lagen.nu

Förordning (2007:758) med instruktion för Fortifikationsverket

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
2007-11-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:529
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-02-01

Uppgifter

1 § Fortifikationsverket ansvarar för att förvalta en viss del av statens fasta egendom, såsom fastigheter avsedda för försvarsändamål.

Fastigheterna ska förvaltas så att en god resurshushållning och en hög kostnadseffektivitet uppnås. Underhållet på fastigheterna ska inte dras ned för att frigöra medel för hyresgästen. Förordning (2011:1528).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1528

2 § Myndigheten ska på uppdrag av regeringen genomföra nybyggnation och ombyggnation av fast egendom samt för statens räkning förvärva fast egendom.

3 § Myndigheten ska bistå Försvarsmakten i lokalförsörjningsfrågor.

4 § Myndigheten ska ansvara för anskaffning av mark samt för etablering, förvaltning och avyttring av byggnader, anläggningar m.m. för försvarets behov i samband med internationella fredsbevarande och humanitära insatser.

5 § Myndigheten ska bedriva fortifikatoriskt utvecklingsarbete så att kompetens för det svenska samhällets behov inom skydds- och anläggningsteknik kan utvecklas och säkerställas.

6 § Myndigheten ska på uppdrag av Försvarsmakten lämna underlag för inriktningen av och genomföra utvecklingsprojekt avseende skydds- och anläggningsteknik.

7 § Myndigheten har inom sitt verksamhetsområde rätt att bedriva uppdragsverksamhet.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Samverkan

8 § Myndigheten ska utbyta erfarenheter och information med andra myndigheter i syfte att öka civila och militära synergieffekter inom Fortifikationsverkets verksamhetsområde.

Ledning

9 § Myndigheten leds av en styrelse. Förordning (2014:529).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:1528, 2014:529

10 § Styrelsen ska bestå av högst sju ledamöter. Förordning (2014:529).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:529, 2011:1528

Anställningar och uppdrag

11 § Generaldirektören är myndighetschef.

12 § I fråga om anställning vid Fortifikationsverket av en militär tjänsteman i Försvarsmakten tillämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373).

Personalansvarsnämnd

13 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

14 § Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228) och personalföreträdarförordningen (1987:1101). Förordning (2014:529).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:1528, 2014:529

Avgifter

15 § Fortifikationsverket ska ta ut avgifter för fastighetsförvaltningen och den verksamhet som avses i 7 §. Verket beslutar om avgifternas storlek utom i de fall som avses enligt 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Verket får disponera avgiftsinkomsterna. Förordning (2011:1528).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1528

Ändringar och övergångsbestämmelser

2007:758

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet ESA
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:758

Förordning (2011:1528) om ändring i förordningen (2007:758) med instruktion för Fortifikationsverket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 10 §;ändr. 1, 9, 14, 15 §§
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1528
Rubrik
Förordning (2011:1528) om ändring i förordningen (2007:758) med instruktion för Fortifikationsverket

Förordning (2014:529) om ändring i förordningen (2007:758) med instruktion för Fortifikationsverket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9, 14 §§;ny 10 §
Ikraft
2014-09-01
SFS-nummer
2014:529
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015 i fråga om 14 § och i övrigt den 1 september 2014.

Rubrik
Förordning (2014:529) om ändring i förordningen (2007:758) med instruktion för Fortifikationsverket
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation