lagen.nu

Förordning (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2007-05-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:82
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-02-22

1 § I denna förordning finns föreskrifter i fråga om sådan behandling av personuppgifter som omfattas av lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet. Termer och uttryck som används i denna förordning har samma innebörd och tillämpningsområde som i den lagen.

Uppgiftssamlingar

2 § Vid Försvarets radioanstalt får det finnas uppgiftssamlingar för råmaterial. Uppgiftssamlingarna får endast innehålla obearbetat och automatiskt bearbetat material som har inhämtats i försvarsunderrättelseverksamheten och utvecklingsverksamheten.

Personuppgifter i en uppgiftssamling för råmaterial ska gallras senast ett år efter det att behandlingen av uppgifterna påbörjades. Förordning (2009:973).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:973

3 § Vid Försvarets radioanstalt får det finnas uppgiftssamlingar för analyser. Uppgiftssamlingarna får endast innehålla analysresultat samt bearbetnings- och rapportunderlag.

4 § Vid Försvarets radioanstalt får det finnas uppgiftssamlingar för underrättelser. Uppgiftssamlingarna får endast innehålla färdiga underrättelserapporter.

5 § Vid Försvarets radioanstalt får det finnas uppgiftssamlingar för information om signalmiljön. Uppgiftssamlingarna får endast innehålla information och tekniska parametrar som rör signalmiljön.

Personuppgifter i en uppgiftssamling för information om signalmiljön skall gallras senast vid utgången av det första året efter det att behandlingen av uppgifterna påbörjades, om inte Försvarets radioanstalt dessförinnan har beslutat att uppgifterna skall bevaras därför att de fortfarande behövs för det ändamål för vilket de behandlas. Om uppgifter bevaras med stöd av ett sådant beslut skall de gallras eller frågan om bevarande prövas på nytt senast vid utgången av det första året efter beslutet.

6 § Vid Försvarets radioanstalt får det finnas uppgiftssamlingar för information om företeelser mot vilka signalspaningen inriktas. Uppgiftssamlingarna får endast innehålla sådan information om signalspaningsobjekt som är nödvändig för att verkställa inriktningar av signalspaningen.

Personuppgifter i en uppgiftssamling för information om företeelser mot vilka signalspaningen inriktas skall gallras senast vid utgången av det tredje året efter det att behandlingen av uppgifterna påbörjades, om inte Försvarets radioanstalt dessförinnan har beslutat att uppgifterna skall bevaras därför att de fortfarande behövs för det ändamål för vilket de behandlas. Om uppgifter bevaras med stöd av ett sådant beslut skall de gallras eller frågan om bevarande prövas på nytt senast vid utgången av det tredje året efter beslutet.

6 a § Vid Försvarets radioanstalt får det finnas uppgiftssamlingar för information om teknik- och metodikutveckling. Uppgiftssamlingarna får endast innehålla information och tekniska parametrar som rör teknik- och metodikutvecklingen. Förordning (2015:364).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:364

6 b § Vid Försvarets radioanstalt får det finnas uppgiftssamlingar för information om signalskydd. Uppgiftssamlingarna får endast innehålla information och tekniska parametrar som rör signalskyddet. Förordning (2015:364).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:364

Utlämnande av uppgifter

Utlämnande till andra länder

7 § Uppgifter får lämnas ut till en utländsk myndighet eller en internationell organisation, om utlämnandet tjänar den svenska statsledningen eller det svenska totalförsvaret. De uppgifter som Försvarets radioanstalt lämnar till andra länder och internationella organisationer får inte vara till skada för svenska intressen.

Utlämnande på medium för automatiserad behandling

8 § Utlämnande på medium för automatiserad behandling får omfatta fler än enstaka uppgifter, om uppgifterna lämnas ut till en annan statlig myndighet.

Direktåtkomst

9 § Regeringskansliet, Säkerhetspolisen, Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen), Inspektionen för strategiska produkter, Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Tullverket får ha direktåtkomst till uppgifter i en uppgiftssamling för underrättelser i den omfattning som Försvarets radioanstalt beslutar. Tillgången till sådana uppgifter ska vara förbehållen de personer inom myndigheterna som på grund av sina arbetsuppgifter behöver ha tillgång till uppgifterna. Förordning (2014:1227).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:1023, 2014:1227

Tillsyn

10 § Datainspektionen är tillsynsmyndighet enligt lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet.

Bemyndiganden

11 § Datainspektionen får, efter samråd med Försvarets radioanstalt, meddela föreskrifter om innehållet i sådana förteckningar som anges i 4 kap. 3 § lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet.

12 § Riksarkivet får, efter samråd med Försvarets radioanstalt, meddela föreskrifter om att uppgifter och handlingar som ska gallras enligt 6 kap. 1 § lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet eller denna förordning ska bevaras. Sådana föreskrifter får dock inte omfatta personuppgifter som ska gallras enligt 2 § andra stycket.

Riksarkivet får meddela föreskrifter om att uppgifter eller handlingar som undantas från gallring ska överlämnas till en arkivmyndighet. Förordning (2009:973).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:973

13 § Försvarets radioanstalt får meddela närmare föreskrifter om verkställighet av bestämmelserna i lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet och denna förordning. I den utsträckning som föreskrifterna berör integritetsskyddet vid personuppgiftsbehandling skall Försvarets radioanstalt samråda med Datainspektionen innan föreskrifterna meddelas.

13 a § Försvarets radioanstalt får meddela föreskrifter om omfattningen av direktåtkomst och om vad som krävs i fråga om behörighet och säkerhet för att direktåtkomst till uppgifter ska kunna medges de myndigheter som anges i 1 kap. 15 § första stycket lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet.

Direktåtkomst till uppgifterna får inte medges innan Försvarets radioanstalt har försäkrat sig om att den mottagande myndigheten uppfyller uppställda krav på behörighet och säkerhet. Förordning (2018:82).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:82

Övriga bestämmelser

14 § Försvarets radioanstalt ska tillämpa lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet och denna förordning vid all verksamhet enligt 1 och 2 §§ förordningen (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt. Förordning (2007:1264).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:1264

Ändringar och övergångsbestämmelser

2007:261

Tryckt format (PDF)

Departement
Försvarsdepartementet
Ikraft
2007-07-01
SFS-nummer
2007:261

Förordning (2007:1264) om ändring i förordningen (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:1264
Rubrik
Förordning (2007:1264) om ändring i förordningen (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet

Förordning (2008:1023) om ändring i förordningen (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1023
Rubrik
Förordning (2008:1023) om ändring i förordningen (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet

Förordning (2009:973) om ändring i förordningen (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 12 §§
Ikraft
2009-12-01
SFS-nummer
2009:973
Rubrik
Förordning (2009:973) om ändring i förordningen (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet

Förordning (2014:1227) om ändring i förordningen (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1227
Rubrik
Förordning (2014:1227) om ändring i förordningen (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet

Förordning (2015:364) om ändring i förordningen (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
nya 6 a, 6 b §§
Ikraft
2015-07-10
SFS-nummer
2015:364
Rubrik
Förordning (2015:364) om ändring i förordningen (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet

Förordning (2018:82) om ändring i förordningen (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 13 a §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:82
Rubrik
Förordning (2018:82) om ändring i förordningen (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation