lagen.nu

Lag (2007:162) om bilskrotningsfonden

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2007-04-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:789
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-01-01

1 § Bilskrotningsfonden har bildats av skrotningsavgifter som enligt bilskrotningslagen (1975:343) betalats till staten för personbilar, bussar och lastbilar som har en totalvikt som inte överstiger 3 500 kilogram och som har registrerats i vägtrafikregistret.

Bilskrotningsfonden skall användas för skrotningsersättning och skrotningsbidrag.

2 § Med en uttjänt bil avses detsamma som i 15 kap. 2 § miljöbalken.

3 § Skrotningsersättning får, i mån av tillgång på medel i bilskrotningsfonden, ges till den som äger en uttjänt bil som lämnas för skrotning och för vilken ett sådant mottagningsbevis som avses i 15 kap. 33 § 1 miljöbalken utfärdas, om bilen

  • 1. är av en årsmodell äldre än 1989 och enligt vägtrafikregistret inte var avställd den 31 augusti 2006, eller
  • 2. har tillfallit kommunen enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall.

Skrotningsersättning får inte ges om en sådan ersättning eller ersättning av motsvarande art enligt äldre föreskrifter tidigare har betalats ut för bilen. Lag (2016:789).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:789

4 § Skrotningsbidrag får, i mån av tillgång på medel i bilskrotningsfonden, ges till en kommun för dess verksamhet med att samla in fordonsvrak som kan tillfalla kommunen enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall och för att ställa i ordning på platser där sådana bilar övergivits.

5 § Frågor om skrotningsersättning prövas av Transportstyrelsen. Transportstyrelsens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

Frågor om skrotningsbidrag prövas av länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas till Naturvårdsverket. Naturvårdsverkets beslut får inte överklagas.

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som ansvarar för uppgifterna enligt andra stycket. Lag (2012:88).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:1386, 2012:88

6 § Regeringen får meddela föreskrifter om skrotningsersättningens storlek.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om villkoren för utbetalning av skotningsersättning och skrotningsbidrag samt om bilskrotningsfondens förvaltning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2007:162

Tryckt format (PDF)

Departement
Miljö- och energidepartementet
Förarbeten
Prop. 2006/07:40, bet. 2006/07:MJU8, rskr. 2006/07:131
Ikraft
2007-06-01
SFS-nummer
2007:162
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007, då bilskrotningslagen (1975:343) skall upphöra att gälla.
  • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 juni 2007.

Lag (2008:1386) om ändring i lagen (2007:162) om bilskrotningsfonden

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94
Ikraft
2009-01-01
Omfattning
ändr. 5 §
SFS-nummer
2008:1386
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen vara den enskildes motpart.

Rubrik
Lag (2008:1386) om ändring i lagen (2007:162) om bilskrotningsfonden

Lag (2012:88) om ändring i lagen (2007:162) om bilskrotningsfonden

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:31, bet. 2011/12:KU2, rskr. 2011/12:135
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2012-07-01
SFS-nummer
2012:88
Rubrik
Lag (2012:88) om ändring i lagen (2007:162) om bilskrotningsfonden

Lag (2016:789) om ändring i lagen (2007:162) om bilskrotningsfonden

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:166, bet. 2015/16:MJU22, rskr. 2015/16:299
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2016-08-02
SFS-nummer
2016:789
Rubrik
Lag (2016:789) om ändring i lagen (2007:162) om bilskrotningsfonden
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation