lagen.nu

Lag (2007:1413) om utbetalning till kommuner av fastighetsavgiftsmedel 2008-2010

Departement
Finansdepartementet BA
Utfärdad
2007-12-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1411
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § En kommun har rätt att varje år under tiden 2008-2010 av staten uppbära fastighetsavgiftsmedel med ett belopp som bestäms enligt denna lag.

2 § Ett totalt schablonbelopp avseende den sammanlagda fastighetsavgiften för 2008 ska fastställas av regeringen. Regeringen ska även fastställa ett totalt schablonbelopp avseende den sammanlagda tillkommande fastighetsavgiften för 2010. Skatteverket beslutar om fördelningen till kommunerna med ett enhetligt belopp per invånare den 1 november 2007.

Utbetalning ska göras av Skatteverket på det sätt som närmare föreskrivs i 4 § fjärde stycket lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. Lag (2009:1411).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1411

3 § Skatteverkets beslut enligt 2 § får överklagas hos regeringen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2007:1413

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet BA
Förarbeten
Prop. 2007/08:27, bet. 2007/08:SkU10, rskr. 2007/08:90
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:1413

Lag (2009:1411) om ändring i lagen (2007:1413) om utbetalning till kommuner av fastighetsavgiftsmedel 2008-2010

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:33, bet. 2009/10:SkU15, rskr. 2009/10:108
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1411
Rubrik
Lag (2009:1411) om ändring i lagen (2007:1413) om utbetalning till kommuner av fastighetsavgiftsmedel 2008-2010
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation