lagen.nu

Bidragsbrottslag (2007:612)

Departement
Finansdepartementet RS
Utfärdad
2007-06-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:667
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Denna lag gäller sådana bidrag, ersättningar, pensioner och lån för personligt ändamål (ekonomiska förmåner) som enligt lag eller förordning beslutas av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, kommunerna eller arbetslöshetskassorna. Lag (2009:1525).

Rättsfall (1)

NJA 2012 s. 886: Fråga om ansvar för bedrägeri och bidragsbrott. Underlåten anmälan till...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

2 § Den som lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden som han eller hon är skyldig att anmäla enligt lag eller förordning, och på så sätt orsakar fara för att en ekonomisk förmån felaktigt betalas ut eller betalas ut med ett för högt belopp, döms för bidragsbrott till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Rättsfall (4)

NJA 2012 s. 886: Fråga om ansvar för bedrägeri och bidragsbrott. Underlåten anmälan till...
NJA 2013 s. 369: Grov oaktsamhet i bidragsbrottslagens mening?
RH 2010:45: Åtal för bidragsbrott genom underlåtenhet att anmäla ändrade förhållanden har...
RH 2011:65: Det har inte ansetts möjligt att rubricera grovt bedrägeri som grovt...

Lagrumshänvisningar hit (3)

3 § Om brott som avses i 2 § är grovt, döms för grovt bidragsbrott till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år.

Vid bedömningen om brottet är grovt skall det särskilt beaktas

Rättsfall (1)

RH 2011:65: Det har inte ansetts möjligt att rubricera grovt bedrägeri som grovt...

Lagrumshänvisningar hit (2)

4 § Den som av grov oaktsamhet begår en sådan gärning som avses i 2 §, döms för vårdslöst bidragsbrott till böter eller fängelse i högst ett år.

Om gärningen med hänsyn till beloppet och övriga omständigheter är mindre allvarlig, döms inte till ansvar.

Rättsfall (1)

NJA 2013 s. 369: Grov oaktsamhet i bidragsbrottslagens mening?

Lagrumshänvisningar hit (1)

5 § Den som före utbetalning av en ekonomisk förmån frivilligt vidtar en åtgärd som leder till att ett korrekt beslut om förmånen kan fattas, döms inte till ansvar enligt 2-4 §§.

6 § Myndigheter som anges i 1 § samt kommuner och arbetslöshetskassor ska göra anmälan till Polismyndigheten eller till Åklagarmyndigheten om det kan misstänkas att brott enligt denna lag har begåtts. Lag (2014:667).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:667

Ändringar och övergångsbestämmelser

2007:612

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet RS
Förarbeten
Prop. 2006/07:80, bet. 2006/07:SfU12, rskr. 2006/07:214
Ikraft
2007-08-01
SFS-nummer
2007:612

Lag (2007:615) om ändring i bidragsbrottslagen (2007:612)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:80, bet 2006/07:SfU12, rskr. 2006/07:214
Ikraft
2008-01-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
2007:615
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för brott som begåtts före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2007:615) om ändring i bidragsbrottslagen (2007:612)

Lag (2009:1014) om ändring i bidragsbrottslagen (2007:612)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1014
Rubrik
Lag (2009:1014) om ändring i bidragsbrottslagen (2007:612)

Lag (2009:1525) om ändring i lagen (2009:1014) om ändring i bidragsbrottslagen (2007:612); utfärdad den 17 december 2009.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Bet. 2009/10:SfU9, rskr. 2009/10:112
Omfattning
ändr. 1 § i 2009:1014
SFS-nummer
2009:1525
Rubrik
Lag (2009:1525) om ändring i lagen (2009:1014) om ändring i bidragsbrottslagen (2007:612); utfärdad den 17 december 2009.

Lag (2014:667) om ändring i bidragsbrottslagen (2007:612)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:667
Rubrik
Lag (2014:667) om ändring i bidragsbrottslagen (2007:612)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation