lagen.nu

Förordning (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
2007-05-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:712
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01
Övrigt
Rättelseblad 2010:712 har iakttagits.

Inledande bestämmelser

1 § Trafikföreskrifter som avses i 2 § skall kungöras elektroniskt på en särskild webbplats som är tillgänglig utan avgifter för var och en.

Webbplatsen får inte innehålla annat än vad som följer av denna förordning.

Föreskrifter som kungörs enligt denna förordning skall inte kungöras på det sätt som anges i 6 och 9 §§ lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar.

2 § Denna förordning tillämpas på följande slag av trafikföreskrifter.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:221

Ansvarsfördelning mellan myndigheter

Myndigheter som beslutar föreskrifter

3 § En myndighet, vars föreskrifter skall kungöras på webbplatsen, ansvarar för att uppgifterna är riktiga och att de förs på ett säkert sätt i elektronisk form till Transportstyrelsen. Förordning (2008:1290).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1290

4 § Föreskrifter skall kungöras så snart det kan ske och i så god tid som möjligt innan de träder i kraft.

5 § Föreskrifter som kungörs enligt denna förordning skall i rubriken innehålla myndighetens namn och ordet "föreskrifter". Dessutom skall ingressen till föreskrifter som beslutas av en myndighet under regeringen innehålla uppgift om det bemyndigande på vilket beslutanderätten grundar sig.

Termen "anvisningar" får inte finnas i rubriken till föreskrifter.

6 § Den beslutande myndigheten ansvarar för att föreskrifter som skall kungöras på webbplatsen tilldelas ett löpnummer, som består av organisationskod, årtal och ett nummer som är löpande för kalenderår och åtskiljs från årtalet genom kolon.

7 § Föreskrifter skall kungöras var för sig.

När föreskrifter som har kungjorts på webbplatsen blir svåröverskådliga till följd av ändringar, bör de tas in i sin helhet på webbplatsen. Det kan ske antingen i samband med att föreskrifterna ändras eller vid något annat lämpligt tillfälle.

8 § Innan föreskrifter förs till Transportstyrelsen skall den som är behörig på den beslutande myndigheten ge tillstånd till det. Förordning (2008:1290).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1290

Transportstyrelsen

9 § Transportstyrelsen ansvarar för webbplatsen. Styrelsen är också samordningsmyndighet med ett övergripande ansvar för

  • 1. det system som behövs för webbplatsens funktion, och
  • 2. säkerheten i systemet. Förordning (2008:1290).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1290

10 § Transportstyrelsen ansvarar för att föreskrifter kompletteras med en uppgift om när de har publicerats på webbplatsen. Förordning (2008:1290).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1290

Register

11 § På webbplatsen skall det finnas två register. Ett register över samtliga föreskrifter som har kungjorts på webbplatsen (föreskriftsregistret) och ett över samtliga gällande föreskrifter som har kungjorts på webbplatsen (gällanderegistret).

Registren skall i skilda delar ta upp de myndigheter som har kungjort föreskrifter på webbplatsen. I gällanderegistret skall också för varje myndighet förtecknas grundföreskrifter och ändringsföreskrifter på motsvarande sätt som framgår av bilaga 3 till författningssamlingsförordningen (1976:725). Det som i bilagan sägs om EG-direktiv och EG-förordningar skall dock inte tillämpas.

Bemyndigande

12 § Transportstyrelsen får, efter att ha hört Verket för förvaltningsutveckling, meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2008:1290).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1290

Ändringar och övergångsbestämmelser

2007:231

Tryckt format (PDF)

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft
2010-07-01
SFS-nummer
2007:231
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010. Förordning (2008:765).
  • 2. Föreskrifter som avses i förordningen och som före den 1 juli 2010 har kungjorts eller tillkännagivits på annat sätt ska senast den 31 december 2010 publiceras på webbplatsen. De föreskrifter som då inte har publicerats på webbplatsen upphör att gälla. Från den 1 juli 2010 gäller föreskrifter som har publicerats på webbplatsen endast i den publicerade lydelsen. Förordning (2010:712).

Förordning (2008:765) om ändring i förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest.
SFS-nummer
2008:765
Rubrik
Förordning (2008:765) om ändring i förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter

Förordning (2008:1290) om ändring i förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 8, 9, 10, 12 §§, rubr. närmast före 9 §
SFS-nummer
2008:1290
Rubrik
Förordning (2008:1290) om ändring i förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter

Förordning (2009:221) om ändring i förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
2009:221
Rubrik
Förordning (2009:221) om ändring i förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter

Förordning (2010:712) om ändring i förordningen (2008:765) om ändring i förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. i 2008:765
SFS-nummer
2010:712
Rubrik
Förordning (2010:712) om ändring i förordningen (2008:765) om ändring i förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation