lagen.nu

/Rubriken upphör att gälla U:2019-07-01/ Förordning (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal /Rubriken träder i kraft I:2019-07-01/ Förordning (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-04-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1306
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-15

Tillämpningsområde

(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

1 § Ett universitet eller en högskola som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434) får på uppdrag av Statens skolverk anordna uppdragsutbildning för sådan fortbildning av

 • 1. såväl lärare som fritidspedagoger och motsvarande som berättigar till statsbidrag enligt förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande,
 • 2. lärare och förskollärare som berättigar till statsbidrag enligt förordningen (2016:400) om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser och för fortbildning när det gäller sådana insatser, och
 • 3. lärare som berättigar till statsbidrag enligt förordningen (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare.

Med högskolor avses i fortsättningen både universitet och högskolor. Förordning (2016:710).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (6)

(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

1 § Ett universitet eller en högskola som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434) får på uppdrag av Statens skolverk anordna uppdragsutbildning för sådan fortbildning av

 • 1. lärare som berättigar till statsbidrag enligt förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare,
 • 2. lärare och förskollärare som berättigar till statsbidrag enligt förordningen (2016:400) om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser och för fortbildning när det gäller sådana insatser, och
 • 3. lärare som berättigar till statsbidrag enligt förordningen (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare.

Med högskolor avses i fortsättningen både universitet och högskolor. Förordning (2018:1306).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (6)

Utbildningar

(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

2 § En högskola får bedriva uppdragsutbildning för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande bara om den knyter an till sådan utbildning på grundnivå eller avancerad nivå som högskolan har examenstillstånd för.

Uppdragsutbildning för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande får inte anordnas i form av en fullständig utbildning på grundnivå eller avancerad nivå som högskolan har examenstillstånd för. Uppdragsutbildning för fortbildning av lärare får dock anordnas i form av en sådan fullständig utbildning på avancerad nivå, om det är fråga om speciallärarutbildning med specialisering mot

 • 1. språk-, skriv- och läsutveckling,
 • 2. matematikutveckling,
 • 3. dövhet eller hörselskada,
 • 4. synskada,
 • 5. grav språkstörning, eller
 • 6. utvecklingsstörning. Förordning (2016:25).

Ändringar/Förarbeten (9)

(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

2 § En högskola får bedriva uppdragsutbildning för fortbildning av lärare bara om den knyter an till sådan utbildning på grundnivå eller avancerad nivå som högskolan har examenstillstånd för.

Uppdragsutbildning för fortbildning av lärare får inte anordnas i form av en fullständig utbildning på grundnivå eller avancerad nivå som högskolan har examenstillstånd för. Uppdragsutbildning för fortbildning av lärare får dock anordnas i form av en sådan fullständig utbildning på avancerad nivå, om det är fråga om speciallärarutbildning med specialisering mot

 • 1. språk-, skriv- och läsutveckling,
 • 2. matematikutveckling,
 • 3. dövhet eller hörselskada,
 • 4. synskada,
 • 5. grav språkstörning, eller
 • 6. utvecklingsstörning. Förordning (2018:1306).

Ändringar/Förarbeten (9)

Avgifter

3 § En högskola som anordnar sådan uppdragsutbildning som avses i 1 § får ta ut en avgift. Avgiften ska beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.

Högskolorna får meddela föreskrifter om avgiftens storlek. Förordning (2009:281).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:281

Kursbevis

(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

4 § Samma kvalitetskrav ska ställas på uppdragsutbildning som på högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.

De som deltar i uppdragsutbildning för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande får ges betyg och examensbevis eller kursbevis enligt bestämmelserna för högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. I 6 kap. 6–8 §§ högskoleförordningen (1993:100) finns det bestämmelser om att en student har rätt att tillgodoräkna sig tidigare utbildning samt motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet.

För fritidspedagoger och motsvarande som har fullföljt sådan uppdragsutbildning som avses i 1 § första stycket gäller inte kravet på ett självständigt arbete (examensarbete) enligt bilaga 2 till högskoleförordningen eller motsvarande krav enligt äldre bestämmelser för en behörighetsgivande examen. Förordning (2014:161).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (6)

(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

4 § Samma kvalitetskrav ska ställas på uppdragsutbildning som på hög-skoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.

De som deltar i uppdragsutbildning för fortbildning av lärare får ges betyg och examensbevis eller kursbevis enligt bestämmelserna för högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. I 6 kap. 6–8 §§ högskoleförordningen (1993:100) finns det bestämmelser om att en student har rätt att tillgodoräkna sig tidigare utbildning samt motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet. Förordning (2018:1306).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (6)

Undantag från förvaltningslagen

4 a § Bestämmelserna i 25 och 32 §§ förvaltningslagen (2017:900) om kommunikation och motivering av beslut behöver inte tillämpas i ärenden om betygssättning inom utbildningen.

Om en motivering har utelämnats ska en sådan om möjligt lämnas i efterhand, om någon enskild begär det och det behövs för att han eller hon ska kunna ta till vara sin rätt. Förordning (2018:1021).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1021

Tillgodoräknande

5 § Den som har gått igenom sådan uppdragsutbildning som avses i 4 § har rätt att tillgodoräkna sig utbildningen som högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Förordning (2009:281).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:281

Bemyndigande

6 § Universitets- och högskolerådet får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2012:720).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:281, 2012:720

Ändringar och övergångsbestämmelser

2007:223

Tryckt format (PDF)

Departement
Utbildningsdepartementet
Ikraft
2007-07-01
SFS-nummer
2007:223

Förordning (2007:884) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:884
Rubrik
Förordning (2007:884) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare

Förordning (2008:1100) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2009-01-15
SFS-nummer
2008:1100
Rubrik
Förordning (2008:1100) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare

Förordning (2009:281) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§;omtryck
Ikraft
2009-05-15
SFS-nummer
2009:281
Rubrik
Förordning (2009:281) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare

Förordning (2011:499) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare samt personal med pedagogiskt ledningsansvar i förskolan

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:499
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
 • 2. Vid tillämpningen av förordningen ska vuxenutbildning för utvecklingsstörda respektive svenskundervisning för invandrare jämställas med särskild utbildning för vuxna respektive utbildning i svenska för invandrare.
 • 3. Bestämmelserna i 2 § andra stycket i sin nya lydelse ska även tillämpas i fråga om lärare som enligt 10 kap. 2 § skollagen (1985:1100) undervisar vid ett sådant hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.
Rubrik
Förordning (2011:499) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare samt personal med pedagogiskt ledningsansvar i förskolan

Förordning (2011:1058) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare samt personal med pedagogiskt ledningsansvar i förskolan;

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 4 §§
Ikraft
2011-11-15
SFS-nummer
2011:1058
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 15 november 2011.
 • 2. När det gäller lärare som enligt skollagen (1985:1100) undervisar i kommunal vuxenutbildning eller vuxenutbildning för utvecklingsstörda eller inom svenskundervisning för invandrare ska uppdragsutbildningen syfta till behörighet enligt skollagen (2010:800) för motsvarande undervisning i kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna eller utbildning i svenska för invandrare.
 • 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för utbildning som börjar före den 1 januari 2012.
Rubrik
Förordning (2011:1058) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare samt personal med pedagogiskt ledningsansvar i förskolan;

Förordning (2012:108) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraft
2012-04-10
SFS-nummer
2012:108
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 10 april 2012.
 • 2. När det gäller lärare som enligt den upphävda skollagen (1985:1100) undervisar i vuxenutbildning för utvecklingsstörda ska uppdragsutbildningen syfta till behörighet enligt skollagen (2010:800) för motsvarande undervisning i särskild utbildning för vuxna.
Rubrik
Förordning (2012:108) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal

Förordning (2012:158) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2012-05-08
SFS-nummer
2012:158
Rubrik
Förordning (2012:158) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal

Förordning (2012:720) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:720
Rubrik
Förordning (2012:720) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal

Förordning (2014:161) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 4 §§
Ikraft
2014-06-01
SFS-nummer
2014:161
Rubrik
Förordning (2014:161) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal

Förordning (2016:25) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2016-03-01
SFS-nummer
2016:25
Rubrik
Förordning (2016:25) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal

Förordning (2016:401) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2016-06-01
SFS-nummer
2016:401
Rubrik
Förordning (2016:401) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal

Förordning (2016:710) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2016-07-15
SFS-nummer
2016:710
Rubrik
Förordning (2016:710) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal

Förordning (2018:1021) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal

Officiell autentisk version

Omfattning
ny 4 a §, rubr. närmast före 4 a §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1021
Rubrik
Förordning (2018:1021) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal

Förordning (2018:1306) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 4 §§
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2018:1306
Rubrik
Förordning (2018:1306) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation