lagen.nu

/Rubriken upphör att gälla U:2019-07-01/ Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande /Rubriken träder i kraft I:2019-07-01/ Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-04-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1305
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-01

Inledande bestämmelse

(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande.

Fortbildningen av lärare syftar till att ge dem behörighet för den undervisning de bedriver, så att elevernas måluppfyllelse kan öka. Fortbildningen av fritidspedagoger och motsvarande syftar till att ge dem behörighet för undervisning i ett eller två praktiska eller estetiska ämnen i årskurserna 1–6 i grundskolan eller sameskolan, så att elevernas måluppfyllelse i dessa ämnen kan öka.

Andra stycket gäller inte lärare som saknar behörighetsgivande examen och bedriver undervisning i en fristående skola med waldorfpedagogisk inriktning. Fortbildningen av dessa lärare syftar enbart till att öka elevernas måluppfyllelse. Förordning (2014:95).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2011:1057, 2014:95, 2018:1305
(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för fortbildning av lärare.

Fortbildningen av lärare syftar till att ge dem behörighet för den undervisning de bedriver, så att elevernas måluppfyllelse kan öka.

Andra stycket gäller inte lärare som saknar behörighetsgivande examen och bedriver undervisning i en fristående skola med waldorfpedagogisk inriktning. Fortbildningen av dessa lärare syftar enbart till att öka elevernas måluppfyllelse. Förordning (2018:1305).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2011:1057, 2014:95, 2018:1305

Förutsättningar för statsbidrag

2 § Statsbidrag enligt denna förordning får, om det finns tillgängliga medel, lämnas till den som är huvudman

 • 1. inom skolväsendet utom förskolan och fritidshemmet,
 • 2. för en svensk utlandsskola som avses i 9 § förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar,
 • 3. för utbildning enligt 24 kap. 8 eller 9 § skollagen (2010:800) vid ett sådant hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, eller
 • 4. för utbildning enligt förordningen (2007:152) om utbildning vid kriminalvård i anstalt. Förordning (2011:498).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:1099, 2011:498
(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

3 § Statsbidrag lämnas för kostnader när det gäller lärare som

 • 1. är anställda hos huvudmannen eller hos någon annan som enligt avtal med huvudmannen utför uppgifter inom sådan verksamhet som avses i 2 § (entreprenör),
 • 2. deltar antingen i uppdragsutbildning enligt förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal eller i motsvarande utbildning som anordnas av en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, och
 • 3. har en grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen, motsvarande äldre examen eller motsvarande utländsk behörighet eller bedriver undervisning i en fristående skola med waldorfpedagogisk inriktning.

Statsbidrag lämnas även för kostnader när det gäller fritidspedagoger och motsvarande som uppfyller villkoren i första stycket 1 och 2 och som har en examen som är avsedd enbart för arbete i fritidshem eller i fritidshem och förskola. Förordning (2014:235).

Ändringar/Förarbeten (6)

(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

3 § Statsbidrag lämnas för kostnader när det gäller lärare som

 • 1. är anställda hos huvudmannen eller hos någon annan som enligt avtal med huvudmannen utför uppgifter inom sådan verksamhet som avses i 2 § (entreprenör),
 • 2. deltar antingen i uppdragsutbildning enligt förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare eller i motsvarande utbildning som anordnas av en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, och
 • 3. har en grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen, motsvarande äldre examen eller motsvarande utländsk behörighet eller bedriver undervisning i en fristående skola med waldorfpedagogisk inriktning.

En fritidspedagogexamen eller motsvarande ska vid tillämpningen av denna förordning anses vara en äldre motsvarighet till grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem. Förordning (2018:1305).

Ändringar/Förarbeten (6)

4 § Har upphävts genom förordning (2011:1057).

Fördelning och utbetalning av statsbidrag

5 § Statsbidrag enligt denna förordning lämnas med 500 kronor per högskolepoäng, om inte något annat anges i andra eller tredje stycket.

Statsbidrag lämnas med 1 000 kronor per högskolepoäng om utbildningen avser matematik. Detsamma gäller om utbildningen avser en speciallärarutbildning med specialisering mot

 • 1. språk-, skriv- och läsutveckling,
 • 2. matematikutveckling,
 • 3. dövhet eller hörselskada,
 • 4. synskada,
 • 5. grav språkstörning, eller
 • 6. utvecklingsstörning.

Statsbidrag lämnas med 1 500 kronor per högskolepoäng om utbildningen avser svenska som andraspråk. Förordning (2016:24).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

6 § Har upphävts genom förordning (2011:1057).

7 § Huvudmannen ska hos Statens skolverk ansöka om bidrag och anmäla den personal som huvudmannen ansöker om statsbidrag för enligt denna förordning. Förordning (2011:1057).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:1057, 2011:498
(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

8 § Om antalet lärare samt fritidspedagoger och motsvarande som har anmälts till en utbildning enligt 3 § första stycket 2 överstiger antalet tillgängliga utbildningsplatser, beslutar Statens skolverk om urval.

Om en person som har påbörjat utbildningen avbryter den, ska Skolverket om möjligt besluta att utbildningsplatsen ska övertas av en annan person som anmälts till utbildningen men inte fått en utbildningsplats. Förordning (2011:1057).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:1057, 2018:1305
(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

8 § Om antalet lärare som har anmälts till en utbildning enligt 3 § första stycket 2 överstiger antalet tillgängliga utbildningsplatser, beslutar Statens skolverk om urval.

Om en person som har påbörjat utbildningen avbryter den, ska Skolverket om möjligt besluta att utbildningsplatsen ska övertas av en annan person som anmälts till utbildningen men inte fått en utbildningsplats. Förordning (2018:1305).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:1057, 2018:1305

9 § Statens skolverk prövar frågor om och betalar ut statsbidrag.

Skolverket ska vid sin fördelning av statsbidrag ta särskild hänsyn till

 • 1. huvudmannens behov av lärare med behörighet för den undervisning de bedriver och då särskilt behov av lärare med behörighet för undervisning i matematik, och
 • 2. behovet av geografisk spridning. Förordning (2011:1057).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2009:557, 2009:940, 2011:1057

10 § Statsbidrag ska betalas ut en gång per termin för den utbildning enligt 3 § första stycket 2 som avses att bli genomförd under den termin som bidraget avser. Bidraget ska betalas ut så snart det har fastställts vilken personal som deltar i utbildningen. Förordning (2011:1057).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1057

Återkrav och omfördelning

11 § En huvudman som har tagit emot statsbidrag är återbetalningsskyldig om

 • 1. den person som bidraget har lämnats för avbryter en sådan utbildning som avses i 3 § första stycket 2 eller inte fullföljer utbildningen med godkänt resultat,
 • 2. huvudmannen genom att lämna oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, eller
 • 3. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och huvudmannen borde ha insett detta.

Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt första stycket. Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket befria från återkrav helt eller delvis. En fråga om återbetalningskyldighet eller eftergift enligt första stycket 1 får dock prövas tidigast ett år efter det att statsbidraget har betalats ut.

En upplysning om bestämmelserna i denna paragraf ska tas in i beslutet om statsbidrag. Förordning (2011:1057).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2009:557, 2011:1057, 2011:498

11 a § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk befria från krav på ränta helt eller delvis. Förordning (2011:1057).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1057

12 § De medel som återstår efter fördelning enligt 5 § eller återkrav enligt 11 § får efter ansökan fördelas till huvudmän vilkas behov enligt 9 § andra stycket 1 bedöms vara särskilt stora. Förordning (2011:1057).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:1057, 2011:498

Redovisning och uppföljning

13 § En huvudman som har ansökt om statsbidrag är skyldig att till Statens skolverk lämna de uppgifter som behövs för tillämpningen av denna förordning. Förordning (2011:498).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:498

14 § Statens skolverk ska följa upp och utvärdera hur statsbidraget har använts.

En huvudman som har tilldelats statsbidrag ska medverka i den uppföljning och utvärdering av verksamheten som bestäms av Skolverket. Huvudmannen ska också lämna de uppgifter som Skolverket begär. Förordning (2011:498).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:498
15 § Har upphävts genom förordning (2011:1057).

Bemyndigande

16 § Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

17 § Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2007:222

Tryckt format (PDF)

Departement
Utbildningsdepartementet
Ikraft
2007-07-01
SFS-nummer
2007:222

Förordning (2007:883) om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:883
Rubrik
Förordning (2007:883) om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare

Förordning (2008:1099) om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 15 §§
Ikraft
2009-01-15
SFS-nummer
2008:1099
Rubrik
Förordning (2008:1099) om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare

Förordning (2009:557) om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare

Tryckt format (PDF)

Omfattning
nuvarande 7, 8, 9 §§ betecknas 9, 7, 8 §§;ändr. 4, 5 den nya 7, den nya 9, 11 §§
Ikraft
2009-07-01
SFS-nummer
2009:557
Rubrik
Förordning (2009:557) om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare

Förordning (2009:940) om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9, 15 §§
Ikraft
2009-11-15
SFS-nummer
2009:940
Rubrik
Förordning (2009:940) om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare

Förordning (2011:498) om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 §§
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:498
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
 • 2. Vid tillämpningen av förordningen ska lärare som har behörighet att anställas utan tidsbegränsning i det offentliga skolväsendet för vuxna enligt 2 kap. 4 § första stycket skollagen (1985:1100) jämställas med lärare som får anställas utan tidsbegränsning som lärare i skolväsendet enligt 2 kap. 20 § första stycket skollagen. Det som i denna punkt sägs om lärare i det offentliga skolväsendet för vuxna gäller för bidrag som beviljats före utgången av juni 2012 och det som i övrigt sägs gäller för bidrag som beviljats före utgången av juni 2015.
 • 3. Vid tillämpningen av 15 § i sin nya lydelse ska vuxenutbildning för utvecklingsstörda respektive svenskundervisning för invandrare jämställas med särskild utbildning för vuxna respektive utbildning i svenska för invandrare.
 • 4. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för bidrag som har beslutats före den 1 juli 2011.
Rubrik
Förordning (2011:498) om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare

Förordning (2011:1057) om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 4, 6, 15 §§, rubr. närmast före 15 §;ändr. författningsrubr., 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§, rubr. närmast före 5 §;ny 11 a §
Ikraft
2011-11-15
SFS-nummer
2011:1057
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 15 november 2011.
 • 2. När det gäller lärare som enligt skollagen (1985:1100) undervisar i kommunal vuxenutbildning eller vuxenutbildning för utvecklingsstörda eller inom svenskundervisning för invandrare ska det vid tillämpningen av förordningen med behörighet för den undervisning de bedriver förstås behörighet enligt skollagen (2010:800) för motsvarande undervisning i kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna eller utbildning i svenska för invandrare.
 • 3. Har upphävts genom förordning (2012:157).
 • 4. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för bidrag som har beslutats före den 1 januari 2012.
Rubrik
Förordning (2011:1057) om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare

Förordning (2012:157) om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2011:1057;ändr. 3 §
Ikraft
2012-05-08
SFS-nummer
2012:157
Rubrik
Förordning (2012:157) om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande

Förordning (2014:95) om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraft
2014-04-01
SFS-nummer
2014:95
Rubrik
Förordning (2014:95) om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande

Förordning (2014:235) om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2014-06-01
SFS-nummer
2014:235
Rubrik
Förordning (2014:235) om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande

Förordning (2015:480) om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2015-08-05
SFS-nummer
2015:480
Rubrik
Förordning (2015:480) om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande

Förordning (2016:24) om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2016-03-01
SFS-nummer
2016:24
Rubrik
Förordning (2016:24) om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande

Förordning (2018:1305) om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 3, 8 §§
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2018:1305
Rubrik
Förordning (2018:1305) om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation