lagen.nu

Förordning (2007:623) om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier

Departement
Finansdepartementet BB
Utfärdad
2007-06-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:549
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-15

1 § Enligt denna förordning får statligt bidrag ges till en kommun som enligt 2 kap. 6 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter ställt säkerhet för att ett avtal om hyra av bostadslägenhet fullgörs (hyresgaranti).

Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel. Förordning (2010:41).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:41

2 § Som förutsättning för att bidrag skall lämnas gäller att

  • 1. den eller de för vilka hyresgarantierna lämnas har fått en bostad med hyresrätt som är garanterad med hyresavtal,
  • 2. hyresgarantin omfattar minst sex månadshyror och gäller under minst två år, och
  • 3. den eller de för vilka hyresgarantierna lämnas bedöms ha ekonomiska förutsättningar att utan försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen (2001:453) fullgöra hyresbetalningar.

3 § Bidrag lämnas med 5 000 kr per lämnad hyresgaranti.

4 § En ansökan om bidrag lämnas in till Boverket. Boverket prövar ärenden om bidrag och sköter utbetalningen av bidragen. Förordning (2012:549).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:549

5 § Boverket får meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning. Förordning (2012:549).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:549

6 § Boverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2012:549).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:549

Ändringar och övergångsbestämmelser

2007:623

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet BB
Förarbeten
Jfr prop. 2006/07:100, bet. 2006/07:FiU21, rskr. 2006/07:222
Ikraft
2007-08-01
SFS-nummer
2007:623
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007. Bidrag enligt förordningen lämnas dock för tid från och med den 1 juli 2007.

Förordning (2010:41) om ändring i förordningen (2007:623) om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2010-03-01
SFS-nummer
2010:41
Rubrik
Förordning (2010:41) om ändring i förordningen (2007:623) om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier

Förordning (2012:549) om ändring i förordningen (2007:623) om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4, 5, 6 §§
Ikraft
2012-10-01
SFS-nummer
2012:549
Rubrik
Förordning (2012:549) om ändring i förordningen (2007:623) om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation