lagen.nu

Lag (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2007-04-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:595
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Hem för vård eller boende eller stödboenden enligt 6 kap. socialtjänstlagen (2001:453) som tar emot barn får inte anställa någon om inte kontroll gjorts av register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister och lagen (1998:621) om misstankeregister avseende honom eller henne. Detsamma ska gälla den som, utan att det innebär anställning, erbjuds uppdrag, praktiktjänstgöring eller liknande vid ett sådant hem under omständigheter liknande dem som förekommer vid en anställning inom verksamheten.

Den som erbjuds en anställning, uppdrag, praktiktjänstgöring eller liknande vid ett sådant hem för vård eller boende eller ett sådant stödboende som sägs i första stycket, ska till den som erbjuder anställningen lämna utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret.

Skyldigheten att lämna utdrag ur register gäller dock inte om den som erbjuder anställningen, uppdraget, praktiktjänstgöringen eller liknande själv inhämtar utdraget.

Utdraget ska vara högst sex månader gammalt. I lagen om belastningsregister och lagen om misstankeregister finns bestämmelser om att regeringen får meddela föreskrifter om innehållet i sådana utdrag. Lag (2015:986).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:986

2 § Trots bestämmelsen i 1 § får den som inom sex månader erbjuds en förnyad anställning hos samma arbetsgivare eller en förnyad möjlighet att på annat sätt delta i verksamheten anställas, anlitas eller erbjudas arbete, uppdrag, praktiktjänstgöring eller liknande utan att en registerkontroll enligt 1 § första stycket utförs. I sådana fall behöver den enskilde inte heller lämna registerutdrag enligt 1 § andra stycket.

3 § På begäran av den som lämnat ett registerutdrag skall det återlämnas i original. Utdrag eller kopia därav skall dock avseende den som erhåller anställning, uppdrag, praktiktjänstgöring eller liknande bevaras under minst två år från det anställningen, uppdraget, praktiktjänstgöringen eller liknande påbörjades.

4 § I 13 kap. 11 § socialtjänstlagen (2001:453) finns bestämmelser om förbud att driva stödboende eller hem för vård eller boende på grund av underlåtenhet att göra registerkontroll enligt 1 §. Lag (2015:986).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:595, 2015:986

Ändringar och övergångsbestämmelser

2007:171

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Prop. 2006/07:37, bet.2006/07:SoU9, rskr. 2006/07:129
Ikraft
2007-07-01
SFS-nummer
2007:171

Lag (2009:595) om ändring i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:160, bet. 2008/09:SoU22, rskr. 2008/09:259
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:595
Rubrik
Lag (2009:595) om ändring i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn

Lag (2015:986) om ändring i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:43, bet. 2015/16:SoU5, rskr. 2015/16:101
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 4 §§
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:986
Rubrik
Lag (2015:986) om ändring i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation