lagen.nu

Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll

Departement
Finansdepartementet BA ToT
Utfärdad
2007-06-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1343
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-15

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen som har skyldighet att följa internrevisionsförordningen (2006:1228).

Intern styrning och kontroll

2 § Myndighetsledningen ansvarar för att det finns en process för intern styrning och kontroll vid myndigheten som fungerar på ett betryggande sätt. Denna process ska säkerställa att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör sina uppgifter, uppnår verksamhetens mål och uppfyller kraven i 3 § myndighetsförordningen (2007:515).

Processen för intern styrning och kontroll ska även förebygga att verksamheten utsätts för korruption, otillbörlig påverkan, bedrägeri och andra oegentligheter.

Myndighetsledningen ska säkerställa att det inom myndigheten finns en god intern miljö som skapar förutsättningar för en väl fungerande process för intern styrning och kontroll. Förordning (2018:1343).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1343

Riskanalys

3 § En riskanalys ska göras i syfte att identifiera omständigheter som utgör en väsentlig risk för att myndigheten inte ska kunna fullgöra sina uppgifter, uppnå verksamhetens mål och uppfylla kraven i 3 § myndighetsförordningen (2007:515). Förordning (2018:1343).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1343

Åtgärder

4 § Med ledning av riskanalysen ska de åtgärder vidtas som är nödvändiga för att myndigheten med rimlig säkerhet ska kunna fullgöra sina uppgifter, uppnå verksamhetens mål och uppfylla kraven i 3 § myndighetsförordningen (2007:515). Förordning (2018:1343).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1343

Uppföljning

5 § Den interna styrningen och kontrollen skall systematiskt och regelbundet följas upp och bedömas.

Vid bedömningen skall iakttagelser som lämnas vid extern revision och internrevision beaktas.

Dokumentation

6 § Riskanalysen och de åtgärder som vidtas med anledning av analysen ska dokumenteras i den utsträckning som är nödvändig för myndighetens uppföljning och bedömning av om den interna styrningen och kontrollen är betryggande. Förordning (2018:1343).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1343

Verkställighetsföreskrifter

7 § Ekonomistyrningsverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2007:603

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet BA ToT
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:603

Förordning (2018:1343) om ändring i förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 6 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1343
Rubrik
Förordning (2018:1343) om ändring i förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation