-07-01
SFS-nummer
2009:636
Rubrik
Förordning (2009:636) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Förordning (2009:1513) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1513
Rubrik
Förordning (2009:1513) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Förordning (2010:1870) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 6 a, 8 a, 11 §§
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1870
Rubrik
Förordning (2010:1870) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Förordning (2011:120) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §;ny 21 §, rubr. närmast före 21 §
Ikraft
2011-04-01
SFS-nummer
2011:120
Rubrik
Förordning (2011:120) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Förordning (2011:496) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2011-06-01
SFS-nummer
2011:496
Rubrik
Förordning (2011:496) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Förordning (2011:583) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:583
Rubrik
Förordning (2011:583) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Förordning (2014:123) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 6 a §, rubr. närmast före 11 §;nuvarande 11 § betecknas 7 a §;ändr. 4, 7, 8 a §§, den nya 7 a §
Ikraft
2014-05-01
SFS-nummer
2014:123
Rubrik
Förordning (2014:123) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Förordning (2015:163) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 a §
Ikraft
2015-07-01
SFS-nummer
2015:163
Rubrik
Förordning (2015:163) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Förordning (2015:682) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §;ny 8 b §
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:682
Rubrik
Förordning (2015:682) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Förordning (2016:181) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8, 8 b §§
Ikraft
2016-04-15
SFS-nummer
2016:181
Rubrik
Förordning (2016:181) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Förordning (2016:419) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4, 5 §§
Ikraft
2016-07-01
SFS-nummer
2016:419
Rubrik
Förordning (2016:419) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Förordning (2016:731) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
utgår genom 2017:263
Ikraft
2017-05-01
SFS-nummer
2016:731
Rubrik
Förordning (2016:731) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Förordning (2016:971) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 10, 13 §§;ändr. 7 a, 20 §§
Ikraft
2016-12-01
SFS-nummer
2016:971
Rubrik
Förordning (2016:971) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Förordning (2016:1144) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8 a §
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:1144
Rubrik
Förordning (2016:1144) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Förordning (2017:152) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 8 c §
Ikraft
2017-04-01
SFS-nummer
2017:152
Rubrik
Förordning (2017:152) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Förordning (2017:263) om ändring i förordningen (2016:731) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
utgår
SFS-nummer
2017:263
Rubrik
Förordning (2017:263) om ändring i förordningen (2016:731) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Förordning (2017:1097) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5, 7 a §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1097
Rubrik
Förordning (2017:1097) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Förordning (2018:1341) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 1, 7 a §§
Ikraft
2018-08-01
SFS-nummer
2018:1341
Rubrik
Förordning (2018:1341) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Förordning (2018:1535) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Officiell autentisk version

Omfattning
ny 8 d §
Ikraft
2018-10-01
SFS-nummer
2018:1535
Rubrik
Förordning (2018:1535) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Förordning (2018:1900) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Officiell autentisk version

Omfattning
ny 8 e §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1900
Rubrik
Förordning (2018:1900) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation