lagen.nu

Lag (2007:459) om strukturfondspartnerskap

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2007-06-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1347
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-01

1 § Inom ramen för förvaltningen av EU:s strukturfonder ska strukturfondspartnerskap bildas enligt denna lag.

Inom det geografiska området för varje regionalt strukturfondsprogram och motsvarande regional handlingsplan för det nationella socialfondsprogrammet ska ett gemensamt strukturfondspartnerskap bildas.

Strukturfondspartnerskapet ska inom målet investering för tillväxt och sysselsättning yttra sig över vilka ansökningar som ska prioriteras bland de ansökningar som godkänts av förvaltande myndighet för det berörda strukturfondsprogrammet. Strukturfondspartnerskapets yttrande ska vara bindande i den förvaltande myndighetens fortsatta handläggning. Lag (2014:479).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:631, 2014:479

2 § Strukturfondspartnerskapet ska samråda med berört landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i fråga om projektets överensstämmelse med det regionala tillväxtarbetet i berörda län. Lag (2018:1347).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2010:631, 2014:479, 2018:1347

3 § Ett strukturfondspartnerskap ska vara sammansatt av

  • 1. förtroendevalda representanter för kommuner och landsting i berörda län samt, i vissa fall, Sametinget,
  • 2. företrädare för arbetsmarknadens organisationer, berörda intresseorganisationer, föreningar, och
  • 3. företrädare för de myndigheter som regeringen bestämmer.

Regeringen utser ordförande för strukturfondspartnerskapet.

Ordföranden utser övriga ledamöter i strukturfondspartnerskapet efter ett nomineringsförfarande och enligt de grunder som regeringen bestämmer. Det sammanlagda antalet ledamöter enligt första stycket 1 ska överstiga antalet övriga ledamöter. Lag (2014:479).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:479

4 § Vid strukturfondspartnerskapens handläggning tillämpas bestämmelserna om jäv i 16–18 §§ förvaltningslagen (2017:900). Lag (2018:828).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:828

Ändringar och övergångsbestämmelser

2007:459

Tryckt format (PDF)

Departement
Näringsdepartementet RSL
Förarbeten
Prop. 2006/07:92, bet. 2006/07:NU15, rskr. 2006/07:200
Ikraft
2007-07-01
SFS-nummer
2007:459

Lag (2010:631) om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:156, bet. 2009/10:KU37, rskr. 2009/10:324
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:631
Rubrik
Lag (2010:631) om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap

Lag (2014:479) om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:175, bet. 2013/14:NU24, rskr. 2013/14:270
Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft
2014-08-01
SFS-nummer
2014:479
Rubrik
Lag (2014:479) om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap

Lag (2018:828) om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:828
Rubrik
Lag (2018:828) om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap

Lag (2018:1347) om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:206, bet. 2017/18:KU46, rskr. 2017/18:418
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1347
Rubrik
Lag (2018:1347) om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation