lagen.nu

Förordning (2007:273) om försiktighetsåtgärder vid odling och transport m.m. av genetiskt modifierade grödor

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2007-05-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:47
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-01

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller odling av genetiskt modifierade grödor om

 • 1. odlingen sker på jordbruksmark och utan specifika inneslutningsåtgärder enligt 13 kap. 5 § miljöbalken, och
 • 2. produkter från odlingen avses släppas ut på marknaden eller användas i den egna verksamheten.

Förordningen gäller även sådan transport, lagerhållning eller annan hantering av genetiskt modifierade produkter som sker i samband med odlingen.

Förordningen gäller inte odling av grödor som är avsedda att användas för privat bruk inom odlarens eget hushåll.

2 § Genetiskt modifierade organismer har samma betydelse som i 13 kap. 4 § miljöbalken.

Anmälan

3 § Bestämmelser om anmälan om odling av genetiskt modifierade grödor finns i 4 kap. 4 § förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön.

Information

4 § Den som avser att odla genetiskt modifierade grödor skall lämna skriftlig information till den näringsidkare som brukar jordbruksmark på det avstånd från odlingen och vid den tidpunkt som Statens jordbruksverk föreskriver med stöd av 9 §. I denna information skall anges

 • 1. att genetiskt modifierade grödor kommer att odlas där,
 • 2. vilken gröda som avses odlas, och
 • 3. platsen för odlingen.

Lagrumshänvisningar hit (1)

5 § Den som har odlat genetiskt modifierade grödor på jordbruksmark som därefter avses brukas av någon annan skall, i de fall som Jordbruksverket föreskriver med stöd av 9 §, lämna skriftlig information till den som avser att fortsättningsvis bruka marken, eller om denne inte är känd, markägaren. I denna information skall anges

 • 1. vilken odlingssäsong som genetiskt modifierade grödor odlades,
 • 2. vilken gröda som odlades, och
 • 3. platsen för odlingen.

Odling

6 § Vid odling av genetiskt modifierade grödor skall åtgärder vidtas så att genetiskt modifierade organismer inte riskerar att spridas till någon annans jordbruksmark och där orsaka ekonomisk skada till följd av att produkter måste märkas som genetiskt modifierade.

Transport

7 § Vid transport av produkter från genetiskt modifierade grödor skall åtgärder vidtas så att genetiskt modifierade organismer inte riskerar att spridas till någon annans jordbruksmark och där orsaka ekonomisk skada till följd av att produkter måste märkas som genetiskt modifierade.

Rengöring

8 § Fordon, maskiner, sorteringsutrustning, redskap eller liknande skall rengöras innan de används till grödor och produkter som inte är genetiskt modifierade så att genetiskt modifierade organismer inte riskerar att spridas till någon annans jordbruksmark eller blandas med någon annans jordbruksprodukter och orsaka ekonomisk skada till följd av att produkter måste märkas som genetiskt modifierade.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Bemyndiganden

9 § Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter i fråga om

 • 1. information, odling, transport och rengöring enligt 4-8 §§,
 • 2. utbildning,
 • 3. avstånd, barriärer och liknande mellan odling av genetiskt modifierade grödor och andra odlingar, samt
 • 4. annan åtgärd som odlare av genetiskt modifierade grödor skall vidta och som behövs med hänsyn till risken för att genetiskt modifierade organismer sprids till någon annans jordbruksmark eller blandas med någon annans jordbruksprodukter och orsakar ekonomisk skada till följd av att produkter måste märkas som genetiskt modifierade.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Tillsyn

10 § Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det operativa tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 2 kap. 4 och 18 §§ miljötillsynsförordningen. Förordning (2011:47).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:47

Avgifter

11 § Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Straff och förverkande

12 § Bestämmelser om straff och förverkande finns i 29 kap. miljöbalken.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2007:273

Tryckt format (PDF)

Departement
Näringsdepartementet RSL
Förarbeten
EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
Ikraft
2007-08-01
SFS-nummer
2007:273
CELEX-nr
31998L0034, 31998L0048

Förordning (2011:47) om ändring i förordningen (2007:273) om försiktighetsåtgärder vid odling och transport m.m. av genetiskt modifierade grödor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2011-03-01
SFS-nummer
2011:47
Rubrik
Förordning (2011:47) om ändring i förordningen (2007:273) om försiktighetsåtgärder vid odling och transport m.m. av genetiskt modifierade grödor
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation